Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAMACH ZWYKŁEGO KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA Drukuj Stworz PDF

Jakie formalności należy dopełnić przed wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach zwykłego korzystania ze środowiska? 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni wymaga zgłoszenia robót do właściwego terenowego organu administracji architektoniczno-budowlanej (Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim). Prace można rozpocząć po 30 dniach od daty zgłoszenia jeśli właściwy organ (Starosta Nowodworski) nie wyraził sprzeciwu, ale nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 

Jakie formalności należy dopełnić przed przystąpieniem do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach zwykłego korzystania ze środowiska? 

Zgodnie z art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz.672 ze zm.): przydomowa oczyszczalnia ścieków, z której emisja nie wymaga pozwolenia, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, dlatego w celu przystąpienia do użytkowania, należy złożyć wymagane prawem zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Wzór zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków: Do zgłoszenia należy załączyć: 1) Mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni 2) Kopię pisma o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, 3) Kopię certyfikatu lub aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

wzór zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - pobierz

 

Kto przyjmuje zgłoszenie przyjęcia do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków?

Zgodnie z art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz.672 ze zm.):  w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w sprawach przyjmowania zgłoszeń eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Kiedy wymagane jest zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Wójtowi Gminy Stegna?

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880 ze zm.): zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

 

Kiedy eksploatacja przydomowej oczyszczalni stanowi zwykłe korzystania ze środowiska?

W ramach zwykłego korzystania z wód zgodnie z art. 36. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145) właściciel gruntu (bez konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego) może odprowadzać do 5 m3 na dobę oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi, ale pochodzących tylko z jego własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, na grunt stanowiący jego własność.

 

Kiedy można przystąpić do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków?

Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (t.j. Dz. U. z 2016 poz.672 ze zm.): do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (tj. Wójt Gminy Stegna) w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Liczba wyświetleń: 381