Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Stacje pomp w Rybinie-Chłodniewo i Osłonce Drukuj Stworz PDF

 

Powierzchnia Żuław Wiślanych wynosi obecnie ok. 170 tys. ha. Z tego prawie 47 tys. ha to obszary
depresyjne, siÄ™gajÄ…ce do 1,8 m p.p.m. Na terenie delty WisÅ‚y tylko ok. 30% gruntów odwadniana jest w sposób naturalny, reszta to poldery, czyli obszary bezodpÅ‚ywowe, które wymagajÄ… sztucznego usuwania nadmiaru wody.
Polderyzacja Å»uÅ‚aw zapoczÄ…tkowano w XIII w., ale mimo upÅ‚ywu siedmiu stuleci modernizacja systemu przeciwpowodziowego trwa nadal. W XX w. prace melioracyjne na tym terenie polegaÅ‚y gÅ‚ównie na komasacji polderów, czyli Å‚Ä…czeniu kilku lub kilkunastu mniejszych obszarów w kompleksy odwadniane przez jednÄ… dużą stacjÄ™ pomp. PozwalaÅ‚o to na ograniczenie dÅ‚ugoÅ›ci waÅ‚ów przeciwpowodziowych, które muszÄ… być nieustannie konserwowane, i ogólnie na zmniejszenie kosztów utrzymania polderów przy jednoczesnym skupieniu uwagi na kilku newralgicznych punktach.
Najbardziej spektakularnych komasacji dokonano na terenie Wielkich Å»uÅ‚aw Malborskich, czyli w miÄ™dzyrzeczu WisÅ‚y, Nogatu i Szkarpawy. Obszar ten jest podzielony na dwie mniej wiÄ™cej równe części przez rzekÄ™ TugÄ™, w górnym odcinku zwanej ÅšwiÄ™tÄ…, która pierwotnie byÅ‚a zapewne jednym z ramion ujÅ›ciowych WisÅ‚y.
W 1929 r. zlikwidowano 37 maÅ‚ych polderów miÄ™dzy WisÅ‚Ä… i TugÄ… i poÅ‚Ä…czono je w jeden o pow. ok. 22 tys. ha, odwadniany przez stacjÄ™ pomp w ChÅ‚odniewie. Z kolei na wschód od Tugi w 1942 r. zlikwidowano kolejne 32 poldery, które od tego czasu obsÅ‚ugiwaÅ‚a stacja pomp w OsÅ‚once, usytuowana przy ujÅ›ciu KanaÅ‚u PanieÅ„skiego do Zalewu WiÅ›lanego.
W marcu 1945 r. pompownie ChÅ‚odniewo i OsÅ‚onka zostaÅ‚y uszkodzone przez wycofujÄ…ce siÄ™ wojska niemieckie, na skutek czego ogromne obszary, aż po Tczew i Malbork, na kilka lat zostaÅ‚y zalane wodÄ….
CaÅ‚kowite osuszanie polderów miedzy WisÅ‚Ä… i Nogatem trwaÅ‚o do poÅ‚owy lat 50. XX w. Warto dodać, że na każdej stacji znajdujÄ… siÄ™ po trzy zespoÅ‚y pompowe, które Å‚Ä…cznie w ciÄ…gu sekundy mogÄ… przepompować ok. 21 tys. litrów wody!

ŹródÅ‚o : UrzÄ…d MarszaÅ‚kowski Województwa Pomorskiego – Kampania Promocyjna Å»uÅ‚aw

Liczba wyświetleń: 6719