Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Szkody w uprawach i płodach rolnych Drukuj Stworz PDF

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Å‚owieckie ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) Dzierżawca lub zarzÄ…dca obwodu Å‚owieckiego obowiÄ…zany jest do wynagradzania szkód wyrzÄ…dzonych:

1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;

2) przy wykonywaniu polowania.

 

2. Szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokoÅ›ci odszkodowania dokonuje zespóÅ‚ skÅ‚adajÄ…cy siÄ™ z:

1) przedstawiciela wojewódzkiego oÅ›rodka doradztwa rolniczego;

2) przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;

3) wÅ‚aÅ›ciciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystÄ…piÅ‚a szkoda.

 

3. Wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysokoÅ›ci odszkodowania, wÅ‚aÅ›ciciel albo posiadacz gruntów rolnych skÅ‚ada do dzierżawcy albo zarzÄ…dcy obwodu Å‚owieckiego.


4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególnoÅ›ci:

1) imiÄ™ i nazwisko albo nazwÄ™, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibÄ™ oraz numer telefonu wÅ‚aÅ›ciciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystÄ…pienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, skÅ‚ada siÄ™ w terminie umożliwiajÄ…cym dokonanie szacowania szkód, o których mowa w ust. 1.

 

6. Szacowanie szkody składa się z:

1) oględzin;

2) szacowania ostatecznego.

 

7. W przypadku szkód wyrzÄ…dzonych w pÅ‚odach rolnych, szkód wyrzÄ…dzonych przez dziki na Å‚Ä…kach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstaÅ‚a i zostaÅ‚a zgÅ‚oszona bezpoÅ›rednio przed sprzÄ™tem lub w jego trakcie, dokonuje siÄ™ wyÅ‚Ä…cznie szacowania ostatecznego.

 

8. Niestawiennictwo wÅ‚aÅ›ciciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego oÅ›rodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód, o których mowa w ust. 1.


Art. 46a.[Oględziny] 1. Podczas oględzin ustala się:

1) gatunek zwierzyny, która wyrzÄ…dziÅ‚a szkodÄ™;

2) rodzaj, stan i jakość uprawy;

3) obszar całej uprawy;

4) szacunkowy obszar uprawy, która zostaÅ‚a uszkodzona;

5) szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze.

 

2. OglÄ™dzin dokonuje siÄ™ niezwÅ‚ocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.

 

3. O terminie dokonania oglÄ™dzin, o którym mowa w ust. 2, dzierżawca albo zarzÄ…dca obwodu Å‚owieckiego zawiadamia wÅ‚aÅ›ciciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki oÅ›rodek doradztwa rolniczego wÅ‚aÅ›ciwy ze wzglÄ™du na miejsce wystÄ…pienia szkody, nie później niż przed upÅ‚ywem 3 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.


4. NiezwÅ‚ocznie po zakoÅ„czeniu oglÄ™dzin dzierżawca albo zarzÄ…dca obwodu Å‚owieckiego sporzÄ…dza protokóÅ‚, który zawiera w szczególnoÅ›ci nastÄ™pujÄ…ce dane i informacje: 

1) imiona i nazwiska osób biorÄ…cych udziaÅ‚ w oglÄ™dzinach;

2) datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania oględzin;

3) dane podlegajÄ…ce ustaleniu podczas oglÄ™dzin, o których mowa w ust. 1;

4) szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy;

5) czytelne podpisy osób biorÄ…cych udziaÅ‚ w oglÄ™dzinach.

 

5. CzÅ‚onkowie zespoÅ‚u, o którym mowa w art. 46 ust. 2, majÄ… prawo wnieść zastrzeżenia do protokoÅ‚u wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza siÄ™ informacjÄ™ o braku zastrzeżeÅ„ albo o wniesionych zastrzeżeniach.

 

6. ProtokóÅ‚ sporzÄ…dza siÄ™ w trzech jednobrzmiÄ…cych egzemplarzach po jednym dla każdego czÅ‚onka zespoÅ‚u, o którym mowa w art. 46 ust. 2.

 

Art. 46c.[Szacowanie ostateczne] 1. Podczas szacowania ostatecznego ustala siÄ™:

1) gatunek zwierzyny, która wyrzÄ…dziÅ‚a szkodÄ™;

2) rodzaj uprawy lub płodu rolnego;

3) stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego;

4) obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego;

5) obszar uprawy, która zostaÅ‚a uszkodzona, lub szacunkowÄ… masÄ™ uszkodzonego pÅ‚odu rolnego;

6) procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze;

7) plon z 1 ha;

8) wysokość odszkodowania.

 

2. Szacowania ostatecznego dokonuje siÄ™ najpóźniej w dzieÅ„ sprzÄ™tu, przed dokonaniem sprzÄ™tu uszkodzonej uprawy, a w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 7, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.

 

3. O terminie planowanego sprzÄ™tu uszkodzonej uprawy wÅ‚aÅ›ciciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiÄ…zany powiadomić dzierżawcÄ™ albo zarzÄ…dcÄ™ obwodu Å‚owieckiego, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzÄ™tem.


4. O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody dzierżawca albo zarzÄ…dca obwodu Å‚owieckiego zawiadamia wÅ‚aÅ›ciciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki oÅ›rodek doradztwa rolniczego wÅ‚aÅ›ciwy ze wzglÄ™du na miejsce wystÄ…pienia szkody, nie później niż przed upÅ‚ywem 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, a w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 7 – w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.


5. NiezwÅ‚ocznie po zakoÅ„czeniu szacowania ostatecznego dzierżawca albo zarzÄ…dca obwodu Å‚owieckiego sporzÄ…dza protokóÅ‚, który zawiera w szczególnoÅ›ci nastÄ™pujÄ…ce dane i informacje:

1) imiona i nazwiska osób biorÄ…cych udziaÅ‚ w szacowaniu ostatecznym;

2) datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania szacowania ostatecznego;

3) dane podlegajÄ…ce ustaleniu podczas szacowania ostatecznego, o których mowa w ust. 1;

4) szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy;

5) czytelne podpisy osób biorÄ…cych udziaÅ‚ w szacowaniu ostatecznym.

 

6. CzÅ‚onkowie zespoÅ‚u, o którym mowa w art. 46 ust. 2, majÄ… prawo wnieść zastrzeżenia do protokoÅ‚u wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza siÄ™ informacjÄ™ o braku zastrzeżeÅ„ albo o wniesionych zastrzeżeniach.

 

7. ProtokóÅ‚ sporzÄ…dza siÄ™ w trzech jednobrzmiÄ…cych egzemplarzach po jednym dla każdego czÅ‚onka zespoÅ‚u, o którym mowa w art. 46 ust. 2.

 

8. WypÅ‚aty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarzÄ…dca obwodu Å‚owieckiego w terminie 30 dni od dnia sporzÄ…dzenia protokoÅ‚u z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwoÅ‚ania.

 

https://pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www&_PageID=5&newser=no&_C=C_DZIALY.HODOWLA.SZACOWANIE_SZKOD&_Lang=pl&_CheckSum=-438585256

 


Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik wniosek PDF 2018-04-04 09:22:19 Charkiewicz Ewelina
Liczba wyświetleń: 1016