Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Szkoła Talentów Drukuj Stworz PDF

 

 

Projekt wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Priorytet III. Wysoka jakość systemu oÅ›wiaty, DziaÅ‚anie 3.2 Edukacja ogólna, PoddziaÅ‚anie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

 

Celem projektu jest poprawa jakoÅ›ci edukacji ogólnej i przedszkolnej oraz efektywnoÅ›ci ksztaÅ‚cenia ogólnego. Ograniczenie przedwczesnego koÅ„czenia nauki szkolnej, zapewnienie równego dostÄ™pu do dobrej jakoÅ›ci edukacji elementarnej, ksztaÅ‚cenia podstawowego i Å›redniego.

 

Zminimalizowanie dysproporcji edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień, podniesienie umiejętności związanych z kompetencjami kluczowymi, podniesienie jakości kształcenia, integracja społeczności uczniowskiej, promowanie pozytywnych i aktywnych form spędzania wolnego czasu.

 

Przeprowadzenie szkoleÅ„ z zakresu kompetencji i ksztaÅ‚towanie postaw wzmacniajÄ…cych motywacjÄ™ i wiedzÄ™, doposażenie bazy dydaktycznej szkóÅ‚ i pracowni szkolnych, poprawa dalszej możliwoÅ›ci ksztaÅ‚cenia uczniów, możliwość swobodnego wyboru szkoÅ‚y, wiÄ™ksze szanse na rynku pracy, upowszechnianie nowoczesnych metod i form nauczania, poprawa wyników w nauce, zmiana przekonaÅ„ dot. nauczania w szkoÅ‚ach wiejskich, podniesienie jakoÅ›ci pomocy udzielanej przez szkoÅ‚Ä™ opiekunom prawnym uczniów.

 

Wspomaganie realizowane bÄ™dzie we wszystkich placówkach oÅ›wiatowych na terenie Gminy Stegna:

Szkoła Podstawowa w Stegnie

Szkoła Podstawowa w Jantarze

Szkoła Podstawowa w Drewnicy

Szkoła Podstawowa w Tujsku

Gimnazjum w Mikoszewie

Gimnazjum w Stegnie

Gimnazjum w Tujsku

 

Wsparcie w ramach prowadzonego projektu otrzyma 620 uczniów, 118 nauczycieli, 300 opiekunów.

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Stegna

CaÅ‚kowita wartość projektu: 2 763 016,60 PLN

Dofinansowanie w wysokoÅ›ci: 2 624 865,77 PLN

WkÅ‚ad wÅ‚asny: 138 150,83 PLN

Okres realizacji projektu:  wrzesieÅ„ 2016 – czerwiec 2018

Partner projektu: Correct Education Sp. Z o.o.

www.stegna.pl 

www.correct.edu.pl

Liczba wyświetleń: 772