Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. „Gmina Stegna-aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców” Drukuj Stworz PDF

Nasza gmina jako członek Związku  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 17 lutego 2017r. podpisała umowę na realizację projektu pn.

„Gmina Stegna-aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców”,

w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 6 Integracja, 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa

Celem ogólnym  przedsięwzięcia jest podnoszenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej poprzez ukierunkowanie wsparcia na aktywizację społeczno-zawodową osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Projekt będzie realizowany w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Niepełnosprawnych  „DAR” oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 Nad prawidłową realizacją projektu będzie czuwać Lider tj. Gmina Stegna.

 

Całkowita wartość projektu: 1 554 000,98 zł
Kwota dofinansowania ze środków UE: 1 320 900,83 zł
Wkład własny: 233 100,15 zł


Więcej informacji dot. projektu znajduje się poniżej.

 

ROZPOCZYNAMY NABÓR UCZESTNIKÓW - REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie muszą spełniać  następujące kryteria:

osoby bezrobotne (III profil pomocy), nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne narażone na wykluczenie społeczne, zamieszkujące na terenie Gminy Stegna. Należących do min jednej z wymienionych grup: wykształcenie max średnie, niskie kwalifikacje zawodowe, małe doświadczenie zawodowe.

 

 

Rekrutacja prowadzona jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stegnie

przy ul. Wojska Polskiego 12, 82-103  Stegna,   tel. 55 247 82 86, e-mail:

sekretariat@gops-stegna.pl

 Druki rekrutacyjne do pobrania są w biurze GOPS w Stegnie (adres powyżej) lub biurze projektu Stowarzyszeniu Przyjaciół Niepełnosprawnych DAR  ul. Gdańska 38  Jantar,   82-103 Stegna,    tel. 55 247 8973  email: dar@cdi.pl  lub poniżej.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie muszą wypełnić  i dostarczyć następujące dokumenty: formularz rekrutacyjny,  oświadczenie o spełnieniu kryteriów,  dwa oświadczenia  o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisany regulamin projektu. Dodatkowo należy załączyć  zaświadczenie o III profilu pomocy z PUP  oraz kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Do pobrania:

  1. Regulamin projektu
  2. Formularz rekrutacyjny
  3. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów
  4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zał.3
  5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zał.4

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

„Gmina Stegna-aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców”

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 6 Integracja, 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

 

 

 

Celem ogólny  przedsięwzięcia jest podnoszenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej poprzez ukierunkowanie wsparcia na aktywizację społeczno-zawodową osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, usługi społeczne i tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej.

 

 

GŁÓWNY CEL NASZEGO PROJEKTU

Głównym celem naszego projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Stegna.

Najważniejszym zaś efektem projektu będzie podjęcie aktywności zawodowej przez osoby wykluczone a co za tym idzie zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz wzrost kwalifikacji i kompetencji społecznych.

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Wsparciem objęte zostaną 104 osoby mieszkające na terenie Gminy Stegna w tym minimum 21 osób niepełnosprawnych. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych (III profil pomocy), nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, narażonych na wykluczenie społeczne, zamieszkujących na terenie Gminy Stegna. Należących do min jednej z wymienionych grup: wykształcenie max średnie, niskie kwalifikacje zawodowe, małe doświadczenie zawodowe. 

W ramach projektu dla uczestników zaplanowane zostanie kompleksowe wsparcie zindywidualizowane do potrzeb każdego beneficjenta po przeprowadzeniu szczegółowej diagnozy.

 

 

Działania Projektowe zostaną  ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów

aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do uczestników i ich rodzin.

W ramach projektu realizowane będą usługi aktywnej integracji o charakterze:

społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji

społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.:

poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, wsparcie środowiskowe- asystenta, profilaktyka uzależnień

 zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru

kursu, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, praktyki zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, wsparcie trenera pracy, specjalisty ds. dofinansowań,

 

W ramach projektu oferowane będą następujące rodzaje działań:

Specjalistyczne poradnictwo w tym psychologiczne, zawodowe, socjalne, prawne, profilaktyka uzależnień

Szkolenia specjalistyczne i zawodowe

Szkolenia zwiększające kompetencje społeczne

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Staże

 

 Wsparcie otoczenia- rodzin osób niepełnosprawnych

Uwaga, istotne!

 

 

Jeżeli zachodzi potrzeba wsparcia otoczenia uczestnika projektu np. najbliższych członków rodziny- taka pomoc także zostanie udzielone

Wszelkich informacji na temat realizacji projektu udziela:

 

Urząd Gminy w Stegnie
ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna, pokój nr 2
tel. 55 247 81 71 wew. 30 Monika Adamowska-Bargieł
e –mail: monika.adamowska-bargiel@stegna.pl
www.stegna.pl

 

 

 

BIURO PROJEKTU: 

Stowarzyszeniu Przyjaciół Niepełnosprawnych DAR  ul. Gdańska 38  Jantar,   82-103 Stegna,    tel. 55 247 8973 email: dar@cdi.pl

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie

 ul. Wojska Polskiego 12, 82-103  Stegna tel. 55 247 82 86

e-mail: sekretariat@gops-stegna.pl

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Regulamin projektu 6.1.1 2017-03-02 15:06:49 Referat Rozwoju i Inwestycji
załącznik Zał nr 4 Wzór oświadczenia uczestnika Projektu RPO czarny 2017-03-01 14:53:05 Jarosz Michał
załącznik Zał nr 3 Wzór oświadczenia uczestnika Projektu CSTczar 2017-03-01 14:52:39 Jarosz Michał
załącznik oświadczenie o spełnieniu kryteriów 2017-03-01 14:52:20 Jarosz Michał
załącznik formularz rekrutacyjny 2017-03-01 14:51:57 Jarosz Michał
załącznik ulotka 2017-03-01 14:51:33 Jarosz Michał
załącznik plakat 2017-03-01 14:51:10 Jarosz Michał
Liczba wyświetleń: 618