Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Statut Sołectwa Drukuj Stworz PDF

Statut Sołectwa Chełmek Osada

 

 

Rozdział I

Sołectwo i teren działania

 

§ 1

 

1. OgóÅ‚ mieszkaÅ„ców soÅ‚ectwa CheÅ‚mek stanowi samorzÄ…d mieszkaÅ„ców wsi

2. Nazwa samorzÄ…du mieszkaÅ„ców wsi brzmi: SamorzÄ…d MieszkaÅ„ców CheÅ‚mek Osada

 

§ 2

 

1. SoÅ‚ectwo CheÅ‚mek jest jednostkÄ… pomocniczÄ…, którego mieszkaÅ„cy wspólnie z innymi soÅ‚ectwami tworzÄ… wspólnotÄ™ samorzÄ…dowÄ… gminy STEGNA.

2. SamorzÄ…d mieszkaÅ„ców soÅ‚ectwa dziaÅ‚a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoÅ›ci:

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzÄ…dzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.),
 • Statutu Gminy Stegna,
 • nieniejszego statutu.

§ 3

 

Teren działania sołectwa obejmuje Chełmek Osadę. Położenie sołectwa w gminie określa mapa administracyjna zawarta na ostatniej stronie niniejszego statutu.

 

Rozdział II

Organizacja i zakres działania

 

§ 4

 

1. Organami sołectwa są:

 • Zebranie Wiejskie – organ uchwaÅ‚odawczy
 • SoÅ‚tys – organ wykonawczy

2. DziaÅ‚alność soÅ‚tysa wspomaga Rada SoÅ‚ecka, w której skÅ‚ad wchodzÄ… 3-5 czÅ‚onków.

 

§ 5

 

Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy istotne dla mieszkaÅ„ców 

a w szczególnoÅ›ci:

1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla soÅ‚ectwa i jego mieszkaÅ„ców,

2) wybieranie i odwoÅ‚ywanie SoÅ‚tysa i Rady SoÅ‚eckiej,

3) podejmowanie uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych rozporzÄ…dzenia mieniem komunalnym, które w dniu wejÅ›cia    w życie ustawy o samorzÄ…dzie terytorialnym stanowiÅ‚o mienie gminne soÅ‚ectwa (na zasadach ogólnie obowiÄ…zujÄ…cych, regulowanych kodeksem cywilnym i przepisami wykonawczymi),

4) dokonywanie okresowych ocen dziaÅ‚alnoÅ›ci SoÅ‚tysa i Rady SoÅ‚eckiej,

5) stanowienie w innych sprawach dotyczÄ…cych soÅ‚ectwa w ramach przepisów ustawowych.

 

§ 6

 

1. Do obowiÄ…zków i kompetencji SoÅ‚tysa należy w szczególnoÅ›ci:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

2) przewodniczenie radzie soÅ‚eckiej,

3) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiÄ™wzięć spoÅ‚ecznych majÄ…cych na celu poprawÄ™ warunków życia spoÅ‚ecznoÅ›ci soÅ‚eckiej,

4) kierowanie realizacjÄ… uchwaÅ‚ organów gminy, zebrania wiejskiego i rady soÅ‚eckiej w odniesieniu do soÅ‚ectwa,

5) prowadzenie zarzÄ…du, administracji i gospodarki tymi skÅ‚adnikami mienia (w tym Å›rodkami finansowymi), które gmina przekazaÅ‚a soÅ‚ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z tym zwiÄ…zanych,

6) opiniowanie wniosków mieszkaÅ„ców soÅ‚ectwa przyznawania im zasiÅ‚ków i innej pomocy, jak również wniosków o ulgi z zakresu podatków, opÅ‚at  i innych należnoÅ›ci,

7) potwierdzanie okolicznoÅ›ci, których przy zaÅ‚atwianiu spraw przez mieszkaÅ„ców wymagajÄ… przepisy prawa, oraz postanowienia organów gminy,

