Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Sprawozdania Drukuj Stworz PDF

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 250 ze zm.) w Rozdziale 4b reguluje zagadnienie dotyczące Sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Art. 9n reguluje obowiązki przedsiębiorcy w zakresie składania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

1. Podmiot odbierajÄ…cy odpady komunalne od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci jest obowiÄ…zany do sporzÄ…dzania póÅ‚rocznych sprawozdaÅ„.


2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do koÅ„ca miesiÄ…ca nastÄ™pujÄ…cego po upÅ‚ywie póÅ‚rocza, którego dotyczy.

3. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o masie:

  • poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegajÄ…cych biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostaÅ‚y przekazane odpady komunalne odebrane od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci;
  • pozostaÅ‚oÅ›ci z sortowania i pozostaÅ‚oÅ›ci z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do skÅ‚adowania powstaÅ‚ych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych;
  • odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkÅ‚a przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi;
  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych bÄ™dÄ…cych odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku.


4. Podmiot odbierajÄ…cy odpady komunalne od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci, który nie dziaÅ‚a na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie Å›wiadczy takiej usÅ‚ugi w trybie zamówienia z wolnej rÄ™ki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, jest obowiÄ…zany zamieÅ›cić w sprawozdaniu także informacje o osiÄ…gniÄ™tych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajÄ…cych biodegradacji przekazywanych do skÅ‚adowania w ostatnim sprawozdaniu skÅ‚adanym za dany rok.


5. Podmiot, o którym mowa w ust. 4, w sprawozdaniu podaje liczbÄ™ wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci, od których odebraÅ‚ odpady komunalne, oraz doÅ‚Ä…cza do sprawozdania wykaz wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci, z którymi w okresie objÄ™tym sprawozdaniem zawarÅ‚ umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz tych wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci, z którymi umowy te ulegÅ‚y rozwiÄ…zaniu lub wygasÅ‚y. W wykazach zamieszcza siÄ™ imiÄ™ i nazwisko albo nazwÄ™ oraz adres wÅ‚aÅ›ciciela nieruchomoÅ›ci, adres nieruchomoÅ›ci oraz w przypadku rozwiÄ…zania umowy - informacjÄ™, do kiedy umowa obowiÄ…zywaÅ‚a.

6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który w danym póÅ‚roczu nie odbieraÅ‚ na terenie danej gminy odpadów komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w terminie, o którym mowa w ust. 2, sprawozdanie zerowe.

Zgodnie z powyższym podmiot odbierajÄ…cy odpady komunalne od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci, posiadajÄ…cy wpis do rejestru dziaÅ‚alnoÅ›ci regulowanej, jest obowiÄ…zany do sporzÄ…dzania póÅ‚rocznych sprawozdaÅ„, a nie jak do tej pory sprawozdaÅ„ kwartalnych. Wójt Gminy Stegna przypomina, że sprawozdanie póÅ‚roczne przedsiÄ™biorca zobowiÄ…zany jest zÅ‚ożyć oddzielnie dla każdej gminy, z której zostaÅ‚y odebrane odpady od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci.

Ponadto podmiot, który w danym póÅ‚roczu nie odbieraÅ‚ na terenie danej gminy odpadów komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci, zobowiÄ…zany jest przekazać do Wójta Gminy Stegna sprawozdanie zerowe. Z uwagi na obecne zapisy ustawy wskazujÄ…ce wprost na konieczność sporzÄ…dzenia sprawozdania zerowego, Wójt Gminy Stegna nie bÄ™dzie akceptowaÅ‚ OÅ›wiadczenia o braku odbioru odpadów komunalnych. W przypadku sprawozdaÅ„ zerowych przedsiÄ™biorca może zÅ‚ożyć jedno sprawozdanie dla tych gmin, z których odbiór odpadów nie zostaÅ‚ dokonany, z adnotacjÄ… których gmin to sprawozdanie dotyczy.

Sprawozdanie póÅ‚roczne (również zerowe) należy przekazać do Wójt Gminy Stegna w terminie do koÅ„ca miesiÄ…ca nastÄ™pujÄ…cego po upÅ‚ywie póÅ‚rocza, którego dotyczy, tj.:

  • do dnia 31 lipca,
  • do dnia 31 stycznia.

Termin zÅ‚ożenia sprawozdania póÅ‚rocznego (także zerowego), zgodnie z art. 9ta ustawy,  uważa siÄ™ za zachowany, jeżeli przed jego upÅ‚ywem sprawozdanie zostaÅ‚o nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe lub wysÅ‚ane w formie dokumentu elektronicznego do ZwiÄ…zku, a nadawca otrzymaÅ‚ urzÄ™dowe poÅ›wiadczenie odbioru.

            

Art. 9x ustawy o utrzymaniu czystoÅ›ci i porzÄ…dku w gminach wprowadza kary administracyjne, które zostanÄ… naÅ‚ożone m.in. wtedy gdy przedsiÄ™biorca:

  • przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze pieniężnej w wysokoÅ›ci od 200 zÅ‚ do 500 zÅ‚, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupeÅ‚nione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia dorÄ™czenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania siÄ™ do wezwania od 500 zÅ‚ do 5000 zÅ‚;
  • przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze pieniężnej w wysokoÅ›ci 100 zÅ‚ za każdy dzieÅ„ opóźnienia.

Do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, w których okreÅ›lony zostanie wzór sprawozdania póÅ‚rocznego, sprawozdania skÅ‚adać należy zgodnie ze wzorem okreÅ›lonym w RozporzÄ…dzeniu Ministra Åšrodowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdaÅ„ o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystoÅ›ciach ciekÅ‚ych oraz realizacji zadaÅ„ z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. na druku sprawozdania kwartalnego. - do pobrania poniżej.

 

wzór póÅ‚rocznego sprawozdania

wzór sprawozdania zerowego

 

https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/sprawozdawczosc/wzory-sprawozdan-w-formacie-doc/

Liczba wyświetleń: 992