Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zwrot podatku akcyzowego - II półrocze 2017 roku Drukuj Stworz PDF

Procedura i warunki ubiegania siÄ™ o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napÄ™dowego zużywanego do produkcji rolnej w 2017 roku

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

  1. W  II póÅ‚roczu 2017 roku wniosek o zwrot podatku akcyzowego może być skÅ‚adany w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia. Przy wnioskach skÅ‚adanych za poÅ›rednictwem poczty (czy innego dorÄ™czyciela) decyduje data stempla pocztowego.

 

WARUNKI:

  1. Za producenta rolnego uznaje siÄ™ osobÄ™ fizycznÄ…, osobÄ™ prawnÄ… lub jednostkÄ™ organizacyjnÄ… nie posiadajÄ…cÄ… osobowoÅ›ci prawnej, bÄ™dÄ…cÄ… posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
  2. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa siÄ™ obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczajÄ…cej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjÄ…tkiem gruntów zajÄ™tych na prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej innej niż dziaÅ‚alność rolnicza.
  3. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowiÄ… przedmiot wspóÅ‚posiadania, zwrot podatku akcyzowego przysÅ‚uguje temu wspóÅ‚posiadaczowi, co do którego pozostali wspóÅ‚posiadacze wyrazili pisemnÄ… zgodÄ™ (zgoda bÄ™dzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy wspóÅ‚małżonków).
  4. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru SÄ…dowego we wniosku o zwrot podatku akcyzowego podaje numer z tego rejestru.
  5. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napÄ™dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostaÅ‚ ogÅ‚oszony w drodze rozporzÄ…dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napÄ™dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (www.minrol.gov.pl).

 

DO WNIOSKU O ZWROT PODATKU DOŁĄCZA SIĘ:

 

  1. Faktury VAT stanowiÄ…ce dowód zakupu oleju napÄ™dowego w okresie od 1 lutego 2017 roku do 31 lipca 2017 roku w ramach limitu zwrotu podatku okreÅ›lonego na 2017 rok, albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta pracownika urzÄ™du gminy za zgodność z oryginaÅ‚em ich kopie, stanowiÄ…ce dowód zakupu oleju napÄ™dowego lub zamiast oryginaÅ‚u dokumentu strona może zÅ‚ożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginaÅ‚em zostaÅ‚a poÅ›wiadczona przez notariusza albo przez wystÄ™pujÄ…cego w sprawie peÅ‚nomocnika strony bÄ™dÄ…cego adwokatem, radcÄ… prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcÄ… podatkowym ( art. 76a § 2 k.p.a.). 

 

Faktura powinna speÅ‚niać wymogi okreÅ›lone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usÅ‚ug (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.). KwotÄ™ zwrotu podatku akcyzowego ustala siÄ™ jako iloczyn iloÅ›ci oleju napÄ™dowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikajÄ…cej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra okreÅ›lonej w rozporzÄ…dzeniu Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napÄ™dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1934), z tym, Å¼e kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiÄ…ca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napÄ™dowego (1,00 zÅ‚/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych bÄ™dÄ…cych w posiadaniu lub wspóÅ‚posiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne wedÅ‚ug stanu na dzieÅ„ 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzglÄ™dnia siÄ™ gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajÄ™tych na prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej innej niż dziaÅ‚alność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

Wniosek do pobrania - WORD

Wniosek do pobrania - PDF


https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego/Procedura-i-warunki-ubiegania-sie-o-zwrot-podatku-akcyzowego-w-2017-r?%2FInformacje-Branzowe%2FZwrot-podatku-akcyzowego%2FProcedura-i-warunki-ubiegania-sie-o-zwrot-podatku-akcyzowego-w-2016-r

Liczba wyświetleń: 413