Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Druki do pobrania Drukuj Stworz PDF

Sprawy podatkowe i opłaty

 1. Uchwała nr XXXVI/301/2017 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 2. Załącznik Nr 1-Informacja IN1_IR1_IL1

 3. Załącznik Nr 2- ZN-1A - dane o nieruchomościach

 4. Załącznik Nr 3- ZN-1B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

 5. Załacznik Nr 4 - ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych

 6. ZaÅ‚acznik Nr 5-ZR-1b  dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych_w pod.rolnym

 7. Załącznik Nr 6- ZL-1A dane o nieruchomosciach leśnych

 8. Załącznik Nr 7-ZL-1B dane o zwolnieniach podatkowychw pod.leśnym

 9. ZaÅ‚acznik Nr 8 -Formularz B- Dane osobowe wspóÅ‚wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci

 10. ZaÅ‚Ä…cznik Nr 9 -DN-1  deklaracji na podatek od nieruchomoÅ›ci 2018

 11. Załącznik Nr 10-DL-1 deklaracji na podatek lesny

 12. Załącznik Nr 11 -DR-1 deklaracji na podatek rolny

 13. UchwaÅ‚a Nr XXXVI/302/2017 w sprawie stawek podatku od Å›rodków transportowych

 14. UchwaÅ‚a Nr XXV/191/2016 w sprawie okreÅ›lenia dziennych stawek opÅ‚aty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i okreÅ›lenia wysokoÅ›ci wynagrodzenia za inkaso.

 15. UchwaÅ‚a Nr XXXI/245/2017 w sprawie okreÅ›lenia dziennych stawek opÅ‚aty miejscowej, terminów pÅ‚atnoÅ›ci, sposobu jej poboru, okreÅ›lenia inkasentów oraz okreÅ›lenia wysokoÅ›ci wynagrodzenia za inkaso.

Sprawy kadrowe i organizacyjne

1.KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - wymagany do udziału w w/w konkursach
2.Oświadczenie pracownika o niekaralności - wymagane do udziału w w/w konkursie
3.List Motywacyjny - wzór
4.CURRICULUM VITAE - wzór

Obsługa obywatela

1.Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych
2.Oświadczenie dla bezrobotnych
3.Deklaracja o wysokoÅ›ci dochodów
4.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego   -   opisy wydawania
2.Zgłoszenie pobytu czasowego
3. Zgłoszenie pobytu stałego
4.Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

 
5.Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

10.Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - część A
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - część A - opisówka


Ewidencja działalności gospodarczej i handlu


1.Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
2.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
3.Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkÄ…
4.Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów Å›wiadczÄ…cych usÅ‚ugi hotelarskie, obiektu nie bÄ™dÄ…cego obiektem hotelarskim
5.Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej
6.Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu

7.Druk minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których sÄ… Å›wiadczone usÅ‚ugi hotelarskie

8. Wniosek o wpis do CEIDG 1 oraz instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG 1

 

Budownictwo, gospodarka przestrzenia

1.Podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stegna
2.Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (Decyzja o warunkach zabudowy)

3. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4.Wniosek o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty

5. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Budowa dróg i mostów

- wnioski realizowane indywidualnie w urzędzie

 

Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowska, gospodarka odpadami

1.Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciÄ™cie drzew i krzewów

2.Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Zwrot-podatku-akcyzowego

4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

 

Gospodarka ziemiÄ… - geodezja

1.Wniosek o nadanie numeru porzÄ…dkowego nieruchomoÅ›ci (budynku) PDF    WORD
2.Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym

 

Unia Europejska
Najważniejsze linki:

1.Informacje o Funduszach Strukturalnych w Polsce:
www.funduszestrukturalne.gov.pl
Informacje dla przedsiÄ™biorców (prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność gospodarczÄ… przez okres dÅ‚uższy niż 3 lata) - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost KonkurencyjnoÅ›ci PrzedsiÄ™biorstw (SPO - WKP):

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. będąca Regionalną Instytucją Finansującą
ul. Piwna 36/39
80-831 Gdańsk
tel. (058) 3233100, (058) 3233101
fax. (058) 3011341
adres internetowy:www.arpg.gda.pl/arp_nowe/strona.php?id=32

2.Informacje dla przedsiÄ™biorców (prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność gospodarczÄ… przez okres krótszy niż 3 lata) - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), DziaÅ‚anie 3.4

ZespóÅ‚ Informacji i Promocji ZPORR
Departament Programów Regionalnych
UrzÄ…d MarszaÅ‚kowski Województwa Pomorskiego
tel. (058) 320 70 46
fax. (058) 320 70 42
adres internetowy:www.dpr.woj-pomorskie.pl

3.Informacje dla rolników:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
adres internetowy:www.minrol.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
adres internetowy:www.arimr.gov.pl

 

Programy, które musisz posiadać by móc otworzyć powyższe dokumenty

Excel Viewer 2003 PL

Word Viewer 97/2000

PowerPoint Viewer 2003 PL

Adobe Reader 7.0.5 XP

Liczba wyświetleń: 20397