Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zmiany w przepisach meldunkowych Drukuj Stworz PDF

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2012 roku weszła w życie ustawa   z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1407) .

 

Wskazana ustawa wprowadza wiele uÅ‚atwieÅ„ dla osób wykonujÄ…cych obowiÄ…zek meldunkowy, t.j.:

  • brak koniecznoÅ›ci wczeÅ›niejszego wymeldowania siÄ™ w jednym urzÄ™dzie, aby w drugim urzÄ™dzie móc siÄ™ zameldować (wszystkie te czynnoÅ›ci wykonywane bÄ™dÄ… w jednym urzÄ™dzie, z chwilÄ… zameldowania siÄ™ w nowym miejscu),
  • brak obowiÄ…zku podawania informacji o wyksztaÅ‚ceniu, obowiÄ…zku wojskowym oraz przedkÅ‚adania książeczki wojskowej,
  • wydÅ‚użenie terminu na zgÅ‚oszenie meldunku. Z aktualnych 4 dni, termin zostanie wydÅ‚użony do 30 dni,
  • umożliwienie dopeÅ‚nienia formalnoÅ›ci meldunkowych w urzÄ™dzie przez ustanowionego peÅ‚nomocnika, legitymujÄ…cego siÄ™ peÅ‚nomocnictwem udzielonym w formie pisemnej. PeÅ‚nomocnik dokonujÄ…c czynnoÅ›ci meldunkowej zaÅ‚Ä…cza do formularza oryginaÅ‚ lub urzÄ™dowo poÅ›wiadczony odpis peÅ‚nomocnictwa oraz dowód uiszczenia opÅ‚aty skarbowej (peÅ‚nomocnictwo objÄ™te jest opÅ‚atÄ… skarbowÄ… w kwocie 17 zÅ‚otych). PeÅ‚nomocnictwo udzielone małżonkowi, wstÄ™pnemu, zstÄ™pnemu lub rodzeÅ„stwu nie podlega opÅ‚acie skarbowej.
  • zniesienie obowiÄ…zku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczajÄ…cy trzech miesiÄ™cy,
  • zniesienie obowiÄ…zku wÅ‚aÅ›cicieli, dozorców i administratorów nieruchomoÅ›ci oraz zakÅ‚adów pracy dotyczÄ…cego weryfikowania wypeÅ‚niania meldunku przez mieszkaÅ„ców lub pracowników,
  • zniesienie obowiÄ…zku meldunkowego wczasowiczów i turystów.
Liczba wyświetleń: 1412