Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

OGŁOSZENIE Drukuj Stworz PDF

Poltur Polska Sp. z o.o., ul. Prosta 53, 65-783 Zielona Góra zaprasza gestorów: właścicieli i dzierżawców ośrodków do złożenia ofert sprzedaży miejsc lub wydzierżawienia ośrodka firmie Poltur Polska na organizację kolonii i obozów...

Zielona Góra, dnia 10 listopada 2011r.

 

OGŁOSZENIE

 

Poltur Polska Sp. z o.o., ul. Prosta 53, 65-783 Zielona Góra zaprasza gestorów: wÅ‚aÅ›cicieli i dzierżawców oÅ›rodków do zÅ‚ożenia ofert sprzedaży miejsc lub wydzierżawienia oÅ›rodka firmie Poltur Polska na organizacjÄ™ kolonii i obozów dla min. 100 a max. 300 dzieci i mÅ‚odzieży w jednym turnusie, w caÅ‚ym okresie od 29 czerwca 2012r. do 31 sierpnia 2012r. (4-5 turnusów 10-14-dniowych), dla turnusów finansowanych ze Å›rodków publicznych.

 

Dodatkowe informacje:

1. PostÄ™powanie ma charakter dwustopniowy. Z wybranymi Oferentami, którzy zÅ‚ożą w terminie pisemnÄ… ofertÄ™ oraz bÄ™dÄ… speÅ‚niali wszystkie warunki, przedstawiciele Poltur Polska spotkajÄ… siÄ™ na terenie oferowanego oÅ›rodka, celem weryfikacji podanych w ofercie danych, najpóźniej do dnia 15 grudnia 2011 r.

2. Zamówienie dotyczy: organizacji turnusów wypoczynkowych i obejmuje w szczególnoÅ›ci:

-          zapewnienie caÅ‚odziennego wyżywienia uczestników – min. 4 posiÅ‚ki dziennie, zgodnie z normami żywieniowymi zalecanymi przez Instytut Å»ywienia
i Żywności;

-          zapewnienie nieograniczonego dostÄ™pu do napojów, pieczywa i dżemu, oraz suchego prowiantu na czas podróży,

-          zapewnienie standardu zakwaterowania wg wytycznych,

-          zapewnienia wyposażenia bazy wg wytycznych,

-          poÅ‚ożenia bazy wg wytycznych,

-          zapewnienia usÅ‚ug dodatkowych zawartych w ofercie (medycznych, kulturalno – oÅ›wiatowych, rekreacyjno – sportowych, ratownika WOPR, itp.)

3. Pod pojÄ™ciem kolonii i obozów letnich rozumie siÄ™ formy wypoczynku dla dzieci i mÅ‚odzieży organizowane zgodnie z RozporzÄ…dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszÄ… speÅ‚niać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i mÅ‚odzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).

 

Obiekt, który przedstawi Oferent musi speÅ‚niać nastÄ™pujÄ…ce warunki (wytyczne):

1. Ośrodek przeznaczony na wypoczynek musi spełniać wymogi, dotyczące bezpieczeństwa
i higieny, okreÅ›lone obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami oraz wynikajÄ…ce ze szczególnego charakteru Å›wiadczenia. Wymagana jest atrakcyjna lokalizacja obiektu wypoczynku. Odpowiednio bliska odlegÅ‚ość do morza, jak również centrum miejscowoÅ›ci. Standard bazy speÅ‚niać musi podstawowe normy:

- obiekt min. na 110 osób (dzieci plus kadra);

- budynki, w których bÄ™dzie Å›wiadczona usÅ‚uga poÅ‚ożone w odlegÅ‚oÅ›ci nie wiÄ™kszej niż
1 500 m od morza;

- stoÅ‚ówka (jadalnia, restauracja) zlokalizowana w obiekcie noclegowym lub w oddzielnym budynku, poÅ‚ożonym w odlegÅ‚oÅ›ci nie wiÄ™kszej niż 500 m od pozostaÅ‚ych obiektów (w jednym kompleksie), w której wszystkie zakwaterowane dzieci zostanÄ… obsÅ‚użone w max 2 turach;

- miejsce do parkowania min. na 2 autokary;

- pokoje maksymalnie 6 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym;

- powierzchnia pomieszczeÅ„ zakwaterowania przypadajÄ…ca na 1 osobÄ™ min. 3,5 m²;

- oÅ›rodek ogrodzony z zamykanÄ… bramÄ…, oÅ›wietlony, usytuowany z dala od dróg o dużym natężeniu ruchu;

- na terenie oÅ›rodka lub w bezpoÅ›rednim sÄ…siedztwie oÅ›rodka winien znajdować siÄ™ telefon ogólnie dostÄ™pny;

- zapewnienie 2 izolatek: osobna dla chÅ‚opców i osobna dla dziewczynek;

- na terenie ośrodka wydzielony gabinet pielęgniarski;

2. Wyposażenie pomieszczeń sypialnych:

- poduszka, kołdra, dodatkowe koce dla każdego uczestnika;

- Å‚óżka (z wyÅ‚Ä…czeniem Å‚óżek piÄ™trowych metalowych typu wojskowego) z materacem lub tapczany dla każdego uczestnika z odpowiedniÄ… bieliznÄ… poÅ›cielowÄ…;

- szafka nocna;

- szafy ubraniowe, wieszaki;

- stóÅ‚ i krzesÅ‚a lub taborety.

