Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Spotkanie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej w Stegnie Drukuj Stworz PDF

W dniu 06.03.2012r. w UrzÄ™dzie Gminy w Stegnie odbyÅ‚a siÄ™ Rada Powiatowa Pomorskiej Izby Rolniczej z powiatu nowodworskiego. Na posiedzenie przybyli Dyrektor Agencji NieruchomoÅ›ci Rolnych Pan WÅ‚odzimierz Olszewski, oraz Pan Ryszard Drzewiecki – Kierownik Sekcji Gospodarowania Zasobem i Nadzoru WÅ‚aÅ›cicielskiego , Dyrektor KRUS – Pan Stefan Skonieczny, Pani MaÅ‚gorzata Czapiewska – po Kierownika ARiMR w Nowym Dworze GdaÅ„skim, Przedstawiciel ZarzÄ…du PIR – Lech Kolaska, Wójt Gminy Ostaszewo Robert Ciżmowski oraz soÅ‚tysi z gminy Stegna.

 

Pani Wójt – Jolanta Kwiatkowska po przywitaniu przybyÅ‚ych goÅ›ci przedstawiÅ‚a prezentacjÄ™ gminy Stegna skupiajÄ…c siÄ™ na zagadnieniach dotyczÄ…cych strefy rolniczej.

 

NastÄ™pnie gÅ‚os zabraÅ‚ Pan Stefan Skonieczny Dyrektor KRUS w GdaÅ„sku omawiajÄ…c nowe zasady naliczania skÅ‚adek na ubezpieczenie zdrowotne rolników. WyjaÅ›niÅ‚, iż ustawa nakÅ‚ada obowiÄ…zek uiszczenia opÅ‚aty, zwanej skÅ‚adkÄ… zdrowotnÄ…, na każdego rolnika i domownika ubezpieczonego w KRUS w wysokoÅ›ci 1 zÅ‚ od hektara przeliczeniowego miesiÄ™cznie. Dotyczy to rolników, którzy posiadajÄ… gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 6 ha. Niestety nie ma to wpÅ‚ywu na Å›wiadczenie chorobowe wypÅ‚acane rolnikowi. Pozostaje ono w takiej formie jak byÅ‚o do tej pory tj. 10 zÅ‚ za każdy dzieÅ„ niezdolnoÅ›ci do pracy pod warunkiem ze rolnik choruje 31 dni. W przypadku krótszej niezdolnoÅ›ci do pracy Å›wiadczenie chorobowe nie jest wypÅ‚acane.

Dyskutowano również na temat zamiaru wprowadzenia wieku emerytalnego. W momencie, kiedy wiek emerytalny zostanie ustalony na 67 lat, przebywajÄ…cemu rolnikowi na rencie strukturalnej w wieku 65 lat skoÅ„czy siÄ™ Å›wiadczenie. Czy bÄ™dzie musiaÅ‚ „dopracować” dwa lata, aby mógÅ‚ otrzymać emeryturÄ™? W tym przypadku przechodzÄ…c na takowÄ… rentÄ™ rolnik musiaÅ‚ siÄ™ wyzbyć gospodarstwa rolnego, pozbyÅ‚ siÄ™ swojego miejsca pracy. Niestety nikt nie potrafiÅ‚ odpowiedzieć na to zagadnienie.

 

Dyrektor WÅ‚odzimierz Olszewski omówiÅ‚ RestrukturyzacjÄ™ Gospodarstwa Rolnego Wybicko. Obecny dzierżawca ma w posiadaniu 489, 1894 ha, w tym 462, 2428 ha użytków rolnych. Umowa dzierżawy wygasa w czerwcu 2012 roku. Do sprzedaży dla miejscowych rolników przeznaczono 146, 7568 ha, co stanowi 30% powierzchni użytków rolnych, bÄ™dÄ…cych przedmiotem dzierżawy. WyÅ‚Ä…czone grunty leżą w gminie Stegna w obrÄ™bie Dworek – 3 dziaÅ‚ki, Bronowo – 1 dziaÅ‚ka i Niedźwiedzica – 1 dziaÅ‚ka. Dyskutowano na temat możliwoÅ›ci podzielenia dziaÅ‚ek na mniejsze areaÅ‚y, ale tak, aby zachować dobrÄ… możliwoÅ›ci gospodarowania zasobami wodnymi z uwagi na dużą ilość rowów melioracyjnych.

