Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Budowa drogi gminnej łącznika ul. Lipowej z ul. Morską (przy DPS ,,MORS") w miejscowości Stegna Drukuj Stworz PDF

Łącznik ma bardzo duże znaczenie dla spójnoÅ›ci sieci dróg, stanowi bezpoÅ›rednie poÅ‚Ä…czenie drogi gminnej - ul. Lipowa z drogÄ… powiatowÄ… - ul. Morska. Ze wzglÄ™du na lokalizacjÄ™ i charakter obszaru w sezonie letnim wystÄ™puje w okreÅ›lonych porach dnia spiÄ™trzenie natężenia ruchu pojazdów i pieszych,  szczególnie nasilone w weekendy. Projektowany odcinek jest zlokalizowany na obszarze wiejskim, w strefie potencjalnie szybkiego i wysokiego rozwoju gospodarczego w zakresie usÅ‚ug turystycznych i rekreacyjnych. Wybudowanie drogi usprawni komunikacjÄ™ pojazdów przeznaczonych do przewozu osób korzystajÄ…cych z obiektów turystycznych, umożliwi sprawny szybki dojazd sÅ‚użb i karetek do zdarzeÅ„, których ze wzglÄ™du na dużą liczbÄ™ turystów jak i bezpoÅ›rednie sÄ…siedztwo Domu Pomoc SpoÅ‚ecznej "MORS" jest bardzo wiele. Budowa drogi wpÅ‚ynie na wzrost dostÄ™pnoÅ›ci terenów inwestycyjnych wykazanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Terenu UsÅ‚ug Przyplażowych w Stegnie.

 

W dniu 29.03.2016r. zostaÅ‚a podpisana umowa na dofinansowanie realizacji przedsiÄ™wziÄ™cia inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej Å‚Ä…cznika ul. Lipowej z ul. MorskÄ… (przy DPS ,,MORS") w miejscowoÅ›ci Stegna". Szacunkowa wartość zadania stanowi kwotÄ™ 1 410 tys. zÅ‚ , znacznÄ… część planowanych kosztów zostanie pokryta z pozyskanej dotacji z budżetu paÅ„stwa w ramach  "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w wysokoÅ›ci  561 tys. zÅ‚ .

 

W dniu 31.03.2016r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane

W dniu 04.05.2016r. zostaÅ‚a podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych

W dniu 04.07.2016r. zostaÅ‚ podpisany aneks z WojewodÄ… Pomorskim zmieniajÄ…cy kwotÄ™ dotacji na 364 759 zÅ‚, dostosowujÄ…c dofinasowanie do zawartych umów na wykonastwo.

W dniu 25.07.2016r zostaÅ‚ spisany protokóÅ‚ odbioru koÅ„cowego.

Liczba wyświetleń: 1928