Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Podstawy prawne Drukuj Stworz PDF

Podstawy prawne funkcjonowania Obrony Cywilnej:


 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
  (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z poźn. zm.)

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483 

 

 • Protokoły Dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., sporządzone w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r.: Protokół I - dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych oraz Protokół II - dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych. (Dz. U. z 1992 r. Nr 41, poz. 175) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920410175 

 

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 ze zm.) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000461  


 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

 

 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031621568 

 

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.
  (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020960850 

 

 

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności.  (Dz. U. z 1993 r. Nr 91, poz. 421) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930910421 

 

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej. (Dz. U. z 2005 r. Nr 60, poz. 519) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050600519 

 

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania w sprawach o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci ratownika odbywającego zasadniczą służbę w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej. (Dz. U. z 2001 r. Nr 144, poz. 1619) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011441619 

 

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1993 r. w sprawie przyznawania zakwaterowania i bezpłatnego wyżywienia lub równoważnika pieniężnego oraz zwrotu kosztów przejazdu osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej. (Dz. U. z 1993 r. Nr 74, poz. 348) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930740348 

 

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska.
  (Dz. U. z 2005 r. Nr 60, poz. 518) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050600518 

 

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej. (Dz. U. z 2005 r. Nr 84, poz. 722)

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050840722 

 

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich występowaniu oraz właściwości organów w tych sprawach. (Dz. U. 2013 r. Nr 0, poz. 96) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061911415 

 

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1391 ze zm.) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021691391 

 

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi).
  (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1108) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981611108 

 

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień. (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 576) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060830576 

 

 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042122153 

 

 • Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wzoru oznak w obronie cywilnej, sposobu noszenia tych oznak i umundurowania oraz norm umundurowania przysługującego osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej. (M.P. z 1995 r. Nr 6, poz. 100, ze zm.) 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19950060100 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY STEGNA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

 

1. Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Stegna z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wszesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy Stegna.

Liczba wyświetleń: 1625