Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Budowa rurociągu magistralnego łączacego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo Drukuj Stworz PDF

                                                           

 

Na terenie objÄ™tym projektem brak jest poprawnie dziaÅ‚ajÄ…cego systemu kanalizacji sanitarnej. Scieki z wiÄ™kszoÅ›ci budynków odprowadzane sÄ… do zbiorników bezodpÅ‚ywowych (Popowo) lub do istniejÄ…cej szczÄ…tkowej kanalizacji sanitarnej (Nowotna) skÄ…d zrzucane sÄ… bezpoÅ›rednio do rowu lub gruntu. Wybudowanie prawidÅ‚owego systemu kanalizacji sanitarnej w w/w miejscowoÅ›ciach korzystnie wpÅ‚ynie na poprawÄ™ warunków sanitarnych tych terenów. Ponadto wybudowanie przewodu magistralnego na trasie Nowotna — Stegna umożliwi podÅ‚Ä…czenie w późniejszym czasie kolejnych miejscowoÅ›ci znajdujÄ…cych siÄ™ w Gminie Stegna. Zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi przez PK „Mierzeja” w Stegnie zaprojektowano ukÅ‚ad kanalizacji grawitacyj no — tÅ‚ocznej odprowadzajÄ…cej Å›cieki z przedmiotowych miejscowoÅ›ci do oczyszczalni Å›cieków komunalnych w Stegnie. Zaprojektowano 3 tÅ‚ocznie Å›cieków, których zadaniem jest przetÅ‚oczenie Å›cieków sanitarnych przewodem magistralnym w stronÄ™ oczyszczalni Å›cieków.

Liczba wyświetleń: 2526