Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej Drukuj Stworz PDF

Miejsce

UrzÄ…d Gminy Stegna

Referat gospodarki odpadami i ochrony środowiska
Adres: ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna
Biuro nr: nr 7

 

Adres do korespondencji:
ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna


W dniach i godzinach:
od poniedziałku do środy od 700 do 1500,

czwartki od 700 do 1600

piÄ…tki od 700 do 1400

Numer telefonu:
55 247 81 71 wew. 18

Fax: 55 247 83 95
E-mail: [email protected]

[email protected]

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa winno zawierać niżej wskazane dane i załącznik:

imiÄ™, nazwisko i adres zgÅ‚aszajÄ…cego (dodatkowo nr telefonu kontaktowego) - wÅ‚aÅ›ciciela/wspóÅ‚wÅ‚aÅ›cicieli  nieruchomoÅ›ci,
- oznaczenie nieruchomoÅ›ci, z której drzewo ma zostać usuniÄ™te:
nr ewidencyjny działki, nr obrębu, nazwę ulicy,
- rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości,
-oryginał lub uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika,
- dowód wniesienia opÅ‚aty skarbowej za udzielone peÅ‚nomocnictwo gdy nie zachodzi przesÅ‚anka do zwolnienia z tej opÅ‚aty.

Sposób zaÅ‚atwienia sprawy:

UsÅ‚uga umożliwia dokonanie zgÅ‚oszenia zamiaru usuniÄ™cia drzewa z dziaÅ‚ki stanowiÄ…cej wÅ‚asność/wspóÅ‚wÅ‚asność osoby fizycznej/osób fizycznych, gdy wycinka nie ma zwiÄ…zku z dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… gospodarczÄ….

ZgÅ‚oszenie należy zÅ‚ożyć w UrzÄ™dzie Gminy Stegna, ul. GdaÅ„ska 34 lub zÅ‚ożyć w formie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym
podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Aby można było złożyć wniosek poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

Opłaty:

Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne.
Za udzielenie peÅ‚nomocnictwa (zgodnie z ustawÄ… z dnia 16 listopada 2006 r. o opÅ‚acie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: zaÅ‚Ä…cznik „Wykaz przedmiotów opÅ‚aty skarbowej, stawki tej opÅ‚aty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiÅ›cić opÅ‚atÄ™ skarbowÄ… w wysokoÅ›ci 17 zÅ‚ (gdy nie zachodzi przesÅ‚anka do zwolnienia z tej opÅ‚aty).

Za wydanie zaÅ›wiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgÅ‚oszenia (zgodnie z ustawÄ… z dnia 16 listopada 2006 r. o opÅ‚acie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: zaÅ‚Ä…cznik „Wykaz przedmiotów opÅ‚aty skarbowej, stawki tej opÅ‚aty oraz zwolnienia” – część II, pkt 21) należy wnieść opÅ‚atÄ™ skarbowÄ… w wysokoÅ›ci 17 zÅ‚ (gdy nie zachodzi przesÅ‚anka do zwolnienia z tej opÅ‚aty).

Organem podatkowym wÅ‚aÅ›ciwym w sprawach opÅ‚aty skarbowej jest Wójt Gminy Stegna. OpÅ‚atÄ™ skarbowÄ… za udzielone peÅ‚nomocnictwo można wnieść w kasie do poboru  - opÅ‚aty skarbowej w UG Stegna przy ul. GdaÅ„skiej 34, 82-103 Stegna biuro Nr 9 lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Stegna  nr 04 8308 0001 0000 0550 2000 0010 w BS Stegna.

Czas załatwienia sprawy:

1. W terminie 21 dni od dnia dorÄ™czenia zgÅ‚oszenia organ dokonuje oglÄ™dzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokoÅ›ci 5cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokoÅ›ci drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Uwaga.

1) brak możliwoÅ›ci przeprowadzenia oglÄ™dzin w terenie wyklucza możliwość usuniÄ™cia drzewa na podstawie zgÅ‚oszenia wniesionego do organu.

W przypadku braku możliwoÅ›ci wejÅ›cia na teren nieruchomoÅ›ci, na której usytuowane jest planowane do usuniÄ™cia drzewo lub w przypadku braku możliwoÅ›ci identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgÅ‚aszajÄ…cego podczas umówionych przez organ oglÄ™dzin, konieczne bÄ™dzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgÅ‚oszenia liczyć siÄ™ bÄ™dzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oglÄ™dzin.
2) w przypadku koniecznoÅ›ci przeprowadzenia kilku oglÄ™dzin w terenie z uwagi na liczbÄ™ drzew zgÅ‚oszonych do usuniÄ™cia, 14. dniowy termin na wniesienie sprzeciwu liczy siÄ™ od daty przeprowadzenia ostatnich oglÄ™dzin na nieruchomoÅ›ci.  