3. Na terenie ośrodka wypoczynkowego winna znajdować się:

- sala telewizyjna (świetlica), wyposażona w sprawny TV, video lub DVD, gry planszowe, układanki;

- sala dyskotekowa ze sprawnym sprzętem dyskotekowym;

- boiska sportowe: do piÅ‚ki nożnej, do piÅ‚ki siatkowej, do koszykówki, do badmingtona;

- stóÅ‚ do tenisa stoÅ‚owego;

- sprzęt sportowy: piłki do gier zespołowych, paletki do gry w badmingtona, paletki do gry w tenisa stołowego i inne;

- plac zabaw,

- miejsce na ognisko;

- zadaszony grill;

- wiata na zajęcia w grupach;

4. Wykonawca musi zapewnić wÅ‚aÅ›ciwe WYÅ»YWIENIE, przy zaÅ‚ożeniu, że tzw. „wsad do kotÅ‚a” nie bÄ™dzie mniejszy niż 15zÅ‚ za osobodzieÅ„. Wymagane jest zapewnienie min. 4 posiÅ‚ków dziennie: Å›niadania, dwudaniowego obiadu, podwieczorku, kolacji oraz  zapewnienie staÅ‚ego dostÄ™pu do napojów, pieczywa i dżemu przez caÅ‚y dzieÅ„.

5. KADRA wolna od płatności:

- min. 1 wychowawca na 15 uczestników + kierownik + rezydent + kierowca autokaru.

6. Kryterium wyboru oferty jest wysokość oferowanej ceny osobodnia (70%) oraz standard obiektu i zakres usług dodatkowych (30%).

Ocena ofert wedÅ‚ug kryterium „standard obiektu” zostanie dokonana zgodnie z niżej podanÄ… punktacjÄ…:

A. Zabezpieczenie terenu – (max. 5 pkt.):

- teren ogrodzony, oÅ›wietlony, stale strzeżony            - 5 pkt.

- teren ogrodzony, oÅ›wietlony                                      - 2 pkt.

- teren ogrodzony                                                          - 1 pkt.

B. Zakwaterowanie uczestników – (max. 5 pkt.)

- 2, 3, 4 osoby w pokoju                                                - 5 pkt

- 5, 6 osoby w pokoju                                                    - 3 pkt

C. OdlegÅ‚ość od morza – (max. 10 pkt.)

- do 300m                                                                       - 10 pkt

- do 600m                                                                       - 5 pkt

- do 1000m                                                                      -  2 pkt

D.  Ilość miejsc w oÅ›rodku – (max. 10 pkt.)

- 100 miejsc                                                                      - 5 pkt

- 101 – 150 miejsc                                                            - 7 pkt

- 151 – 300 miejsc                                                            - 10 pkt

E. PoÅ‚ożenie wzglÄ™dem dróg woj. i krajowych oraz ruchliwych dróg lokalnych – (max. 10 pkt.)

- do 100m                                                                           - 1 pkt

- od 101m do 300m                                                            - 5 pkt

- powyżej 300m                                                                 - 10 pkt 

F. Wyposażenie bazy – (max. 10 pkt)

- każda Å›wietlica, salka wykÅ‚adowa lub do zajęć w grupach – 2 pkt za każdÄ… salÄ™

- sala sportowa                                                                       -  10 pkt

- boiska różnego typu: do piÅ‚ki siatkowej, do piÅ‚ki nożnej, do koszykówki, do badmingtona – 3 pkt za każde

- inne: plac zabaw, miejsce na ognisko, zadaszony grill, wiata na zajÄ™cia – 2 pkt za każde

G. Kadra (max. 30 pkt)

- w cenie opieka pielÄ™gniarki                                                - 5 pkt

- nadzór lekarza                                                                     - 5 pkt

- ratownik wÅ‚asny                                                                  - 10 pkt

- ratownik miejski na plaży                                                    - 5 pkt

- 1 wychowawca bezpÅ‚atnie na 12 uczestników                    - 1 pkt

-  1 wychowawca bezpÅ‚atnie na 10 uczestników                   - 3 pkt

- każda osoba kadry dodatkowo bezpÅ‚atna (psycholog, pilot, instruktor K – O, Instruktor Sportowy itp.) -                                                                       - 1 pkt za każdÄ… osobÄ™

H. Elementy programu

- wycieczka, wystÄ™p artystyczny, koncert, wstÄ™p na basen, jazda konna, wyjÅ›cie do muzeum, szkolenie żeglarskie                                                                - 3 pkt za każdy element

 

Pisemne oferty (w zamkniÄ™tych kopertach z dopiskiem „Oferta sprzedaży miejsc lub wydzierżawienia oÅ›rodka firmie Poltur Polska na organizacjÄ™ kolonii i obozów dla min. 100 a max. 300 dzieci i mÅ‚odzieży w jednym turnusie, w caÅ‚ym okresie od 29 czerwca 2012r. do 31 sierpnia 2012r. (4-5 turnusów 10-14-dniowych), dla turnusów finansowanych ze Å›rodków publicznych”) należy zÅ‚ożyć do dnia  30 listopada 2011r. na adres Poltur Polska Sp. z o.o., ul. Prosta 53, 65-783 Zielona Góra (decyduje data wpÅ‚ywu oferty do siedziby firmy Poltur Polska)

 

 Otwarcie ofert nastÄ…pi w dniu 01 grudnia 2011 r. o godzinie 13:00 w siedzibie firmy Poltur Polska w Zielonej Górze.

Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 20 grudnia 2011r. po przeprowadzeniu lustracji w wybranych ośrodkach.

 

Osoby upoważnione do kontaktu są:

  1.  Pan MieczysÅ‚aw J. BonisÅ‚awski tel. 68 324 55 95; 512 092 317.
  2. Pan Krzysztof Czerwiński . 68 453 77 71; 512 092 316

Prosimy również o kontakt mailowy: [email protected]

 

W zaÅ‚Ä…czeniu wzór umowy który zawiera szczegóÅ‚y kontraktu.

 

 

Liczba wyświetleń: 753