Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAMACH ZWYKŁEGO KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA Drukuj Stworz PDF

Jakie formalnoÅ›ci należy dopeÅ‚nić przed wybudowaniem przydomowej oczyszczalni Å›cieków w ramach zwykÅ‚ego korzystania ze Å›rodowiska? 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni wymaga zgÅ‚oszenia robót do wÅ‚aÅ›ciwego terenowego organu administracji architektoniczno-budowlanej (WydziaÅ‚u Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze GdaÅ„skim). Prace można rozpocząć po 30 dniach od daty zgÅ‚oszenia jeÅ›li wÅ‚aÅ›ciwy organ (Starosta Nowodworski) nie wyraziÅ‚ sprzeciwu, ale nie później niż po upÅ‚ywie dwóch lat od okreÅ›lonego w zgÅ‚oszeniu terminu ich rozpoczÄ™cia.

 

Jakie formalnoÅ›ci należy dopeÅ‚nić przed przystÄ…pieniem do eksploatacji przydomowej oczyszczalni Å›cieków w ramach zwykÅ‚ego korzystania ze Å›rodowiska? 

Zgodnie z art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Å›rodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz.672 ze zm.): przydomowa oczyszczalnia Å›cieków, z której emisja nie wymaga pozwolenia, podlega zgÅ‚oszeniu organowi ochrony Å›rodowiska, dlatego w celu przystÄ…pienia do użytkowania, należy zÅ‚ożyć wymagane prawem zgÅ‚oszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni Å›cieków. Wzór zgÅ‚oszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni Å›cieków: Do zgÅ‚oszenia należy zaÅ‚Ä…czyć: 1) MapÄ™ sytuacyjno-wysokoÅ›ciowÄ… z naniesionÄ… lokalizacjÄ… przydomowej oczyszczalni 2) KopiÄ™ pisma o przyjÄ™ciu zgÅ‚oszenia robót budowlanych na budowÄ™ przydomowej oczyszczalni Å›cieków z WydziaÅ‚u Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze GdaÅ„skim, 3) KopiÄ™ certyfikatu lub aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni Å›cieków.

 

wzór zgÅ‚oszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni Å›cieków - pobierz

 

Kto przyjmuje zgÅ‚oszenie przyjÄ™cia do eksploatacji przydomowej oczyszczalni Å›cieków?

Zgodnie z art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Å›rodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz.672 ze zm.):  w przypadku zwykÅ‚ego korzystania ze Å›rodowiska przez osoby fizyczne niebÄ™dÄ…ce przedsiÄ™biorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest wÅ‚aÅ›ciwy w sprawach przyjmowania zgÅ‚oszeÅ„ eksploatacji przydomowej oczyszczalni Å›cieków.

 

Kiedy wymagane jest zgÅ‚oszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni Å›cieków Wójtowi Gminy Stegna?

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporzÄ…dzenia Ministra Åšrodowiska z dnia z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgÅ‚oszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880 ze zm.): zgÅ‚oszenia z uwagi na wprowadzanie Å›cieków do wód lub do ziemi wymagajÄ… oczyszczalnie Å›cieków o przepustowoÅ›ci do 5 m3 na dobÄ™, wykorzystywane na potrzeby wÅ‚asnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykÅ‚ego korzystania z wód.

 

Kiedy eksploatacja przydomowej oczyszczalni stanowi zwykÅ‚e korzystania ze Å›rodowiska?

W ramach zwykÅ‚ego korzystania z wód zgodnie z art. 36. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145) wÅ‚aÅ›ciciel gruntu (bez koniecznoÅ›ci uzyskania pozwolenia wodnoprawnego) może odprowadzać do 5 m3 na dobÄ™ oczyszczonych Å›cieków do wód lub do ziemi, ale pochodzÄ…cych tylko z jego wÅ‚asnego gospodarstwa domowego lub rolnego, na grunt stanowiÄ…cy jego wÅ‚asność.

 

Kiedy można przystÄ…pić do eksploatacji przydomowej oczyszczalni Å›cieków?

Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Å›rodowiska  (t.j. Dz. U. z 2016 poz.672 ze zm.): do rozpoczÄ™cia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystÄ…pić, jeżeli organ wÅ‚aÅ›ciwy do przyjÄ™cia zgÅ‚oszenia (tj. Wójt Gminy Stegna) w terminie 30 dni od dnia dorÄ™czenia zgÅ‚oszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Liczba wyświetleń: 518