Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Natura 2000 Drukuj Stworz PDF

Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: tzw. Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o ujednolicone prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie wyklucza, lecz tylko ogranicza ich gospodarcze wykorzystanie.

 

Na terenie Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana" i jego otuliny zlokalizowane są fragmenty 5 obszarów sieci Natura 2000:

 

 

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO):

■ PLB280010 – Zalew Wiślany

■ PLB220004 – Ujście Wisły

- Obszar Ramsar: Ujście Wisły https://www.ramsar.org/wetland/poland

Granice obszaru Ransar pokrywają się z granicami krajowych form ochrony przyrody tj. obszar specjalnej ochrony ptaków PLB220004 Ujście Wisły. Za zarządzanie obszarem powołanym na podstawie Konwencji Ramsarskiej odpowiedzialny jest organ  zarządzająy ww. formami ochrony przyrody na podstawie prawa krajowego: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku i Urząd Morski w Gdyni. Nadzorują oni realizację zadań ochronnych, planów zadań ochronnych marką Ramsar ekosystemów wodno - błotnych.

■ PLB040003 – Dolina Dolnej Wisły

Obszary Specjalnej Ochrony Siedlisk (SOO):

■ PLH280007 – Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana

■ PLH220044 – Ostoja w Ujściu Wisły

 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewnatura2000.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB220004.B

 

 

Liczba wyświetleń: 952