Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Stegna Drukuj Stworz PDF

SzczegóÅ‚owy zakres prac.

 

 

Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z wywozem nieczystości stałych i utrzymania porządku na terenie Gminy Stegna:

 

  1. Wywóz nieczystoÅ›ci:

a)     wywóz nieczystoÅ›ci staÅ‚ych, odbywać siÄ™ musi sprzÄ™tem specjalistycznym i polegać ma na opróżnianiu ulicznych koszy na Å›mieci, zbieraniu Å›mieci wokóÅ‚ koszy, zbieraniu worków ze Å›mieciami, które bÄ™dÄ… wystawiane przy koszach ulicznych oraz na poboczach dróg, przystankach PKS w miejscowoÅ›ciach Mikoszewo (2 przystanki), Å»uÅ‚awki (3 przystanki), Drewnica (1 przystanek), PrzemysÅ‚aw (2 przystanki)

Izbiska (1 przystanek), Dworek (2 przystanki), Niedźwiedziówka (1 przystanek)

Stare Babki (2 przystanki), Bronowo (1 przystanek), Broniewo (1 przystanek),

WiÅ›niówka (1 przystanek), Szkarpawa (1 przystanek), Wybicko (2 przystanki),

Książęce Å»uÅ‚awy (2 przystanki), Jantar (6 przystanków), Jantar LeÅ›niczówka

(2 przystanki), Junoszyno (7 przystanków), Stegienka (2 przystanki), GÅ‚obica

(1 przystanek), Chorążówka (1 przystanek), Stegna (dworzec + 4 przystanki)

Popowo (2 przystanki), Rybina (3 przystanki), Tujsk (3 przystanki), Stobiec

.Åšwierznica (1 przystanek) oraz innych miejsc na terenie Gminy Stegna.

 

b)     Wywóz nieczystoÅ›ci z terenu Gminy Stegna w miesiÄ…cach od 01.03.2012 r. do 31.12.2012. odbywaÅ‚ siÄ™ bÄ™dzie w godzinach rannych do godz. 8°°.

 

c)     W miejscowoÅ›ciach Stegna, Junoszyno, Jantar,  Mikoszewo wywóz nieczystoÅ›ci w miesiÄ…cach od 1.06.2012 r. do 23.09.2012 r. odbywaÅ‚ siÄ™ bÄ™dzie 2 razy dziennie w godzinach rannych do godz.700 oraz w godzinach popoÅ‚udniowych miÄ™dzy godz. 1600 do 1800. W pozostaÅ‚ych miesiÄ…cach trzy razy w tygodniu w poniedziaÅ‚ki, Å›rody i piÄ…tki do godz. 8°°.

           Dwa razy w roku w okresie i z miejsc wskazanych przez ZamawiajÄ…cego

           należy przeprowadzić wywóz nieczystoÅ›ci wielkogabarytowych.

           W razie koniecznoÅ›ci na zgÅ‚oszenie ZamawiajÄ…cego wywóz nieczystoÅ›ci

           odbywać siÄ™ bÄ™dzie z miejsc innych niż okreÅ›lone w umowie ( bez dodatkowej

           opÅ‚aty ).

 

  2. SprzÄ…tanie  obejmuje:

 

         I.  MiejscowoÅ›ci:

         a) Mikoszewo: - ulice GdaÅ„ska, Brzegowa, Łąkowa, WiÅ›lana, Piaskowa,                

          Przechodnia, DÅ‚uga, Å»uÅ‚awska, LeÅ›na, Polna, Letnia, Bursztynowa, Wczasowa

          Bukowa, droga gminna dz. Nr 195.

          W/w ulice należy sprzÄ…tać wraz z chodnikiem ( jeżeli wystÄ™puje ) z opakowaÅ„

          plastikowych, makulatury, opakowaÅ„ szklanych oraz innych odpadów na caÅ‚ej

          szerokoÅ›ci do granic posesji

         b) Jantar: - ulice GdaÅ„ska, Rybacka, Dworcowa, Bursztynowa, Zakole, Portowa

         Krótka, Brzozowa, Morska, Sosnowa, SÅ‚oneczna, Wierzbowa, droga w kierunku

         Stegienki na dÅ‚ugoÅ›ci 500 m (od skrzyżowania z drogÄ… nr 501).

         W/w ulice należy sprzÄ…tać wraz z chodnikiem ( jeżeli wystÄ™puje ) z opakowaÅ„

          plastikowych, makulatury, opakowaÅ„ szklanych oraz innych odpadów na caÅ‚ej

          szerokoÅ›ci do granic posesji 

   c) Junoszyno: ulice - ulice SÅ‚oneczna, Bursztynowa, Łąkowa, Polna, Morska,

     DÄ™bowa, Familijna, Kasztanowa, LeÅ›na, Szkolna, Spacerowa, Kwiatowa,

     Klonowa, Brzozowa, Åšwierkowa.

