Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Podstawy prawne Drukuj Stworz PDF

Podstawy prawne funkcjonowania Obrony Cywilnej:


 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
  (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z poźn. zm.)

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483 

 

 • ProtokoÅ‚y Dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., sporzÄ…dzone w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r.: ProtokóÅ‚ I - dotyczÄ…cy ochrony ofiar miÄ™dzynarodowych konfliktów zbrojnych oraz ProtokóÅ‚ II - dotyczÄ…cy ochrony ofiar niemiÄ™dzynarodowych konfliktów zbrojnych. (Dz. U. z 1992 r. Nr 41, poz. 175) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920410175 

 

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiÄ…zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 ze zm.) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000461  


 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

 

 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031621568 

 

 • RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegóÅ‚owego zakresu dziaÅ‚ania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.
  (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020960850 

 

 

 • RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 27 wrzeÅ›nia 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludnoÅ›ci.  (Dz. U. z 1993 r. Nr 91, poz. 421) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930910421 

 

 • RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzÄ™dne z odbywaniem sÅ‚użby w obronie cywilnej. (Dz. U. z 2005 r. Nr 60, poz. 519) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050600519 

 

 • RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci organów i trybu postÄ™powania w sprawach o odszkodowanie i inne Å›wiadczenia pieniężne przysÅ‚ugujÄ…ce z tytuÅ‚u uszczerbku na zdrowiu oraz w razie Å›mierci ratownika odbywajÄ…cego zasadniczÄ… sÅ‚użbÄ™ w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej. (Dz. U. z 2001 r. Nr 144, poz. 1619) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011441619 

 

 • RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1993 r. w sprawie przyznawania zakwaterowania i bezpÅ‚atnego wyżywienia lub równoważnika pieniężnego oraz zwrotu kosztów przejazdu osobom odbywajÄ…cym sÅ‚użbÄ™ w obronie cywilnej. (Dz. U. z 1993 r. Nr 74, poz. 348) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930740348 

 

 • RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiÄ…zku Å›wiadczenia pracy osób powoÅ‚anych do sÅ‚użby w obronie cywilnej w zwiÄ…zku ze zwalczaniem klÄ™sk żywioÅ‚owych, katastrof i zagrożeÅ„ Å›rodowiska.
  (Dz. U. z 2005 r. Nr 60, poz. 518) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050600518 

 

 • RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie umundurowania osób odbywajÄ…cych sÅ‚użbÄ™ w obronie cywilnej. (Dz. U. z 2005 r. Nr 84, poz. 722)

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050840722 

 

 • RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeÅ„ i powiadamiania o ich wystÄ™powaniu oraz wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci organów w tych sprawach. (Dz. U. 2013 r. Nr 0, poz. 96) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061911415 

 

 • RozporzÄ…dzenie Ministra Spraw WewnÄ™trznych i Administracji z dnia 26 wrzeÅ›nia 2002 r. w sprawie odbywania sÅ‚użby w obronie cywilnej. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1391 ze zm.) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021691391 

 

 • RozporzÄ…dzenie Ministra Spraw WewnÄ™trznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie okreÅ›lenia szczegóÅ‚owych zasad wspóÅ‚pracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z PolicjÄ…, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi).
  (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1108) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981611108 

 

 • RozporzÄ…dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie okreÅ›lenia kategorii żoÅ‚nierzy rezerwy, których przeznaczenie do sÅ‚użby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupeÅ‚nieÅ„. (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 576) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060830576 

 

 • RozporzÄ…dzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042122153 

 

 • ZarzÄ…dzenie Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wzoru oznak w obronie cywilnej, sposobu noszenia tych oznak i umundurowania oraz norm umundurowania przysÅ‚ugujÄ…cego osobom odbywajÄ…cym sÅ‚użbÄ™ w obronie cywilnej. (M.P. z 1995 r. Nr 6, poz. 100, ze zm.) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19950060100 

 

 

 

 

ZARZÄ„DZENIA WÓJTA GMINY STEGNA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

 

1. ZarzÄ…dzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Stegna z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wszesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy Stegna.

Liczba wyświetleń: 1684