Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Druki do pobrania Drukuj Stworz PDF

INFORMACJE W SPRAWIE:
1. Podatku od nieruchomości
- IN-1, IR-1, IL-1 - POBIERZ
- Formularz B - dane osobowe wspóÅ‚wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomosci - POBIERZ
- ZN - 1/A - dane o nieruchomościach - POBIERZ
- ZN - 1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - POBIERZ
2. Podatku rolnego
- IN-1, IR-1, IL-1 - POBIERZ
- Formularz B - dane osobowe wspóÅ‚wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomosci - POBIERZ
- ZR - 1/A - dane o nieruchomościach rolnych - POBIERZ
- ZR - 1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - POBIERZ
3. Podatku leśnego
- IN-1, IR-1, IL-1 - POBIERZ
- Formularz B - dane osobowe wspóÅ‚wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomosci - POBIERZ
- ZL - 1/A - dane o nieruchomościach leśnych - POBIERZ
- ZL - 1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym - POBIERZ

DEKLARACJE W SPRAWIE:
1. Podatku od nieruchomości
- DN - 1 - POBIERZ
- ZN - 1/A - dane o nieruchomościach - POBIERZ
- ZN - 1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - POBIERZ
2. Podatku rolnego
- DR - 1 - POBIERZ
- ZR - 1/A - dane o nieruchomościach rolnych - POBIERZ
- ZR - 1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - POBIERZ
3. Podatku leśnego
- DL - 1 - POBIERZ
- ZL - 1/A - dane o nieruchomościach leśnych - POBIERZ
- ZL - 1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym - POBIERZ

Sprawy kadrowe i organizacyjne

1.KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - wymagany do udziału w w/w konkursach
2.Oświadczenie pracownika o niekaralności - wymagane do udziału w w/w konkursie
3.List Motywacyjny - wzór
4.CURRICULUM VITAE - wzór

Obsługa obywatela

1.Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych
2.Oświadczenie dla bezrobotnych
3.Deklaracja o wysokoÅ›ci dochodów
4.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego
UWAGA! Nowe zasady unieważniania dowodów osobistych
2.Odcinek "A i B" Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
3.Odcinek "A i B" Zgłoszenie pobytu stałego
4.Odcinek "A i B" Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
5.Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
6.Wniosek o udostÄ™pnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
7.Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
8.Podanie o wydanie odpisu skróconego/zupeÅ‚nego aktu urodzenia/małżeÅ„stwa/zgonu
9.Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - część A
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - część A - opisówka


Ewidencja działalności gospodarczej i handlu


1.Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
2.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
3.Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkÄ…
4.Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów Å›wiadczÄ…cych usÅ‚ugi hotelarskie, obiektu nie bÄ™dÄ…cego obiektem hotelarskim
5.Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej
6.Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu

7.Druk minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których sÄ… Å›wiadczone usÅ‚ugi hotelarskie

8. Wniosek o wpis do CEIDG 1

9. Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG 1

Budownictwo, sprawy komunalne i inwestycyjne

1.Podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stegna
2.Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (Decyzja o warunkach zabudowy)
3.Wniosek o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty

Budowa dróg i mostów

- wnioski realizowane indywidualnie w urzędzie

Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowska, obrona cywilna

1.Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
2.Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew/drzewa
3.Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
4.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008r. nr 199, poz. 1227 ze zm./;
- RozporzÄ…dzenie Rady Ministrówz dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiÄ™wzięć mogÄ…cych znaczÄ…co oddziaÅ‚ywać na Å›rodowisko /Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397/

Gospodarka ziemiÄ… - geodezja

1.Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości (budynku)
2.Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym

Unia Europejska
Najważniejsze linki:

1.Informacje o Funduszach Strukturalnych w Polsce:
www.funduszestrukturalne.gov.pl
Informacje dla przedsiÄ™biorców (prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność gospodarczÄ… przez okres dÅ‚uższy niż 3 lata) - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost KonkurencyjnoÅ›ci PrzedsiÄ™biorstw (SPO - WKP):

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. będąca Regionalną Instytucją Finansującą
ul. Piwna 36/39
80-831 Gdańsk
tel. (058) 3233100, (058) 3233101
fax. (058) 3011341
adres internetowy:www.arpg.gda.pl/arp_nowe/strona.php?id=32

2.Informacje dla przedsiÄ™biorców (prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność gospodarczÄ… przez okres krótszy niż 3 lata) - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), DziaÅ‚anie 3.4

ZespóÅ‚ Informacji i Promocji ZPORR
Departament Programów Regionalnych
UrzÄ…d MarszaÅ‚kowski Województwa Pomorskiego
tel. (058) 320 70 46
fax. (058) 320 70 42
adres internetowy:www.dpr.woj-pomorskie.pl

3.Informacje dla rolników:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
adres internetowy:www.minrol.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
adres internetowy:www.arimr.gov.pl

 

Programy, które musisz posiadać by móc otworzyć powyższe dokumenty

Excel Viewer 2003 PL

Word Viewer 97/2000

PowerPoint Viewer 2003 PL

Adobe Reader 7.0.5 XP

Liczba wyświetleń: 2416