Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Statut Sołectwa Drukuj Stworz PDF

Statut Sołectwa Chełmek Osada

 

 

Rozdział I

Sołectwo i teren działania

 

§ 1

 

1. Ogół mieszkańców sołectwa Chełmek stanowi samorząd mieszkańców wsi

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: Samorząd Mieszkańców Chełmek Osada

 

§ 2

 

1. Sołectwo Chełmek jest jednostką pomocniczą, którego mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową gminy STEGNA.

2. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.),
  • Statutu Gminy Stegna,
  • nieniejszego statutu.

§ 3

 

Teren działania sołectwa obejmuje Chełmek Osadę. Położenie sołectwa w gminie określa mapa administracyjna zawarta na ostatniej stronie niniejszego statutu.

 

Rozdział II

Organizacja i zakres działania

 

§ 4

 

1. Organami sołectwa są:

  • Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy
  • Sołtys – organ wykonawczy

2. Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka, w której skład wchodzą 3-5 członków.

 

§ 5

 

Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców 

a w szczególności:

1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,

2) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3) podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzenia mieniem komunalnym, które w dniu wejścia    w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiło mienie gminne sołectwa (na zasadach ogólnie obowiązujących, regulowanych kodeksem cywilnym i przepisami wykonawczymi),

4) dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,

5) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych.

 

§ 6

 

1. Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

2) przewodniczenie radzie sołeckiej,

3) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej,

4) kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa,

5) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia (w tym środkami finansowymi), które gmina przekazała sołectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z tym związanych,

6) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa przyznawania im zasiłków i innej pomocy, jak również wniosków o ulgi z zakresu podatków, opłat  i innych należności,

7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa, oraz postanowienia organów gminy,

8) sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa, w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok budżetowy,

9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz  prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,

10) stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie    z wytycznymi skarbnika gminy,

11) zwoływanie i organizowanie zebrań wiejskich poprzez:

a) rozwieszanie ogłoszeń o zebraniach w takich miejscach i terminach, aby zapewnić jak najszerszy udział mieszkańców

12) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących   m.in.               w zakresie obronności, ochrony pożarowej, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków,

13)  dostarczanie decyzji ustalających wysokość wymiaru podatków mieszkańcom sołectwa

14)   w zakresie ustalonym przez organy gminy dokonywanie poboru podatków,

 

 2. Sołtysowi przysługuje prowizja inkaso oraz dieta w wysokości ustalonej przez Radę Gmin             w Stegnie.

 3. Sołtys ma prawo uczestniczenia w sesjach Rady Gminy.  

 4. Sołtys jest zawiadamiany o terminach sesji Rady Gminy oraz o porządku obrad sesji.

 5. Sołtys ma obowiązek występowania z inicjatywami wobec Rady Sołeckiej w zakresie wyrażania opinii i stanowisk w sprawach, które będą poruszane na sesji oraz powiadamiania komisji Rady i jej przewodniczących o treści tych opinii.

 

§ 7

 

1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy oraz doradczy

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys

4. Rada Sołecka w szczególności:

1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,

2) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców                  w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji przyjętych zadań,

3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,

4) wyraża swoje opinie w sprawach poruszanych podczas zebrań wiejskich.

 

Rozdział III

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich

oraz warunki ważności podejmowanych uchwał.

 

§ 8

 

1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze. Prawo wyborcze określa się wg ordynacji wyborczej do rad gmin.

2.  Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

-  z własnej inicjatywy

-  na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu

- na polecenie organów gminy

3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego określa Sołtys, a w razie konieczności Wójt  Gminy podaje do publicznej wiadomości  w sposób określony w § 6 ust. Pkt 11 lit. 1).

4. Zebranie może podejmować prawomocne uchwały gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców posiadających prawa wyborcze.

5. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu nie uzyska się quorum 1/5 mieszkańców sołectwa          to w nowym terminie  po upływie 20 minut od pierwszego terminu odbywa się ono bez względu           na liczbę obecnych.

 

§ 9

 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jadnak nie rzadziej niż dwa razy        w roku.

2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą wiekszością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”.

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić  o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.

4. Zebraniu przewodniczy Sołtys lub osoba zwołująca po zatwierdzeniu przez zebranie.

5. Zebranie wiejskie jest protokołowane przez protokolanta.

6. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zwierać:

1) miejscowość i datę zebrania oraz czas trwania zebrania,

2) stwierdzenie quorum i ważności zebrania,

3) porządek zebrania,

4) treść podejmowanych uchwał,

5) podpisy protokolanta i przewodniczącego zebrania,

6) do protokołu dołącza się listę obecności (jeżeli jest sporządzona) oraz inne materiały

6. Kopię protokołu z zebrania przesyła się Sekretarzowi Gminy.

7. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań Wójt Gminy wyznacza pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z sołectwem

 

Rozdział IV

Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

§ 10

 

Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia, nie później niż 6 miesięcy po dacie wyborów do rad gmin, określając miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego.

 

§ 11

 

1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

2. Jeśli w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, przeprowadza się wybory w nowym terminie po upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu.

3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Ewidencję Ludności Urzędu Gminy w Stegnie.

4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.

 

§ 12

 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie od 3 do 5 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Do zadań komisji należy:

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów

- przeprowadzenie głosowania tajnego

- ustalenie wyników wyborów

- ogłoszenie wyników wyborów

- sporzędzenie protokołu o wynikach wyborów

3. Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania.

 

§ 13

 

1. Wybory odbywają się  przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestików zebrania.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

 

§ 14

 

1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

2. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartkami do głosowania opatrzonymi pieczątką Rady Gminy Stegna

3. Na karcie do głosowania stawia się znak „X” przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata.

4. Nieważne są głosy na kartach:

- całkowicie przedartych

- innych niż ustalone w ust. 2

- na których postawiono więcej znaków „X” niż miejsc do obsadzenia lub nie postawiono znaku „X” przy żadnym nazwisku kandydata.

5. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 

§ 15

 

Kadencja Sołtysa i kadencja Rady Sołeckiej trwa cztery lata.

 

§ 16

 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim       i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskfalifikującego w opinii środowiska.

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

 

§ 17

1. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania składu całej rady przeprowadziła samodzielnie zebranie wiejskie.

2. W przypadku odwaołania lub ustąpienia Sołtysa mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału IV statutu.

 

Rozdział V

Nadzór i kontrola działalności jednostki pomocniczej.

 

§ 18

 

1. Wójt sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Rady Sołeckiej i Sołtysa w oparciu o kryteria legalności oraz rzetelności.

2. Czynności nadzoru i kontrole wykonywane są osobiście lub przez upoważnione osoby działające    w imieniu Wójta.

3. Z kontroli sporządza się protokół, który przedstawia się kontrolowanemu wyznaczając trzy dniowy termin na wypowiedzenie się w sprawach zebranych materiałów i ocen.

4. Organ kontroli ma nieograniczone prawo badania dokumentacji, będącej w posiadaniu kontrolowanego oraz żądania udostępnienia jej na każde żądanie.

 

§ 19

 

Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.

 

 

 

§ 20

 

W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco Wójt Gminy.

 

 

Liczba wyświetleń: 1773