Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

RozporzÄ…dzenia Drukuj Stworz PDF

 1. RozporzÄ…dzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badaÅ„ psychologicznych strażników gminnych (miejskich),
  Dz.U.10.150.1012.

 2. RozporzÄ…dzenie Ministra Spraw WewnÄ™trznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich), Dz.U.09.220.1731 z późn. zm.

 3. RozporzÄ…dzenie Ministra Spraw WewnÄ™trznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… straży gminnych (miejskich), Dz.U.09.220.1733 z późn. zm.

 4. RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynnoÅ›ci, Dz.U.09.220.1722 z późn. zm.

 5. RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu Å›rodków technicznych obrazu zdarzeÅ„ w miejscach publicznych przez straż gminnÄ… (miejskÄ…), Dz.U.09.220.1720

 6. RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich), Dz.U.98.112.713 z późn. zm.

 7. RozporzÄ…dzenie Ministra Spraw WewnÄ™trznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form wspóÅ‚pracy straży gminnej (miejskiej) z PolicjÄ… oraz sposobu informowania wojewody o tej wspóÅ‚pracy, Dz.U.09.220.1732

 8. RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 14 wrzeÅ›nia 2004 r. w sprawie szczegóÅ‚owych warunków, trybu i sposobu postÄ™powania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników gminnych (miejskich), Dz.U.04.215.2185

 9. RozporzÄ…dzenie Ministra Spraw WewnÄ™trznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków przydziaÅ‚u, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie), Dz.U.04.194.1999

 10. RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania faktu użycia Å›rodków przymusu bezpoÅ›redniego przez strażników gminnych (miejskich), Dz.U.09.220.1719

 11. RozporzÄ…dzenie Ministra Spraw WewnÄ™trznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników dziaÅ‚aÅ„ straży, Dz.U.09.196.1520

 12. RozporzÄ…dzenie Ministra Spraw WewnÄ™trznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeÅ„, za które strażnicy straży gminnych sÄ… uprawnieni do nakÅ‚adania grzywien w drodze mandatu karnego, Dz.U.03.208.2026 z późn. zm.

 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych Dz.U.03.65.611

 14. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ( t.j. Dz.U.05.108.908 z późn. zm.).

 15. RozporzÄ…dzenie Ministra Spraw WewnÄ™trznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie okreÅ›lenia szczegóÅ‚owych zasad wspóÅ‚pracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z PolicjÄ…, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilne i strażami gminnymi (miejskimi), Dz.U.98.161.1108

 16. RozporzÄ…dzenie Ministra Spraw WewnÄ™trznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego, Dz.U.08.132.841 z późn. zm

 17. RozporzÄ…dzenie Ministra Spraw WewnÄ™trznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postÄ™powania z kierowcami naruszajÄ…cymi przepisy ruchu drogowego, Dz.U.02.236.1998 z późn. zm.

 18. RozporzÄ…dzenie Ministra Spraw WewnÄ™trznych i Administracji z 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych, lub których stan wskazuje na to, że nie sÄ… używane.
  Dz. U. z 2011 Nr 143, poz. 845 z późn. zm.

 19. RozporzÄ…dzenie Ministra Spraw WewnÄ™trznych i Administracji z 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeÅ„stwu lub porzÄ…dkowi ruchu drogowego, albo utrudniajÄ…cych prowadzenie akcji ratowniczej. Dz. U. z 2011 nr 143, poz. 846.
Liczba wyświetleń: 1758