Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Druki do pobrania Drukuj Stworz PDF

Sprawy podatkowe i opłaty

  1. Uchwała nr XXXVI/301/2017 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  2. Załącznik Nr 1-Informacja IN1_IR1_IL1
  3. Załącznik Nr 2- ZN-1A - dane o nieruchomościach
  4. Załącznik Nr 3- ZN-1B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
  5. Załacznik Nr 4 - ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych
  6. ZaÅ‚acznik Nr 5-ZR-1b  dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych_w pod.rolnym
  7. Załącznik Nr 6- ZL-1A dane o nieruchomosciach leśnych
  8. Załącznik Nr 7-ZL-1B dane o zwolnieniach podatkowychw pod.leśnym
  9. ZaÅ‚acznik Nr 8 -Formularz B- Dane osobowe wspóÅ‚wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci
  10. ZaÅ‚Ä…cznik Nr 9 -DN-1  deklaracji na podatek od 2018 nieruchomosci
  11. Załącznik Nr 10-DL-1 deklaracji na podatek lesny
  12. Załącznik Nr 11 -DR-1 deklaracji na podatek rolny
  13. UchwaÅ‚a Nr XXXVI/302/2017 w sprawie stawek podatku od Å›rodków transportowych
  14. UchwaÅ‚a Nr XXV/191/2016 w sprawie okreÅ›lenia dziennych stawek opÅ‚aty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i okreÅ›lenia wysokoÅ›ci wynagrodzenia za inkaso.
  15. UchwaÅ‚a Nr XXXI/245/2017 w sprawie okreÅ›lenia dziennych stawek opÅ‚aty miejscowej, terminów pÅ‚atnoÅ›ci, sposobu jej poboru, okreÅ›lenia inkasentów oraz okreÅ›lenia wysokoÅ›ci wynagrodzenia za inkaso.

  Sprawy kadrowe i organizacyjne

  1.KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - wymagany do udziału w w/w konkursach
  2.Oświadczenie pracownika o niekaralności - wymagane do udziału w w/w konkursie
  3.List Motywacyjny - wzór
  4.CURRICULUM VITAE - wzór

  Obsługa obywatela

  1.Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych
  2.Oświadczenie dla bezrobotnych
  3.Deklaracja o wysokoÅ›ci dochodów
  4.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

  1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego   -   opisy wydawania
  2.Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
  3. Zgłoszenie pobytu stałego
  4.Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

   
  5.Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

  10.Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - część A
  Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - część A - opisówka


  Ewidencja działalności gospodarczej i handlu


  1.Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
  2.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
  3.Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkÄ…
  4.Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów Å›wiadczÄ…cych usÅ‚ugi hotelarskie, obiektu nie bÄ™dÄ…cego obiektem hotelarskim
  5.Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej
  6.Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu

  7.Druk minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których sÄ… Å›wiadczone usÅ‚ugi hotelarskie

  8. Wniosek o wpis do CEIDG 1 oraz instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG 1

   

  Budownictwo, gospodarka przestrzenia

  1.Podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stegna
  2.Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (Decyzja o warunkach zabudowy)

  3. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  4.Wniosek o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty

  5. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Budowa dróg i mostów

  - wnioski realizowane indywidualnie w urzędzie

   

  Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowska, gospodarka odpadami

  1.Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciÄ™cie drzew i krzewów

  2.Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

  3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Zwrot-podatku-akcyzowego

  4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

   

  Gospodarka ziemiÄ… - geodezja

  1.Wniosek o nadanie numeru porzÄ…dkowego nieruchomoÅ›ci (budynku) PDF    WORD
  2.Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym

   

  Unia Europejska
  Najważniejsze linki:

  1.Informacje o Funduszach Strukturalnych w Polsce:
  www.funduszestrukturalne.gov.pl
  Informacje dla przedsiÄ™biorców (prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność gospodarczÄ… przez okres dÅ‚uższy niż 3 lata) - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost KonkurencyjnoÅ›ci PrzedsiÄ™biorstw (SPO - WKP):

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. będąca Regionalną Instytucją Finansującą
  ul. Piwna 36/39
  80-831 Gdańsk
  tel. (058) 3233100, (058) 3233101
  fax. (058) 3011341
  adres internetowy:www.arpg.gda.pl/arp_nowe/strona.php?id=32

  2.Informacje dla przedsiÄ™biorców (prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność gospodarczÄ… przez okres krótszy niż 3 lata) - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), DziaÅ‚anie 3.4

  ZespóÅ‚ Informacji i Promocji ZPORR
  Departament Programów Regionalnych
  UrzÄ…d MarszaÅ‚kowski Województwa Pomorskiego
  tel. (058) 320 70 46
  fax. (058) 320 70 42
  adres internetowy:www.dpr.woj-pomorskie.pl

  3.Informacje dla rolników:
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  adres internetowy:www.minrol.gov.pl

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  adres internetowy:www.arimr.gov.pl

   

  Programy, które musisz posiadać by móc otworzyć powyższe dokumenty

  Excel Viewer 2003 PL

  Word Viewer 97/2000

  PowerPoint Viewer 2003 PL

  Adobe Reader 7.0.5 XP

  Liczba wyświetleń: 20272