Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Szanowni Pracodawcy, przypominamy Drukuj Stworz PDF

Pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym na piśmie umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosownie do przepisów art. 195 § 1 Kodeksu pracy.

O zawarciu umowy, o której mowa w § 3, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Podstawa prawna: Rozporządzenie rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. z 2014r., poz. 232 ).

Liczba wyświetleń: 708