Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Natura 2000 Drukuj Stworz PDF

Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: tzw. Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o ujednolicone prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie wyklucza, lecz tylko ogranicza ich gospodarcze wykorzystanie.

 

Na terenie Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana" i jego otuliny zlokalizowane są fragmenty 5 obszarów sieci Natura 2000:

 

 

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO):

■ PLB280010 – Zalew Wiślany

■ PLB220004 – Ujście Wisły

■ PLB040003 – Dolina Dolnej Wisły

Obszary Specjalnej Ochrony Siedlisk (SOO):

■ PLH280007 – Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana

■ PLH220044 – Ostoja w Ujściu Wisły

Liczba wyświetleń: 763