Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Kompetencje Rady Gminy Drukuj Stworz PDF

Kompetencje Rady Gminy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy o samorzÄ…dzie gminnym z dnia 8.03.1990r. do wyÅ‚Ä…cznej wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci rady gminy należy:

 1. uchwalanie statutu gminy
 2. ustalenie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności
 3. powoÅ‚ywanie i odwoÅ‚ywanie skarbnika gminy, który jest gÅ‚ównym ksiÄ™gowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek Burmistrza
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytuÅ‚u
 5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 6. uchwalanie programów gospodarczych
 7. ustalanie zakresu dziaÅ‚ania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im skÅ‚adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania Å›rodków budżetowych na realizacjÄ™ zadaÅ„ przez te jednostki
 8. podejmowanie uchwaÅ‚ w sprawach podatków i opÅ‚at w granicach okreÅ›lonych w odrÄ™bnych ustawach
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • okreÅ›lania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomoÅ›ci gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dÅ‚uższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowiÄ… inaczej; do czasu okreÅ›lenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynnoÅ›ci wyÅ‚Ä…cznie za zgodÄ… rady gminy
  • emitowania obligacji oraz okreÅ›lania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza
  • zaciÄ…gania dÅ‚ugoterminowych pożyczek i kredytów
  • ustalania maksymalnej wysokoÅ›ci pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciÄ…ganych przez Burmistrza w roku budżetowym
  • zobowiÄ…zaÅ„ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoÅ›ci przekraczajÄ…cej granicÄ™ ustalanÄ… corocznie przez radÄ™ gminy
  • tworzenia i przystÄ™powania do spóÅ‚ek i spóÅ‚dzielni oraz rozwiÄ…zywania i wystÄ™powania z nich
  • okreÅ›lania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziaÅ‚ów i akcji przez Burmistrza
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiÄ™biorstw, zakÅ‚adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majÄ…tek
  • ustalania maksymalnej wysokoÅ›ci pożyczek i porÄ™czeÅ„ udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym
 10. okreÅ›lanie wysokoÅ›ci sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciÄ…gać zobowiÄ…zania
 11. podejmowanie uchwaÅ‚ w sprawie przyjÄ™cia zadaÅ„, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a, ustawy
 12. podejmowanie uchwaÅ‚ w sprawach wspóÅ‚dziaÅ‚ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majÄ…tku
 13. podejmowanie uchwaÅ‚ w sprawach wspóÅ‚pracy ze spoÅ‚ecznoÅ›ciami lokalnymi i regionalnymi innych paÅ„stw oraz przystÄ™powania do miÄ™dzynarodowych zrzeszeÅ„ spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnych i regionalnych
 14. podejmowanie uchwaÅ‚ w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników
 15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy
 16. podejmowanie uchwaÅ‚ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Liczba wyświetleń: 942