Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

7 gmin, 7 potencjałów -jedna promocja”-wzrost atrakcyjności gmin z obszaru LGR poprzez organizację festynu oraz 5 filmów edukacyjno-promocyjnych. Drukuj Stworz PDF

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora ryboÅ‚ówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Projekt dotyczy promocji 7 gmin wchodzÄ…cych w skÅ‚ad Lokalnej Grupy Rybackiej: Krynica Morska, Sztutowo, Stegna, Cedry Wielkie, Ostaszewo, Nowy Dwór GdaÅ„ski, Pruszcz GdaÅ„ski w którym dziaÅ‚ania sÄ… tak dopasowane aby podkreÅ›lić odrÄ™bne  cechy, uwarunkowania  i specyfikÄ™ każdej z gmin. W ramach projektu zostanie zorganizowana impreza promocyjna „Festyn na plaży”, która zainicjuje corocznÄ… imprezÄ™ „Dni 7 Gmin”. Zostanie także zrealizowanych 5 tematycznych filmów promujÄ…cych obszar Å»uÅ‚aw i Mierzei, które wykorzystywane bÄ™dÄ… jako materiaÅ‚y edukacyjne w placówkach oÅ›wiatowych a także zostanÄ… wyemitowane w kanale informacyjnym TVP INFO, oraz TVP KULTURA. DziaÅ‚aniom towarzyszyć bÄ™dzie cykl audycji radiowych z przedstawicielami partnerskich gmin.

 Realizacja projektu wpÅ‚ynie na wzrost atrakcyjnoÅ›ci turystycznej regionu oraz przyczyni siÄ™ do zachowania jego tożsamoÅ›ci kulturowej, wprowadza także dodatkowe,  nowe  formy rozwoju i promocji wskazanych obszarów. DziaÅ‚ania we wniosku pomogÄ… w identyfikacji z regionem mieszkaÅ„com 7 gmin objÄ™tych dziaÅ‚aniem LGR. BÄ™dzie to nie tylko forma promocji, ale także nawiÄ…zanie bliższej wspóÅ‚pracy pomiÄ™dzy partnerami.

 

Wartość projektu 334 850,00zÅ‚

Wnioskowana kwota dofinansowania 219 159,75zÅ‚

WkÅ‚ad wÅ‚asny Gminy Stegna 115 690,25zÅ‚

 

Projekt zostanie sfinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rybackiego, 15% stanowić będzie wkład własny Gminy Stegna, niestety w przypadku jednostek samorządowych VAT nie jest kosztem kwalifikowanym

Wnioskodawca: UrzÄ…d Gminy w Stegnie,

Wniosek przeszedÅ‚ pozytywnie weryfikacjÄ™ Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Rybacka Brać Mierzei i UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego Województwa Pomorskiego. Niestety z uwagi na trudna sytuacjÄ™ finansowÄ… gminy oraz przez wzglÄ…d na usuniÄ™cie z budżetu projektu znaczÄ…cych dla wnioskodawcy dziaÅ‚aÅ„, co znacznie ogranicza osiÄ…gniÄ™cie zaÅ‚ożonych celów-Gmina Stegna zrezygnowaÅ‚a z realizacji projektu.

Liczba wyświetleń: 1346