Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STEGNIE INFORMUJE, ŻE W MARCU 2018 BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ Drukuj Stworz PDF

 

 

 

Osoby zainteresowane otrzymywaniem pomocy żywnościowej w formie paczek z produktami spożywczymi powinny zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie,
ul. Wojska Polskiego 12 do dnia 28 lutego 2018 r. w celu wypeÅ‚nienia dokumentów okreÅ›lajÄ…cych sytuacjÄ™ dochodowÄ…, rodzinnÄ… i zdrowotnÄ… oraz odebrania skierowania.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywnoÅ›ci uprawnione sÄ… osoby, które speÅ‚niajÄ… okreÅ›lone przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki SpoÅ‚ecznej kryteria kwalifikowalnoÅ›ci do statusu osoby najbardziej potrzebujÄ…cej tj.: osoby i rodziny znajdujÄ…ce siÄ™ w trudnej sytuacji życiowej, speÅ‚niajÄ…ce kryteria okreÅ›lone w art. 7 ustawy o pomocy spoÅ‚ecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniajÄ…cego do skorzystania z pomocy
 tj. 1268 zÅ‚ dla osoby samotnie gospodarujÄ…cej i 1028 zÅ‚ dla osoby w rodzinie.

 

Osoby, które zgÅ‚oszÄ… siÄ™ do 28 lutego 2018 r. oraz bÄ™dÄ… speÅ‚niaÅ‚y powyższe kryteria zostanÄ… zakwalifikowane do programu pomocy żywnoÅ›ciowej i na tej podstawie bÄ™dÄ… mogÅ‚y odebrać paczki z żywnoÅ›ciÄ….

 

Osoby korzystajÄ…ce dotychczas z tej formy pomocy również muszÄ… siÄ™ zgÅ‚osić do GOPS
w Stegnie w celu uaktualnienia swoich dochodów.

 

Pomoc w postaci żywnoÅ›ci dla mieszkaÅ„ców Gminy Stegna wydawana na podstawie Umowy nr 36/Podprogram 2017 na realizacjÄ™ zadaÅ„ z zakresu dystrybucji artykuÅ‚ów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujÄ…cych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Å»ywnoÅ›ciowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej PotrzebujÄ…cym realizowanego
w Podprogramie 2017.

Program Operacyjny Pomoc Å»ywnoÅ›ciowa 2014-2020 jest wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej PotrzebujÄ…cym.

Liczba wyświetleń: 160