Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Gmina Stegna - udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Drukuj Stworz PDF

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość

 

 

Gmina Stegna – udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym


Nazwa beneficjenta:            Gmina Stegna
Wartość projektu:                  1 254 169,80
Udział Unii Europejskiej:       1 254 169,80
Okres realizacji:                        2012-2014

 

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępności do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym  z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Dzięki zlikwidowaniu barier i dysproporcji w dostępie do nowoczesnych technologii informatycznych projekt przyczyni się do wyrównania szans zarówno w samej gminie, jak i między mieszkańcami niewielkich miejscowości a mieszkańcami miast. Dostęp do zasobów społeczeństwa informacyjnego pozwoli osobom dotkniętym dotychczas wykluczeniem cyfrowym, w szczególności osobom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz osobom niepełnosprawnym, podnieść szanse na rynku pracy, podnieść swoje kwalifikacje w ramach szkoleń, a także włączyć się aktywnie w życie  społeczności – lokalnej, krajowej i globalnej.

W projekcie wezmą udział członkowie gospodarstw domowych z terenu Gminy Stegna. Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie zgodnie z zasadami równości społecznej, bez dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, wiek, płeć, wyznanie czy światopogląd. Po zakończeniu działań związanych z dostarczeniem Internetu do wybranych gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, przeprowadzone  zostaną szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla wszystkich uczestników projektu.

 

Zadania przewidziane w projekcie:

 1. Działania organizacyjne, w czasie których zostanie przeprowadzona rekrutacja i ostatecznie określona lokalizacja uczestników projektu. Zostanie dostarczony i aktywowany dostęp do Internetu i zainstalowany sprzęt z oprogramowaniem.
 2. Przekazanie uczestnikom projektu sprzęt komputerowy umożliwiający odbiór szerokopasmowego Internetu.
 3. Szkolenia stacjonarne. Przedstawienie zasad i funkcjonalności urządzeń, z których uczestnicy będą korzystać.
 4. Promocja projektu.

 

Korzyści wynikające z udostępnienia Internetu grupom docelowym:

 • uzyskanie dostępu do globalnej Sieci, umożliwiające uczestnictwo w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym gminy, regionu i kraju,
 • podniesienie jakości pracy placówek edukacyjnych na terenie Gminy poprzez wprowadzenie do nich e-dzienników, nowoczesnego narzędzia komunikacji pomiędzy szkołą a rodzicami,
 • wyrównywanie szans dostępu do wiedzy, poprzez udostępnienie dzieciom i młodzieży komputerów zakupionych dla 13 świetlic,
 • rozbudzanie nowych potrzeb i zainteresowań osób zagrożonych wykluczeniem informatycznym i tworzenie warunków dla ich zaspakajania,
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystywaniem technologii informacyjnych,
 • poszerzenie wiedzy na temat usług, które dostępne są w zasobach Internetu, kształtowanie pozytywnych postaw wobec Internetu,
 • rozwój komunikacji cyfrowej,
 • stymulacja i rozwój handlu internetowego.

 

Kontakt

Urząd Gminy Stegna

Ul. Gdańska 34

82-103 Stegna

Tel. 55 247 81 71 wew. 30

Liczba wyświetleń: 1309