Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. „ Gmina Stegna – Rozwój Usług Społecznych” Drukuj Stworz PDF

Nasza gmina jako członek Związku  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 17 lutego 2017r.  podpisała umowę na realizację projektu pn. „ Gmina Stegna – Rozwój Usług Społecznych” w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.1 Rozwój Usług Społecznych,

Celem ogólnym  przedsięwzięcia jest podnoszenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej poprzez ukierunkowanie wsparcia na aktywizację społeczno-zawodową osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, usługi społeczne i tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej.

Projekt będzie realizowany w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Niepełnosprawnych  „DAR” oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Nad prawidłową realizacją projektu będzie czuwać Lider tj. Gmina Stegna, szczegółowe informacje znajduje się poniżej.

 

Całkowita wartość projektu: 195 952,50 zł
Kwota dofinansowania ze środków UE: 166 559,62 zł
Wkład własny: 29 392,88 zł

 

ROZPOCZYNAMY NABÓR UCZESTNIKÓW-REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie muszą spełniać  następujące kryteria:

Osoby niesamodzielne tj niepełnosprawne i starsze zamieszkujące na terenie Gminy Stegna, wymagające opieki osoby drugiej.

 

Rekrutacja prowadzona jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stegnie przy ul. Wojska Polskiego 12,  82-103 Stegna, tel.55 2478286

 Druki rekrutacyjne do pobrania są w biurze GOPS w Stegnie lub biurze projektu Stowarzyszeniu Przyjaciół Niepełnosprawnych DAR  ul. Gdańska 38  Jantar,   82-103 Stegna,    tel. 55 247 8973  email: dar@cdi.pl  lub poniżej.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie muszą wypełnić  i dostarczyć następujące dokumenty: formularz rekrutacyjny,  oświadczenie o spełnieniu kryteriów,  dwa oświadczenia  o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisany regulamin projektu. Dodatkowo należy załączyć  kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Do pobrania:

  1. Regulamin projektu
  2. Formularz rekrutacyjny
  3. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów
  4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zał.3
  5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zał.4

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

„Gmina Stegna – Rozwój Usług Społecznych”

Projekt  pn. „ Gmina Stegna – Rozwój Usług Społecznych” będzie realizowany w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.1 Rozwój Usług Społecznych,

 

Do kogo jest kierowany projekt? Na czym polega wsparcie?

Projekt skierowany jest do grupy 10 osób niesamodzielnych w tym osób niepełnosprawnych i starszych zamieszkujących na terenie Gminy Stegna. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zaradności osób niesamodzielnych poprzez zwiększenie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych.

Wsparcie polegało będzie na zapewnieniu usług opiekuńczych, usług rehabilitacyjnych i wsparcia psychologicznego. Dodatkowo uczestnik objęty zostanie wsparciem pracownika socjalnego a osoby niepełnosprawne wsparciem asystenta osoby niepełnosprawnej.

Część realizowanych usług opiekuńczych, w związku z ich przyszłościowym charakterem, zapewniona będzie przez uczestników projektu realizujących zadania związane z aktywną integracją( zobacz projekt pn. „Gmina Stegna-aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców”)

Cel główny projektu:

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zaradności osób niesamodzielnych poprzez zwiększenie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych.

 

Cele szczegółowe:

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie aktywności życiowej i społecznej osób niesamodzielnych oraz przełamywanie barier związanych z niesamodzielnością.

Najważniejszym efektem projektu będzie wzrost liczby miejsc świadczenia usług społecznych oraz nabycie przez osoby niesamodzielne umiejętności potrzebnych do samodzielnego  funkcjonowania.

Formy pomocy

W odniesieniu do potrzeb oraz możliwości finansowych , wsparcie zostanie skierowane głownie do osób starszych/niesamodzielnych w formie:

-usług  opiekuńczych nad osobą niesamodzielną w tym niepełnosprawną,

- usług rehabilitacyjnych dla osób niesamodzielnych wymagających takiego rodzaju wsparcia

- wsparcia psychologicznego oraz

- wsparcia pracownika socjalnego i asystenta osoby niepełnosprawnej.

Zakres i rodzaj wsparcia dla każdego uczestnika projektu określony zostanie indywidualnie przez personel projektu po dokonaniu diagnozy potrzeb.

 

 

Wszelkich informacji na temat realizacji projektu udziela:

 

Urząd Gminy w Stegnie
ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna, pokój nr 2
tel. 55 247 81 71 wew. 30 Monika Adamowska-Bargieł
e –mail: monika.adamowska-bargiel@stegna.pl
www.stegna.pl

 

BIURO PROJEKTU: 

Stowarzyszeniu Przyjaciół Niepełnosprawnych DAR  ul. Gdańska 38  Jantar,   82-103 Stegna,    tel. 55 247 8973 email: dar@cdi.pl

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie

 ul. Wojska Polskiego 12, 82-103  Stegna, tel. 55 247 82 86

e-mail: sekretariat@gops-stegna.pl

Usługi społeczne

Całkowita wartość projektu: 195 952,50 zł

Kwota dofinansowania ze środków UE: 166 559,62 zł

Wkład własny: 29 392,88 zł

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Zał nr 4 Wzór oświadczenia uczestnika Projektu RPO 6.2.1 2017-03-01 14:57:39 Jarosz Michał
załącznik Zał nr 3 Wzór oświadczenia uczestnika Projektu CST 6.2.1 2017-03-01 14:57:17 Jarosz Michał
załącznik Regulamin projektu 6.2.1 2017-03-01 14:56:57 Jarosz Michał
załącznik oświadczenie o spełnieniu kryteriów 6.2.1 2017-03-01 14:56:18 Jarosz Michał
załącznik formularz rekrutacyjny 6.2.1 2017-03-01 14:56:07 Jarosz Michał
Liczba wyświetleń: 521