Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Dofinansowanie badań jakości wody na kąpieliskach strzeżonych w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo w roku 2012 Drukuj Stworz PDF

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
-
PLANOWANY I OSIÄ„GNIĘTY EFEKT EKOLOGICZNY 

 

TYTUŁ ZADANIA:

 DOFINASOWANIE BADAŃ JAKOÅšCI WODY NA KÄ„PIELISKACH W MIEJSCOWOÅšCIACH: STEGNA , JANTAR , MIKOSZEWO

PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY

Ocena stanu sanitarnego wód morskich na kÄ…pieliskach strzeżonych w Gminie Stegna.

CEL :

Wykrycie bakterii ENTEROKOKI oraz ESCHERICHIA COLI i zapobiegniÄ™cie zachorowaÅ„ uczestników kÄ…pielisk na schorzenia o charakterze żoÅ‚Ä…dkowo-jelitowym.

SZCZEGÓŁOWY OPIS:

Woda nie jest dla bakterii chorobotwórczych naturalnym Å›rodowiskiem. TrafiajÄ… one bezpoÅ›rednio do wody z chorego organizmu  ludzi  lub  zwierzÄ…t,  lub  poÅ›rednio  poprzez Å›cieki,  a  także  poprzez spÅ‚ywy z  gleby skażonej  bakteriami patogennymi . Woda jest jedynie przenoÅ›nikiem bakterii i to tylko w okresie, w jakim organizmy te mogÄ… w wodzie utrzymywać siÄ™ przy życiu. Jednak dane epidemiologiczne wskazujÄ…, że woda może być nadal przyczynÄ… wielu  zachorowaÅ„ charakterze żoÅ‚Ä…dkowo-jelitowy. Jako  wskaźniki  czystoÅ›ci  wód  zostaÅ‚y przyjÄ™te,  z  uwagi  na  miejsce  ich  wystÄ™powania  i liczebność,  tak  zwane wskaźniki sanitarne,  do  których  należą  Escherichia  coli,  Enterococcus  faecalis  i  Clostridium  perfringens,  przy czym  w wiÄ™kszoÅ›ci krajów wskaźnikiem obligatoryjnym jest Escherichia coli. Jest też ona najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem, ponieważ jej obecność wskazuje na Å›wieże zanieczyszczenie  kaÅ‚owe i możliwość wystÄ…pienia towarzyszÄ…cych im bakterii chorobotwórczych  pochodzenia jelitowego.

Nowelizacja ustawy Prawo wodne z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 253) narzuca na organizatora kÄ…pielisk wykonanie badaÅ„ jakoÅ›ci wody nie wczeÅ›niej niż 14 dni przed rozpoczÄ™ciem jego funkcjonowania oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania, a także każdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeÅ„ niekorzystnie wpÅ‚ywajÄ…cych na jakość wody i mogÄ…cych stanowić zagrożenie zdrowotne dla kÄ…piÄ…cych siÄ™ tam osób ( Art. 34 d pkt. 1), a także  ustalenia do 15 czerwca w porozumieniu z wÅ‚aÅ›ciwym paÅ„stwowym powiatowym inspektorem sanitarnym harmonogramu pobrania próbek wody z kÄ…pieliska w sezonie kÄ…pielowym (Art. 163 pkt 4.1) , gdzie harmonogram pobrania próbek uwzglÄ™dnia terminy pobierania i analizy nie mniej niż czterech próbek w sezonie kÄ…pielowym, w okresie funkcjonowania kÄ…pieliska, tak aby przerwa miÄ™dzy badaniami nie przekraczaÅ‚a miesiÄ…ca ( art. 163a pkt 1). Dlatego jako organizator kÄ…pielisk strzeżonych na terenie gminy Stegna jesteÅ›my w porozumieniu z paÅ„stwowym powiatowym inspektorem sanitarnym z Nowego Dworu GdaÅ„skiego zobligowani do wykonania 6 poborów próbek wody w trakcie trwania sezonu kÄ…pielowego na każdym z naszych kÄ…pieliskach.

Naszym celem jako organizatora kÄ…pielisk strzeżonych jest zapobieganie schorzeniom o charakterze żoÅ‚Ä…dkowo-jelitowym u uczestników kÄ…pielisk, które sÄ… powodowane przez bakterie typu Escherichia  coli oraz , Enterococcus  faecalis . Badania jakoÅ›ci wody na naszych kÄ…pieliskach majÄ… sÅ‚użyć wÅ‚aÅ›nie temu zadaniu.  Koszty zwiÄ…zane z realizacjÄ… tego zadania sÄ… znaczne jak na budżet naszej gminy. Dlatego korzystajÄ…c z możliwoÅ›ci jaki daje nowelizacja ustawy Prawo wodne z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 253 Art. 4 pkt 1) zwracamy siÄ™ do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku o dofinansowanie kosztów zwiÄ…zanych z wykonywaniem obowiÄ…zków naÅ‚ożonych na nas przez powyższÄ… ustawÄ™.

DziÄ™ki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku, w tym roku nie stwierdzono żadnych zakażeÅ„ Å›rodowiska bakteriami typu Escherichia  coli oraz , Enterococcus  faecalis, a kÄ…pieliska morskie strzeżone w caÅ‚ej gminie byÅ‚y przez caÅ‚y sezon letnim udostÄ™pnione dla Turystów i nie stwarzaÅ‚y bezpoÅ›redniego zagrożenia zdrowia i życia osób tam przebywajÄ…cych.

Badania zostaÅ‚y dofinasowane przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku wysokoÅ›ci 3.000,00 zÅ‚.

Liczba wyświetleń: 2918