Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej Drukuj Stworz PDF

 

                                                

 

Gmina Stegna, Gmina Sztutowo, Miasto Krynica Morska, NadleÅ›nictwo ElblÄ…g i Park Krajobrazowy,  wspólnie uzyskaÅ‚y Å›rodki  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego OÅ› Priorytetowa 11 Åšrodowisko, dziaÅ‚anie 11.4.

 

Zakres planowanych prac w ramach wspólnego przedsiÄ™wziÄ™cia obejmować bÄ™dzie:

1.   zabezpieczenie obszarów chronionych przed nadmiernÄ… i niekontrolowanÄ… presjÄ… turystów, w szczególnoÅ›ci zwiÄ…zane z ukierunkowaniem ruchu turystycznego poprzez wyznaczenie i budowÄ™ szlaków na odcinkach:

Mikoszewo - Stegna: 14,82 km - Gmina Stegna;

2.   wykonanie i ustawienie w terenie na przebiegu szlaku 5 tablic edukacyjnych

 

 

Planowany koszt realizacji inwestycji:

  4  717 997,00 zÅ‚. w tym wkÅ‚ad wÅ‚asny Gminy Stegna 1415399,10 zÅ‚ Projekt przeszedÅ‚ ocenÄ™ formalnÄ… z pozytywnym wynikiem, natomiast teraz przed nami znacznie trudniejsze zadanie: ocena merytoryczna!  Miejmy nadziejÄ™, że w naszej gminie powstanÄ…  dobrze oznakowane szlaki turystyczne, prawie 15-kilometrowe, które sÅ‚użyć bÄ™dÄ… zarówno nam MieszkaÅ„com jak i licznie przybywajÄ…cym turystom.

 

Mapa poglÄ…dowa przebiegu trasy

 

18 lipca 2017r. zostaÅ‚y ogÅ‚oszone dwa przetargi nieograniczone - pierwszy na wykonanie robót budowlanych , drugi na peÅ‚nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Przetarg na wykonanie robót budowlanych wygraÅ‚o PrzedsiÄ™biorstwo Produkcyjno - UsÅ‚ugowe TUGA Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Nowym Dworze GdaÅ„skim za kwotÄ™ 3 465 408,61 zÅ‚ brutto. Dnia 31 sierpnia 2017r. zostaÅ‚a podpisana umowa z WykonawcÄ….

 

Przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wygrało Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe MARKUB za kwotę 55 350,00 zł brutto. Dnia 4 września 2017r. została podpisana umowa z Inspektorem Nadzoru.

 

6 września nastąpiło przekazanie terenu i placu budowy pod realizację inwestycji.

Liczba wyświetleń: 1002