2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oglÄ™dzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
Za dzieÅ„ wniesienia sprzeciwu uznaje siÄ™ dzieÅ„ nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹ Kpa – dzieÅ„ wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

3. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (nieposiadającego danych identyfikujących osobę zgłaszającą, nieruchomość lub bez załącznika graficznego lub mapy) organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

NaÅ‚ożenie przez organ obowiÄ…zku uzupeÅ‚nienia zgÅ‚oszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.

Uwaga. W przypadku nieuzupeÅ‚nienia zgÅ‚oszenia zgodnie z obowiÄ…zkiem naÅ‚ożonym w drodze postanowienia, organ bÄ™dzie mógÅ‚ odstÄ…pić od przeprowadzenia oglÄ™dzin w terenie, pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgÅ‚oszenia.

Tryb odwoławczy:

1. Na postanowienie w sprawie usuniÄ™cia braków w zgÅ‚oszeniu nie przysÅ‚uguje zażalenie.

2. OdwoÅ‚anie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usuniÄ™cia drzewa skÅ‚ada siÄ™ do SamorzÄ…dowego Kolegium OdwoÅ‚awczego w GdaÅ„sku ul. Podwale Przedmiejskie 30         80-824 GdaÅ„sk, w terminie 14. dni od dnia dorÄ™czenia/odebrania decyzji,  za poÅ›rednictwem WydziaÅ‚u Åšrodowiska UrzÄ™du Miasta Gdyni.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna dotyczÄ…ca zgÅ‚oszenia zamiaru usuniÄ™cia drzewa -  art. 83f  ust. 4-20 wprowadzony art. 1 pkt 3b ustawy z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r. poz. 1074).

Inne informacje:

1. ZgÅ‚oszenie zamiaru wyciÄ™cia drzewa z dziaÅ‚ki stanowiÄ…cej wÅ‚asność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma zwiÄ…zku z dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… gospodarczÄ… nie dotyczy drzewa, którego obwód pni  mierzony na wysokoÅ›ci 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostaÅ‚ych gatunków drzew.

2. W przypadku usuniÄ™cia drzewa bez dokonania zgÅ‚oszenia lub przed upÅ‚ywem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgÅ‚oszenia, organ wymierza administracyjnÄ… karÄ™ pieniężnÄ… za usuniÄ™cie  drzewa bez zezwolenia.

 

3.W przypadku nieusuniÄ™cia drzewa przed upÅ‚ywem 6 miesiÄ™cy od przeprowadzonych oglÄ™dzin w terenie, jego usuniÄ™cie może nastÄ…pić po dokonaniu ponownego zgÅ‚oszenia.

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oglÄ™dzin przeprowadzonych przez organ  w zwiÄ…zku ze zÅ‚ożonym zgÅ‚oszeniem usuniÄ™cia drzewa  zÅ‚ożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowÄ™ na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa bÄ™dzie miaÅ‚a zwiÄ…zek z prowadzeniem dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej i bÄ™dzie realizowana na części nieruchomoÅ›ci, na której rosÅ‚o usuniÄ™te drzewo, organ naÅ‚oży na wÅ‚aÅ›ciciela nieruchomoÅ›ci, w drodze decyzji administracyjnej, obowiÄ…zek uiszczenia opÅ‚aty za usuniÄ™cie drzewa.

 

5. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

 

6. Organ   obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usuniÄ™cia drzewa w przypadku gdy:

a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,

b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia,

7. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:
a) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleÅ„ lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu,
b) drzewo usytuowane jest na terenie objÄ™tym jednÄ… z form ochrony, tj. w parku narodowym (nie dotyczy Gminy Stegna)  w parku krajobrazowym, w rezerwacie przyrody, na obszarze chronionego krajobrazu lub na obszarze Natura 2000,
c) w przypadku speÅ‚nienia przez drzewo kryteriów  uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody okreÅ›lonych przez Ministra Åšrodowiska w drodze rozporzÄ…dzenia.
Uwaga. Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu.
Do 14 dniowego terminu na wniesienie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.

8. Organ udostÄ™pnia protokóÅ‚ z oglÄ™dzin wyÅ‚Ä…cznie na wniosek zgÅ‚aszajÄ…cego.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik wniosek o wydane kopii protokoÅ‚u 2017-06-13 13:16:09 Charkiewicz Ewelina
załącznik wniosek o wydanie zaÅ›wiadczenia 2017-06-13 13:16:01 Charkiewicz Ewelina
załącznik zgÅ‚oszenie zamiaru usuniÄ™cia drzewa 2017-06-13 13:15:51 Charkiewicz Ewelina
Liczba wyświetleń: 697