Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Dofinansowanie badań jakości wody na kąpieliskach w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo w roku 2017 Drukuj Stworz PDF

 

Zadanie dofinansowane ze Å›rodków WFOÅšiGW w GdaÅ„sku >> KLIKNIJ


  • Nazwa zadania: DOFINASOWANIE BADAŃ JAKOÅšCI WODY NA KÄ„PIELISKACH MORSKICH STRZEÅ»ONYCH W MIEJSCOWOÅšCIACH: STEGNA , JANTAR , MIKOSZEWO

 

  • koszt kwalifikowany zadania (w PLN) - 9 183,29 zÅ‚

 

  • kwota oraz forma dofinansowania ze Å›rodków WFOÅšiGW w GdaÅ„sku (w PLN) - 4 500,00 zÅ‚ dotacja na realizacjÄ™ zadaÅ„ bieżących

 

  • informacjÄ™ o dofinansowaniu ze Å›rodków WFOÅšiGW w GdaÅ„sku -zadanie dofinansowane w postaci dotacji ze Å›rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku

 

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 
PLANOWANY I OSIÄ„GNIĘTY EFEKT EKOLOGICZNY 

 

PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY

Ocena stanu sanitarnego wód morskich na kÄ…pieliskach strzeżonych w Gminie Stegna.

CEL :

Wykrycie bakterii ENTEROKOKI oraz ESCHERICHIA COLI i zapobiegniÄ™cie zachorowaÅ„ uczestników kÄ…pielisk na schorzenia o charakterze żoÅ‚Ä…dkowo-jelitowym.

SZCZEGÓŁOWY OPIS:

Woda nie jest dla bakterii chorobotwórczych naturalnym Å›rodowiskiem. TrafiajÄ… one bezpoÅ›rednio do wody z chorego organizmu  ludzi  lub  zwierzÄ…t,  lub  poÅ›rednio  poprzez Å›cieki,  a  także  poprzez spÅ‚ywy z  gleby skażonej  bakteriami patogennymi . Woda jest jedynie przenoÅ›nikiem bakterii i to tylko w okresie, w jakim organizmy te mogÄ… w wodzie utrzymywać siÄ™ przy życiu. Jednak dane epidemiologiczne wskazujÄ…, że woda może być nadal przyczynÄ… wielu  zachorowaÅ„ charakterze żoÅ‚Ä…dkowo-jelitowy. Jako  wskaźniki  czystoÅ›ci  wód  zostaÅ‚y przyjÄ™te,  z  uwagi  na  miejsce  ich  wystÄ™powania  i liczebność,  tak  zwane wskaźniki sanitarne,  do  których  należą  Escherichia  coli,  Enterococcus  faecalis  i  Clostridium  perfringens,  przy czym  w wiÄ™kszoÅ›ci krajów wskaźnikiem obligatoryjnym jest Escherichia coli. Jest też ona najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem, ponieważ jej obecność wskazuje na Å›wieże zanieczyszczenie  kaÅ‚owe i możliwość wystÄ…pienia towarzyszÄ…cych im bakterii chorobotwórczych  pochodzenia jelitowego.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2016, poz. 1250) narzuca na organizatora kÄ…pielisk wykonanie badaÅ„ jakoÅ›ci wody nie wczeÅ›niej niż 14 dni przed rozpoczÄ™ciem jego funkcjonowania oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania, a także każdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeÅ„ niekorzystnie wpÅ‚ywajÄ…cych na jakość wody i mogÄ…cych stanowić zagrożenie zdrowotne dla kÄ…piÄ…cych siÄ™ tam osób ( Art. 34 d pkt. 1), a także ustalenia do 15 czerwca w porozumieniu z wÅ‚aÅ›ciwym paÅ„stwowym powiatowym inspektorem sanitarnym harmonogramu pobrania próbek wody z kÄ…pieliska w sezonie kÄ…pielowym (Art. 163 pkt 4.1), gdzie harmonogram pobrania próbek uwzglÄ™dnia terminy pobierania i analizy nie mniej niż czterech próbek w sezonie kÄ…pielowym, w okresie funkcjonowania kÄ…pieliska, tak aby przerwa miÄ™dzy badaniami nie przekraczaÅ‚a miesiÄ…ca ( art. 163a pkt 1). Dlatego jako organizator kÄ…pielisk strzeżonych na terenie gminy Stegna jesteÅ›my w porozumieniu z PaÅ„stwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym z Nowego Dworu GdaÅ„skiego zobligowani do wykonania 5 poborów próbek wody w trakcie trwania sezonu kÄ…pielowego na każdym z naszych kÄ…pieliskach.

Naszym celem jako organizatora kÄ…pielisk strzeżonych jest zapobieganie schorzeniom o charakterze żoÅ‚Ä…dkowo-jelitowym u uczestników kÄ…pielisk, które sÄ… powodowane przez bakterie typu Escherichia  coli oraz , Enterococcus  faecalis . Badania jakoÅ›ci wody na naszych kÄ…pieliskach majÄ… sÅ‚użyć wÅ‚aÅ›nie temu zadaniu.  

Sprawozdanie z realizacji zadania dofinansowanego w ramach umowy dotacji nr WFOÅš/D/III-81.E/67/2017

Gmina Stegna w roku 2017 prowadziÅ‚a 4 kÄ…pieliska strzeżone, na których byÅ‚y wykonywane badania wody w ramach realizacji ww. zadania. W tym celu Gmina Stegna zawarÅ‚a umowÄ™ z firmÄ… Saur Neptun GdaÅ„sk SA, na wykonanie badaÅ„ jakoÅ›ci wody w kÄ…pieliskach znajdujÄ…cych siÄ™ w miejscowoÅ›ciach: Stegna, Jantar i Mikoszewo. Próbki wody zostaÅ‚y pobrane zgodnie z zatwierdzonym przez PaÅ„stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze GdaÅ„skim harmonogramem w nastÄ™pujÄ…cych terminach: 03.07; 17.07; 31.07; 14.08; 28.08.2017 r. celem wykrycia ewentualnej obecnoÅ›ci bakterii typu: Eschericha coli oraz Enterokoki stosownie do RozporzÄ…dzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakoÅ›ciÄ… wody w kÄ…pielisku i miejscu wykorzystywanym do kÄ…pieli (Dz.U. z 2011 r. nr 86, poz. 478). We wszystkich przeprowadzonych próbkach wody w trakcie caÅ‚ego zadania nie stwierdzono obecnoÅ›ci ww. bakterii czego dowodem sÄ… pozytywne bieżące oceny jakoÅ›ci wody przez PaÅ„stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze GdaÅ„skim, a kÄ…pieliska w Gminie Stegna byÅ‚y caÅ‚y czas otwarte.

DziÄ™ki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku, w tym roku nie stwierdzono żadnych zakażeÅ„ Å›rodowiska bakteriami typu Escherichia  coli oraz , Enterococcus  faecalis, a kÄ…pieliska morskie strzeżone w caÅ‚ej gminie byÅ‚y przez caÅ‚y sezon letnim udostÄ™pnione dla Turystów i nie stwarzaÅ‚y bezpoÅ›redniego zagrożenia zdrowia i życia osób tam przebywajÄ…cych

Liczba wyświetleń: 3277