Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

WYKONYWANIE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH W OBRĘBIE KORON DRZEW ORAZ TERMINY USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW Drukuj Stworz PDF

Wójt Gminy Stegna przypomina, że zgodnie z art. 87 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 627 ze zm.) prace w obrÄ™bie koron drzew nie mogÄ… prowadzić do usuniÄ™cia gaÅ‚Ä™zi w wymiarze przekraczajÄ…cym 30% korony, która rozwinęła siÄ™ w caÅ‚ym okresie rozwoju drzewa, chyba że majÄ… na celu: 

  • usuwanie gaÅ‚Ä™zi obumarÅ‚ych lub nadÅ‚amanych,
  • utrzymywanie uformowanego ksztaÅ‚tu korony drzewa,
  • wykonywanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.

 

 

Ponadto prace ziemne oraz inne prace wykonywane rÄ™cznie, z wyjÄ…tkiem sprzÄ™tu mechanicznego lub urzÄ…dzeÅ„ technicznych, wykonywane w obrÄ™bie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrÄ™bie korzeni lub pÄ™dów krzewu, przeprowadza siÄ™ w sposób najmniej szkodzÄ…cy drzewom lub krzewom.


Zgodnie z powyższymi, ciÄ™cie koron drzew możliwe jest tylko w Å›ciÅ›le okreÅ›lonych przypadkach i nie może być tutaj mowy o dowolnoÅ›ci takiego dziaÅ‚ania. Również czynnikiem powodujÄ…cym ciÄ™cia drzew nie może być szeroko rozumiany ludzki interes. Nie istnieje takie ciÄ™cie żywych konarów drzew, które byÅ‚oby obojÄ™tne dla ich stanu. WyjÄ…tkiem jest odpowiednie usuwanie martwych lub chorych konarów i gaÅ‚Ä™zi.

 

Wszelkie zabiegi oraz ciÄ™cia pielÄ™gnacyjne (przede wszystkim usuwanie posuszu) i techniczne drzew i krzewów posiadacz terenu winien przeprowadzić we wÅ‚asnym zakresie, pod warunkiem, że bÄ™dÄ… one wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i przepisami (najlepiej w marcu, jednakże dopiero po ustÄ…pieniu silnych mrozów nocnych). JeÅ›li wÅ‚aÅ›ciciel nie posiada odpowiednich kwalifikacji, winien zlecić te prace kompetentnym fachowcom. Każde ciÄ™cie żywej tkanki starszego drzewa powoduje zaburzenia fizjologiczne i zachwianie równowagi pomiÄ™dzy częściÄ… nadziemnÄ… i podziemnÄ…. Dodatkowo, w przypadku niezabezpieczenia ran, stajÄ… siÄ™ one szerokimi wrotami zakażeÅ„ drzewa przez najróżniejsze patogeny chorobotwórcze, gÅ‚ównie bakterie, grzyby i owady, co znacznie skraca żywotność drzew. Ponadto nadmierne ciÄ™cia powodujÄ… zasadnicze zaburzenia w bilansie energetycznym drzew i mogÄ… stwarzać szereg problemów obniżajÄ…cych ich stan zdrowotny w kolejnych sezonach. Zredukowana ponad miarÄ™ korona drzewa nie wyprodukuje wystarczajÄ…co dużo asymilatów, aby dostarczyć materiaÅ‚y odżywcze dla caÅ‚ego drzewa, a w szczególnoÅ›ci jego części podziemnej. Należy też podkreÅ›lić, że wszystkie ciÄ™cia dokonywane w okresie jesiennym dodatkowo pozbawiajÄ… drzewo pokarmu na okres spoczynku zimowego oraz uformowanych już pÄ…ków, z których wiosnÄ… nastÄ™puje normalny wzrost pÄ™dów i listowia, wskutek czego drzewo może być osÅ‚abione w kolejnym sezonie. W konsekwencji na skutek zaburzenia równowagi miÄ™dzy koronÄ… a korzeniami, niedożywione korzenie obumierajÄ… i drzewo zamiera. Źle przyciÄ™te drzewo traci też, czÄ™sto nieodwracalnie, walory estetyczne.

 

Należy również podkreÅ›lić, że każde ciÄ™cie, zwÅ‚aszcza ogÅ‚owienie, osÅ‚abia drzewo, skracajÄ…c jego żywotność lub wprost przyczynia siÄ™ do obumierania.


JednoczeÅ›nie przypominam, że zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 627 ze zm.) Wójt Gminy Stegna wymierza administracyjnÄ… karÄ™ pieniężnÄ… za:

  • usuniÄ™cie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia,
  • usuniecie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomoÅ›ci,
  • zniszczenia drzewa lub krzewu,
  • uszkodzenia drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrÄ™bie korony drzewa.

 

 Wobec powyższego może zostać wymierzona kara pieniężna siÄ™gajÄ…cÄ… nawet kilkuset tysiÄ™cy zÅ‚otych za jedno drzewo.


ZgodÄ™ na usuniÄ™cie drzew i krzewów wydaje siÄ™ w terminie od 16 października do dnia 31 marca (poza okresem lÄ™gowym ptaków). W razie wÄ…tpliwoÅ›ci, jak poprawnie wykonać zabiegi, należy kontaktować siÄ™ z UrzÄ™dem Gminy Stegna lub Parkiem Krajobrazowym „Mierzeja WiÅ›lana”.

Liczba wyświetleń: 1182