Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela WDŻ-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy Drukuj Stworz PDF

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Drewnicy przyjmie do pracy nauczyciela przedmiotu- wychowania do życia w rodzinie.

Nazwa i adres jednostki: ZespóÅ‚ Szkolno- Przedszkolny w Drewnicy, ul. Wierzbowa 7,            82-103 Stegna,

tel. 552471720, email: [email protected],

adres strony internetowej: www.zspdrewnica.edupage.com

 

Wymiar pracy: 5 – 10 godz. tygodniowo (w zależnoÅ›ci od zapotrzebowania).

 

Wymagania niezbędne:

1. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy jako nauczyciel wdż .

2. Przestrzega podstawowych zasad moralnych.

3. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

4. Posiada obywatelstwo polskie lub posiada obywatelstwo paÅ„stwa czÅ‚onkowskiego Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych paÅ„stw, jeÅ›li ich obywatelom na podstawie umów miÄ™dzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysÅ‚uguje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

6. Przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

7. Kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Wymagane kwalifikacje : wykształcenie wyższe ukierunkowane na pracę jako nauczyciel wdż.

 

Ogólny zakres obowiÄ…zków: realizacja podstawy programowej przewidzianej dla przedmiotu-wdż, wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, przestrzeganie zasad bezpieczeÅ„stwa dzieci, wspóÅ‚praca ze specjalistami.

 

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów:

1. Przygotowanie pedagogiczne.

2. Posiadanie kwalifikacji merytorycznych.

3.Komunikatywność, kreatywność, pomysłowość, wykazywanie inicjatywy, umiejętność pracy zespołowej, systematyczność, zdolności organizacyjne.

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV z przebiegiem pracy zawodowej.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajÄ…cej siÄ™ o zatrudnienie ( do pobrania ze strony internetowej ZSP w Drewnicy).
 3. PoÅ›wiadczone przez kandydata za zgodność z oryginaÅ‚em kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych wymagane kwalifikacje do pracy na w/w stanowisku.
 4. Oświadczenie braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku nauczyciela.
 5. OÅ›wiadczenie lub poÅ›wiadczone przez kandydata za zgodność z oryginaÅ‚em kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych posiadanie polskiego obywatelstwa.
 6. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
  i korzysta z peÅ‚ni praw publicznych ( do pobrania ze strony internetowej ZSP               w Drewnicy).
 7. Oświadczenie, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne -przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania ze strony internetowej ZSP w Drewnicy).
 8. OÅ›wiadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie                        z RozporzÄ…dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiÄ…zku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepÅ‚ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzÄ…dzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1  ) na potrzeby zwiÄ…zane z ogÅ‚oszonym naborem (do pobrania ze strony internetowej ZSP w Drewnicy).

 

Termin i miejsce składania ofert:

                                                      

Oferty wraz z wymaganymi zaÅ‚Ä…cznikami należy skÅ‚adać do 22.06.2018r.  do godz. 10:00      w sekretariacie ZespoÅ‚u Szkolno- Przedszkolnego w Drewnicy. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie bÄ™dÄ… rozpatrywane.

Dokumenty należy skÅ‚adać w zamkniÄ™tej kopercie, opatrzonej napisem: „Nabór na stanowisko nauczyciela wdż”, imiÄ™ i nazwisko, adres i telefon skÅ‚adajÄ…cego ofertÄ™, lub przesÅ‚ać pocztÄ… na adres szkoÅ‚y.

 

 

 

 

 Zgodnie z  RozporzÄ…dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiÄ…zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepÅ‚ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzÄ…dzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ustawÄ… z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 2018r. poz. 1000), informujÄ™ iż:

 1. 1.      Administratorem Danych Osobowych jest ZespóÅ‚ Szkolno- Przedszkolny w Drewnicy mieszczÄ…cy siÄ™  w Drewnicy przy ul. Wierzbowej 7,
 2. 2.      W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogÄ… PaÅ„stwo kontaktować siÄ™              z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]
 3. 3.      Pani /Pana dane osobowe przetwarzane bÄ™dÄ… dla potrzeb zwiÄ…zanych                          z postÄ™powaniem rekrutacyjnym na stanowisko nauczyciela wdż w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Drewnicy,
 4. 4.      Odbiorcami Pani/Pana danych bÄ™dÄ… podmioty,  które na podstawie zawartych umów przetwarzajÄ… dane osobowe w imieniu Administratora,
 5. 5.      PodstawÄ… prawnÄ… przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.a) w/w rozporzÄ…dzenia
 6. 6.      Dane osobowe bÄ™dÄ… przetwarzane do czasu wyÅ‚onienia kandydata na stanowisko sprzÄ…taczki lub do czasu  cofniÄ™cia zgody na przetwarzanie danych osobowych.          W ciÄ…gu  trzech miesiÄ™cy od czasu wyÅ‚onienia kandydata na wolne stanowisko pracy, zÅ‚ożone dokumenty można odebrać z sekretariatu, po upÅ‚ywie tego terminu dokumenty ulegnÄ… zniszczeniu.
 7. 7.      Osoba,  której dane dotyczÄ… ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- cofniÄ™cia zgody w dowolnym momencie bez wpÅ‚ywu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniÄ™ciem,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa siÄ™ z naruszeniem przepisów powyższego rozporzÄ…dzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa,

 1. 8.      Podanie danych osobowych na potrzeby ZespoÅ‚u Szkolno- Przedszkolnego                   w Drewnicy, jest dobrowolne, przy czym konsekwencjÄ… niepodania danych osobowych jest nie wziÄ™cie udziaÅ‚u w rekrutacji na wolne stanowisko pracy w ZSP w Drewnicy.
 2. 9.      Ponadto informujemy, iż w zwiÄ…zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierajÄ… siÄ™ wyÅ‚Ä…cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporzadzenia  o ochronie danych osobowych.

 

 

 

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby spełniające wymogi formalne.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik ogÅ‚oszenie 2018-06-06 08:42:53 Ruciński Adam Wojciech
załącznik Kwestionariusz osobowy 2018-06-06 08:37:26 Ruciński Adam Wojciech
załącznik OÅ›wiadczenie o zdolnoÅ›ci prawnej 2018-06-06 08:38:47 Ruciński Adam Wojciech
załącznik OÅ›wiadczenie o niekaralnoÅ›ci 2018-06-06 08:39:26 Ruciński Adam Wojciech
załącznik OÅ›wiadczenie o wyrażeniu zgody-RODO 2018-06-06 08:41:27 Ruciński Adam Wojciech
Liczba wyświetleń: 990