Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Gmina Stegna - udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Drukuj Stworz PDF

 

Projekt wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje – inwestujemy w WaszÄ… przyszÅ‚ość

 

 

Gmina Stegna – udostÄ™pnienie Internetu mieszkaÅ„com zagrożonym wykluczeniem cyfrowym


Nazwa beneficjenta:            Gmina Stegna
Wartość projektu:                  1 254 169,80
UdziaÅ‚ Unii Europejskiej:       1 254 169,80
Okres realizacji:                        2012-2014

 

GÅ‚ównym celem projektu jest zapewnienie dostÄ™pnoÅ›ci do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym  z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci. DziÄ™ki zlikwidowaniu barier i dysproporcji w dostÄ™pie do nowoczesnych technologii informatycznych projekt przyczyni siÄ™ do wyrównania szans zarówno w samej gminie, jak i miÄ™dzy mieszkaÅ„cami niewielkich miejscowoÅ›ci a mieszkaÅ„cami miast. DostÄ™p do zasobów spoÅ‚eczeÅ„stwa informacyjnego pozwoli osobom dotkniÄ™tym dotychczas wykluczeniem cyfrowym, w szczególnoÅ›ci osobom znajdujÄ…cym siÄ™ w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz osobom niepeÅ‚nosprawnym, podnieść szanse na rynku pracy, podnieść swoje kwalifikacje w ramach szkoleÅ„, a także wÅ‚Ä…czyć siÄ™ aktywnie w życie  spoÅ‚ecznoÅ›ci – lokalnej, krajowej i globalnej.

W projekcie wezmÄ… udziaÅ‚ czÅ‚onkowie gospodarstw domowych z terenu Gminy Stegna. Rekrutacja uczestników projektu prowadzona bÄ™dzie zgodnie z zasadami równoÅ›ci spoÅ‚ecznej, bez dyskryminacji ze wzglÄ™du na pochodzenie etniczne, wiek, pÅ‚eć, wyznanie czy Å›wiatopoglÄ…d. Po zakoÅ„czeniu dziaÅ‚aÅ„ zwiÄ…zanych z dostarczeniem Internetu do wybranych gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, przeprowadzone  zostanÄ… szkolenia z obsÅ‚ugi komputera i Internetu dla wszystkich uczestników projektu.

 

Zadania przewidziane w projekcie:

 1. DziaÅ‚ania organizacyjne, w czasie których zostanie przeprowadzona rekrutacja i ostatecznie okreÅ›lona lokalizacja uczestników projektu. Zostanie dostarczony i aktywowany dostÄ™p do Internetu i zainstalowany sprzÄ™t z oprogramowaniem.
 2. Przekazanie uczestnikom projektu sprzÄ™t komputerowy umożliwiajÄ…cy odbiór szerokopasmowego Internetu.
 3. Szkolenia stacjonarne. Przedstawienie zasad i funkcjonalnoÅ›ci urzÄ…dzeÅ„, z których uczestnicy bÄ™dÄ… korzystać.
 4. Promocja projektu.

 

Korzyści wynikające z udostępnienia Internetu grupom docelowym:

 • uzyskanie dostÄ™pu do globalnej Sieci, umożliwiajÄ…ce uczestnictwo w życiu spoÅ‚ecznym, gospodarczym i kulturalnym gminy, regionu i kraju,
 • podniesienie jakoÅ›ci pracy placówek edukacyjnych na terenie Gminy poprzez wprowadzenie do nich e-dzienników, nowoczesnego narzÄ™dzia komunikacji pomiÄ™dzy szkoÅ‚Ä… a rodzicami,
 • wyrównywanie szans dostÄ™pu do wiedzy, poprzez udostÄ™pnienie dzieciom i mÅ‚odzieży komputerów zakupionych dla 13 Å›wietlic,
 • rozbudzanie nowych potrzeb i zainteresowaÅ„ osób zagrożonych wykluczeniem informatycznym i tworzenie warunków dla ich zaspakajania,
 • poszerzenie wiedzy i umiejÄ™tnoÅ›ci zwiÄ…zanych z wykorzystywaniem technologii informacyjnych,
 • poszerzenie wiedzy na temat usÅ‚ug, które dostÄ™pne sÄ… w zasobach Internetu, ksztaÅ‚towanie pozytywnych postaw wobec Internetu,
 • rozwój komunikacji cyfrowej,
 • stymulacja i rozwój handlu internetowego.

 

Kontakt

UrzÄ…d Gminy Stegna

Ul. Gdańska 34

82-103 Stegna

Tel. 55 247 81 71 wew. 30

Liczba wyświetleń: 1457