Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Szkoła Talentów Drukuj Stworz PDF

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

 

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej oraz efektywności kształcenia ogólnego. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

 

Zminimalizowanie dysproporcji edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień, podniesienie umiejętności związanych z kompetencjami kluczowymi, podniesienie jakości kształcenia, integracja społeczności uczniowskiej, promowanie pozytywnych i aktywnych form spędzania wolnego czasu.

 

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji i kształtowanie postaw wzmacniających motywację i wiedzę, doposażenie bazy dydaktycznej szkół i pracowni szkolnych, poprawa dalszej możliwości kształcenia uczniów, możliwość swobodnego wyboru szkoły, większe szanse na rynku pracy, upowszechnianie nowoczesnych metod i form nauczania, poprawa wyników w nauce, zmiana przekonań dot. nauczania w szkołach wiejskich, podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę opiekunom prawnym uczniów.

 

Wspomaganie realizowane będzie we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Stegna:

Szkoła Podstawowa w Stegnie

Szkoła Podstawowa w Jantarze

Szkoła Podstawowa w Drewnicy

Szkoła Podstawowa w Tujsku

Gimnazjum w Mikoszewie

Gimnazjum w Stegnie

Gimnazjum w Tujsku

 

Wsparcie w ramach prowadzonego projektu otrzyma 620 uczniów, 118 nauczycieli, 300 opiekunów.

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Stegna

Całkowita wartość projektu: 2 763 016,60 PLN

Dofinansowanie w wysokości: 2 624 865,77 PLN

Wkład własny: 138 150,83 PLN

Okres realizacji projektu:  wrzesień 2016 – czerwiec 2018

Partner projektu: Correct Education Sp. Z o.o.

www.stegna.pl 

www.correct.edu.pl

Liczba wyświetleń: 573