8) sporzÄ…dzanie sprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci soÅ‚ectwa m.in. gospodarczej i finansowej dziaÅ‚alnoÅ›ci soÅ‚ectwa, w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok budżetowy,

9) wystÄ™powanie z wnioskami dotyczÄ…cymi potrzeb soÅ‚ectwa i jego mieszkaÅ„ców oraz  prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci interwencyjnej w tym zakresie,

10) stosowanie w ramach soÅ‚ectwa postanowieÅ„ instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie    z wytycznymi skarbnika gminy,

11) zwoÅ‚ywanie i organizowanie zebraÅ„ wiejskich poprzez:

a) rozwieszanie ogÅ‚oszeÅ„ o zebraniach w takich miejscach i terminach, aby zapewnić jak najszerszy udziaÅ‚ mieszkaÅ„ców

12) wykonywanie innych zadaÅ„ należących do soÅ‚tysa z mocy ogólnie obowiÄ…zujÄ…cych   m.in.               w zakresie obronnoÅ›ci, ochrony pożarowej, zapobiegania klÄ™skom żywioÅ‚owym oraz usuwania ich skutków,

13)  dostarczanie decyzji ustalajÄ…cych wysokość wymiaru podatków mieszkaÅ„com soÅ‚ectwa

14)   w zakresie ustalonym przez organy gminy dokonywanie poboru podatków,

 

 2. SoÅ‚tysowi przysÅ‚uguje prowizja inkaso oraz dieta w wysokoÅ›ci ustalonej przez RadÄ™ Gmin      w Stegnie.

 3. SoÅ‚tys ma prawo uczestniczenia w sesjach Rady Gminy.  

 4. SoÅ‚tys jest zawiadamiany o terminach sesji Rady Gminy oraz o porzÄ…dku obrad sesji.

 5. SoÅ‚tys ma obowiÄ…zek wystÄ™powania z inicjatywami wobec Rady SoÅ‚eckiej w zakresie wyrażania opinii i stanowisk w sprawach, które bÄ™dÄ… poruszane na sesji oraz powiadamiania komisji Rady i jej przewodniczÄ…cych o treÅ›ci tych opinii.

 

§ 7

 

1. Do obowiÄ…zków Rady SoÅ‚eckiej należy wspomaganie dziaÅ‚alnoÅ›ci SoÅ‚tysa.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy oraz doradczy

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys

4. Rada SoÅ‚ecka w szczególnoÅ›ci:

1) opracowuje i przedkÅ‚ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwaÅ‚ w sprawach bÄ™dÄ…cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,

2) wystÄ™puje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczÄ…cymi udziaÅ‚u mieszkaÅ„ców                 w rozwiÄ…zywaniu problemów soÅ‚ectwa i realizacji przyjÄ™tych zadaÅ„,

3) inicjowanie dziaÅ‚aÅ„ spoÅ‚ecznie użytecznych dla soÅ‚ectwa i jego mieszkaÅ„ców,

4) wyraża swoje opinie w sprawach poruszanych podczas zebraÅ„ wiejskich.

 

Rozdział III

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich

oraz warunki ważności podejmowanych uchwał.

 

§ 8

 

1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze. Prawo wyborcze określa się wg ordynacji wyborczej do rad gmin.

2.  Zebranie wiejskie zwoÅ‚uje soÅ‚tys:

-  z wÅ‚asnej inicjatywy

-  na żądanie co najmniej 1/5 mieszkaÅ„ców uprawnionych do udziaÅ‚u w zebraniu

- na polecenie organów gminy

3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego okreÅ›la SoÅ‚tys, a w razie koniecznoÅ›ci Wójt  Gminy podaje do publicznej wiadomoÅ›ci  w sposób okreÅ›lony w § 6 ust. Pkt 11 lit. 1).

4. Zebranie może podejmować prawomocne uchwaÅ‚y gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkaÅ„ców posiadajÄ…cych prawa wyborcze.

5. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu nie uzyska siÄ™ quorum 1/5 mieszkaÅ„ców soÅ‚ectwa          to w nowym terminie          po upÅ‚ywie 20 minut od pierwszego terminu odbywa siÄ™ ono bez wzglÄ™du na liczbÄ™ obecnych.

 

§ 9

 

1.      Zebranie wiejskie odbywa siÄ™ w miarÄ™ istniejÄ…cych potrzeb, jadnak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 1. UchwaÅ‚y zebrania wiejskiego zapadajÄ… zwykÅ‚Ä… wiekszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów, tzn. liczba gÅ‚osów „za” musi być wiÄ™ksza od liczby gÅ‚osów „przeciw”.
 2. GÅ‚osowanie odbywa siÄ™ w sposób jawny. Zebranie może postanowić                                    o przeprowadzeniu tajnego gÅ‚osowania nad konkretnÄ… sprawÄ….
 3. Zebraniu przewodniczy Sołtys lub osoba zwołująca po zatwierdzeniu przez zebranie.
 4. Zebranie wiejskie jest protokołowane przez protokolanta.
 5. ProtokóÅ‚ z zebrania wiejskiego powinien zwierać:

1)     miejscowość i datÄ™ zebrania oraz czas trwania zebrania,

2)     stwierdzenie quorum i ważnoÅ›ci zebrania,

3)     porzÄ…dek zebrania,

4)     treść podejmowanych uchwaÅ‚,

5)     podpisy protokolanta i przewodniczÄ…cego zebrania,

6)     do protokoÅ‚u doÅ‚Ä…cza siÄ™ listÄ™ obecnoÅ›ci (jeżeli jest sporzÄ…dzona) oraz inne materiaÅ‚y

 1. Kopię protokołu z zebrania przesyła się Sekretarzowi Gminy.
 2. W celu udzielenia soÅ‚tysowi staÅ‚ej pomocy w przygotowaniu materiaÅ‚ów                       i w organizacji zebraÅ„ Wójt Gminy wyznacza pracowników UrzÄ™du Gminy               do kontaktów z soÅ‚ectwem

 

Rozdział IV

Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

§ 10

 

Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór soÅ‚tysa i czÅ‚onków Rady SoÅ‚eckiej zwoÅ‚uje Wójt Gminy w drodze zarzÄ…dzenia, nie później niż 6 miesiÄ™cy po dacie wyborów do rad gmin, okreÅ›lajÄ…c miejsce, godzinÄ™ i dzieÅ„ zebrania wiejskiego.

 

§ 11

 

1.      Dla dokonania ważnego wyboru SoÅ‚tysa i Rady SoÅ‚eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkaÅ„ców soÅ‚ectwa.

 1. JeÅ›li w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoÅ›ci wymaganej liczby mieszkaÅ„ców, przeprowadza siÄ™ wybory w nowym terminie po upÅ‚ywie 30 minut              od pierwszego terminu bez wzglÄ™du na liczbÄ™ osób obecnych na zebraniu.
 2. LiczbÄ™ staÅ‚ych mieszkaÅ„ców soÅ‚ectwa uprawnionych do gÅ‚osowania okreÅ›la Wójt      na podstawie staÅ‚ego rejestru wyborców prowadzonego przez EwidencjÄ™ LudnoÅ›ci UrzÄ™du Gminy w Stegnie.
 3. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza siÄ™ wybory, może postanowić                          o obowiÄ…zku podpisania listy obecnoÅ›ci przez uczestników zebrania uprawnionych               do gÅ‚osowania.

