Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Konferencja w Malborku Drukuj Stworz PDF

Dnia 9.01.2012 r. z inicjatywy posÅ‚a Jerzego Kozdronia i senatora Leszka Czarnobaja w Malborku odbyÅ‚o siÄ™ pierwsze spotkanie wójtów, burmistrzów i starostów z powiatów nowodworskiego, malborskiego, sztumskiego oraz kwidzyÅ„skiego. JeÅ›li pomysÅ‚ siÄ™ przyjmie, to wschodnie samorzÄ…dy Pomorza skupiÄ… siÄ™ na wypracowaniu wspólnego stanowiska w sprawie ksztaÅ‚tu opracowywanej wÅ‚aÅ›nie aktualizacji strategii rozwoju województwa pomorskiego. BÄ™dÄ… też mówić jednym gÅ‚osem w kwestii przygotowaÅ„ do nowego programowania unijnego.
W spotkaniu w Malborku wzięło udziaÅ‚ kilkudziesiÄ™ciu samorzÄ…dowców. Dzielili siÄ™ różnymi bolÄ…czkami, z którymi muszÄ… siÄ™ mierzyć, zarzÄ…dzajÄ…c gminÄ…, ale pojawiÅ‚y siÄ™ też pomysÅ‚y, które mogÄ… ich zjednoczyć. Andrzej Krzysztofiak, burmistrz Kwidzyna, zaapelowaÅ‚ o wspólne przeciwstawienie siÄ™ niesprawiedliwemu, jego zdaniem, podziaÅ‚owi Å›rodków unijnych na Pomorzu.
Maciej Rusek, wiceburmistrz Malborka, zaproponowaÅ‚ z kolei wypracowanie stanowiska, by wszystkie wschodnie samorzÄ…dy województwa zostaÅ‚y uznane za obszary strategicznej interwencji, a wiÄ™c wymagajÄ…ce wiÄ™kszej uwagi i pomocy.
Na razie nie wypracowano jasnego stanowiska w sprawie formy wspóÅ‚pracy samorzÄ…dów z Å»uÅ‚aw i PowiÅ›la. Zapowiedziano kolejne spotkania.

Liczba wyświetleń: 1195