Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Natura 2000 Drukuj Stworz PDF

Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objÄ™tych ochronÄ… przyrody. PodstawÄ… dla tego programu sÄ… dwie unijne dyrektywy: tzw. Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie okreÅ›lonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa siÄ™ za cenne i zagrożone w skali caÅ‚ej Europy. Wspólne dziaÅ‚anie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o ujednolicone prawo ma na celu optymalizacjÄ™ kosztów i spotÄ™gowanie korzystnych dla Å›rodowiska efektów. Poszczególne kraje czÅ‚onkowskie sÄ… zobowiÄ…zane do zachowania na obszarach wchodzÄ…cych w skÅ‚ad sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie wyklucza, lecz tylko ogranicza ich gospodarcze wykorzystanie.

 

Na terenie Parku Krajobrazowego "Mierzeja WiÅ›lana" i jego otuliny zlokalizowane sÄ… fragmenty 5 obszarów sieci Natura 2000:

 

 

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO):

â–  PLB280010 – Zalew WiÅ›lany

â–  PLB220004 – UjÅ›cie WisÅ‚y

- Obszar Ramsar: Ujście Wisły https://www.ramsar.org/wetland/poland

Granice obszaru Ransar pokrywajÄ… siÄ™ z granicami krajowych form ochrony przyrody tj. obszar specjalnej ochrony ptaków PLB220004 UjÅ›cie WisÅ‚y. Za zarzÄ…dzanie obszarem powoÅ‚anym na podstawie Konwencji Ramsarskiej odpowiedzialny jest organ  zarzÄ…dzajÄ…y ww. formami ochrony przyrody na podstawie prawa krajowego: Regionalny Dyrektor Ochrony Åšrodowiska w GdaÅ„sku i UrzÄ…d Morski w Gdyni. NadzorujÄ… oni realizacjÄ™ zadaÅ„ ochronnych, planów zadaÅ„ ochronnych markÄ… Ramsar ekosystemów wodno - bÅ‚otnych.

â–  PLB040003 – Dolina Dolnej WisÅ‚y

Obszary Specjalnej Ochrony Siedlisk (SOO):

â–  PLH280007 – Zalew WiÅ›lany i Mierzeja WiÅ›lana

â–  PLH220044 – Ostoja w UjÅ›ciu WisÅ‚y

 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewnatura2000.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB220004.B

 

 

Liczba wyświetleń: 1008