           W/w ulice należy sprzÄ…tać wraz z chodnikiem ( jeżeli wystÄ™puje ) z opakowaÅ„                                                              

           plastikowych,  makulatury, opakowaÅ„ szklanych oraz innych odpadów na caÅ‚ej

           szerokoÅ›ci do granic posesji     

 d) Stegna: ulice GdaÅ„ska, PowstaÅ„ców W-wy, Grunwaldzka, Lipowa, Nowa,

           Wrzosowa, JagieÅ‚Å‚y, Kopernika, PóÅ‚nocna, Brzozowa, Wczasowa, Åšwierkowa,

           Dworcowa, Kwiatowa, SÅ‚oneczna, Zacisze, JaÅ›minowa, Ogrodowa, ElblÄ…ska,

           Å»uÅ‚awska, Krótka, Okólna, Cisewo, KoÅ›ciuszki, Wojska Polskiego, Boczna,

           Sikorskiego, Zielona, Zielna, Bursztynowa, Cicha, Morska, Spacerowa, LeÅ›na

           Plażowa, WÄ…ska, Bukowa, DÄ™bowa, Cegielniana, Obozowa, Dmowskiego,

           Konwaliowa, Jana Heweliusza, Mennonitów, Sportowa, Rycerska, Polna,

           Jana DÅ‚ugosza, plac targowy.

           W/w ulice należy sprzÄ…tać wraz z chodnikiem ( jeżeli wystÄ™puje ) codziennie z

           opakowaÅ„ plastikowych, makulatury, opakowaÅ„ szklanych oraz innych

           odpadów na caÅ‚ej szerokoÅ›ci do granic posesji       

           W miejscowoÅ›ciach Mikoszewo, Jantar, Stegna, Junoszyno sprzÄ…tanie

           odbywać siÄ™ bÄ™dzie na bieżąco codziennie w godz. 6°°- 22°°.

          II. Przystanki PKS.

           W miejscowoÅ›ciach Mikoszewo, Jantar, Junoszyno, Jantar LeÅ›niczówka,

           Stegna sprzÄ…tanie przystanków i dworca odbywać siÄ™ bÄ™dzie codziennie

           w godzinach rannych do godz.8°°.

           W miejscowoÅ›ciach Å»uÅ‚awki, Drewnica, PrzemysÅ‚aw, Popowo, Rybina, Tujsk

           należy sprzÄ…tać przystanki trzy razy w tygodniu w poniedziaÅ‚ki, Å›rody i piÄ…tki

           w godzinach rannych do godz. 8°°.

          III. Martwe zwierzÄ™ta.

            Wykonawca  zapewni zbieranie i transport do zakÅ‚adów utylizacji zwÅ‚ok

            zwierzÄ…t lub ich części.

 

        3.SprzÄ…tanie ulic i chodników.

 

             W okresie obowiÄ…zywania umowy do 26 kwietnia  wskazane ulice i chodniki należy sprzÄ…tać efektywnie – tak aby nie zalegaÅ‚ na nich piasek, nie rosÅ‚y chwasty oraz nie znajdowaÅ‚y siÄ™ na nich inne zanieczyszczenia. Maszynowe usuwanie  piasku z ulic  (wzdÅ‚uż chodników)  powinno odbywać siÄ™ 1 raz w tygodniu od

1 czerwca do 23 wrzeÅ›nia. SprzÄ…tanie bieżące chodników i ulic odbywać siÄ™ bÄ™dzie codziennie. SprzÄ…tanie obejmuje: jezdniÄ™ i chodnik do granic z posesjÄ… prywatnÄ….

 

             Mikoszewo

 

Lp.

Nazwa ulicy

Długość ulicy w m.

Długość chodnika w m.

1

wzdłuż miejscowości

----------

1900

 

 

 

             Å»uÅ‚awki

 

Lp.

Nazwa ulicy

Długość ulicy w m.

Długość chodnika w m.

1

wzdłuż miejscowości+ parking

1720

1720

 

               Drewnica

 

Lp.

Nazwa ulicy

Długość ulicy w m.

Długość chodnika w m.

1

od szkoły do parku

290

290

2

od przystanku do Szkarpawy

220

275

 

Razem

510

565

 

 

                Jantar

 

Lp.

Nazwa ulicy

Długość ulicy w m.

Długość chodnika w m.

1

Morska

1154

1154

2

Rybacka

2791

5582

3

Bursztynowa

  551

1102

4

Gdańska

-------

2000

5

Promenada

-------

  800

6

Dojście do plaż nr 79, 80

-------

  350

 

Razem

4496

10988

 

 

                 Stegna

 

Lp.

Nazwa ulicy

Długość ulicy w m.

Długość chodnika w m.

1

Morska

            2266

2766

2

Lipowa

            1437

2874

3

PowstaÅ„ców W- wy

            1500

3000

4

Jagiełły

 795

------

5

Sikorskiego

 920

------

6

Kościuszki

  330

  660

7

Wojska Polskiego

  284

  568

8

Grunwaldzka

 740

  740

9

Gdańska

            2000

1700

10

Promenada

-------

  300

11

Kwiatowa

 181

------

12

Jaśminowa

 156

------

13

SÅ‚oneczna

 193

------

14

Zacisze

 123

------

15

Dworcowa

   92

------

16

ElblÄ…ska

 300

   300

17

Jana DÅ‚ugosza

 142

------

 

Razem

          11459

12908

 

 

 

Ogólna powierzchnia sprzÄ…tania

        18185

               28081

Liczba wyświetleń: 1592