 

§ 12

 

 1. Wybory przeprowadza komisja w skÅ‚adzie od 3 do 5 osób, wybrana spoÅ›ród uprawnionych uczestników zebrania. CzÅ‚onkiem komisji nie może być osoba kandydujÄ…ca na SoÅ‚tysa lub czÅ‚onka Rady SoÅ‚eckiej.
 2. Do zadań komisji należy:

-         przyjÄ™cie zgÅ‚oszeÅ„ kandydatów

-         przeprowadzenie gÅ‚osowania tajnego

-         ustalenie wyników wyborów

-         ogÅ‚oszenie wyników wyborów

-         sporzÄ™dzenie protokoÅ‚u o wynikach wyborów

 1. ProtokóÅ‚ podpisujÄ… czÅ‚onkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczÄ…cy zebrania.

 

§ 13

 

 1. Wybory odbywajÄ… siÄ™  przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgÅ‚oszonych bezpoÅ›rednio przez uprawnionych uczestików zebrania.
 2. W pierwszej kolejnoÅ›ci należy przeprowadzić zgÅ‚oszenie kandydatów i gÅ‚osowanie dla dokonania wyboru SoÅ‚tysa. W drugiej kolejnoÅ›ci przeprowadza siÄ™ wybory czÅ‚onków Rady SoÅ‚eckiej.

 

§ 14

 

 1. Wybory SoÅ‚tysa i czÅ‚onków Rady SoÅ‚eckiej dokonuje siÄ™ w gÅ‚osowaniu tajnym.
 2. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartkami do głosowania opatrzonymi pieczątką Rady Gminy Stegna
 3. Na karcie do gÅ‚osowania stawia siÄ™ znak „X” przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata.
 4. Nieważne są głosy na kartach:

-         caÅ‚kowicie przedartych

-         innych niż ustalone w ust. 2

-         na których postawiono wiÄ™cej znaków „X” niż miejsc do obsadzenia lub nie postawiono znaku „X” przy żadnym nazwisku kandydata.

 1. Za wybranych uważa siÄ™ kandydatów, którzy uzyskali najwiÄ™kszÄ… liczbÄ™ gÅ‚osów.

 

§ 15

 

Kadencja Sołtysa i kadencja Rady Sołeckiej trwa cztery lata.

 

§ 16

 

 1. SoÅ‚tys i czÅ‚onkowie Rady SoÅ‚eckiej sÄ… bezpoÅ›rednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogÄ… być przez zebranie wiejskie odwoÅ‚ani przed upÅ‚ywem kadencji, jeżeli nie wykonujÄ… swoich obowiÄ…zków, naruszajÄ… postanowienia statutu i uchwaÅ‚ zebrania lub dopuÅ›cili siÄ™ czynu dyskfalifikujÄ…cego w opinii Å›rodowiska.
 2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

 

§ 17

 1. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania składu całej rady przeprowadziła samodzielnie zebranie wiejskie.
 2. W przypadku odwaołania lub ustąpienia Sołtysa mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału IV statutu.

 

Rozdział V

Nadzór i kontrola dziaÅ‚alnoÅ›ci jednostki pomocniczej.

 

§ 18

 

1.                  Wójt sprawuje nadzór i kontrolÄ™ nad dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… Rady SoÅ‚eckiej i SoÅ‚tysa w oparciu o kryteria legalnoÅ›ci oraz rzetelnoÅ›ci.

2.                  CzynnoÅ›ci nadzoru i kontrole wykonywane sÄ… osobiÅ›cie lub przez upoważnione osoby dziaÅ‚ajÄ…ce w imieniu Wójta.

3.                  Z kontroli sporzÄ…dza siÄ™ protokóÅ‚, który przedstawia siÄ™ kontrolowanemu wyznaczajÄ…c trzy dniowy termin na wypowiedzenie siÄ™ w sprawach zebranych materiaÅ‚ów i ocen.

4.                  Organ kontroli ma nieograniczone prawo badania dokumentacji, bÄ™dÄ…cej              w posiadaniu kontrolowanego oraz żądania udostÄ™pnienia jej na każde żądanie.

 

§ 19

 

Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.

 

 

 

§ 20

 

W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco Wójt Gminy.

 

 

Liczba wyświetleń: 681