Kolejnym poruszonym tematem, który wzbudziÅ‚ burzliwÄ… dyskusjÄ™ na sali byÅ‚y ceny gruntów. Rolnicy uważajÄ…, że ceny wystawiane przez ANR sÄ… bardzo zawyżone. Dyrektor tÅ‚umaczyÅ‚, że wycenÄ… gruntów zajmujÄ… siÄ™ powoÅ‚ani rzeczoznawcy i nie jest to zależne od Agencji. PoinformowaÅ‚ zebranych, że nie istnieje już w ANR fundusz socjalny, ale można jeszcze
w tym roku ubiegać siÄ™ o Å›rodki w tzw. programie popegeerowskim. Wójt Gminy Pani Jolanta Kwiatkowska dodaÅ‚a, że wÅ‚aÅ›nie w ubiegÅ‚ym roku z powyższych Å›rodków zostaÅ‚y wyremontowane 3 mieszkania w Popowie a obecnie sÄ… zÅ‚ożone wnioski na remont kanalizacji w miejscowoÅ›ci CheÅ‚mek Osada i na budowÄ™ kanalizacji w miejscowoÅ›ci Wybicko.

 

Pani MaÅ‚gorzata Czapiewska – kierownik ARiMR w Nowym Dworze GdaÅ„skim omówiÅ‚a najnowsze zmiany w systemie dopÅ‚at obszarowych, jakie zajdÄ… w 2012 roku.
Z najważniejszych należy wymienić dwie nowe pÅ‚atnoÅ›ci do tytoniu i owoców miÄ™kkich, dwie pÅ‚atnoÅ›ci uzupeÅ‚niajÄ…ce przejÄ™te od ARR do skrobi i tytoniu. KolejnÄ… zmianÄ… jest wprowadzenie modulacji. W odniesieniu do krajowych pÅ‚atnoÅ›ci uzupeÅ‚niajÄ…cych, zastosowanie bÄ™dzie miaÅ‚a modulacja:

- powyżej kwoty 5 000 euro, zmniejszenie będzie wynosiło 10%,

- powyżej kwoty 300 000 euro, zmniejszenie będzie wynosiło 4%.

W zależnoÅ›ci od caÅ‚kowitej kwoty pÅ‚atnoÅ›ci bezpoÅ›rednich, obejmujÄ…cej: JPO, UPO, wsparcie specjalne, pÅ‚atność do pomidorów, pÅ‚atność do owoców miÄ™kkich, pÅ‚atność cukrowa), zastosowanie bÄ™dÄ… miaÅ‚y nastÄ™pujÄ…ce zasady modulacji krajowych pÅ‚atnoÅ›ci uzupeÅ‚niajÄ…cych:

1. Jeżeli Å‚Ä…czna kwota wszystkich pÅ‚atnoÅ›ci bezpoÅ›rednich, do których rolnik jest uprawniony nie przekracza 5000 euro – nie ma zastosowania modulacja.

2. Jeżeli Å‚Ä…czna kwota wszystkich pÅ‚atnoÅ›ci bezpoÅ›rednich, do których rolnik jest uprawniony przekracza 5.000 EUR, Å‚Ä…czna kwota pÅ‚atnoÅ›ci UPO zostaje zmniejszona o 10%, liczone od kwoty wszystkich pÅ‚atnoÅ›ci bezpoÅ›rednich.

3. Jeżeli Å‚Ä…czna kwota wszystkich pÅ‚atnoÅ›ci bezpoÅ›rednich, do których rolnik jest uprawniony przekracza 300.000 EUR, Å‚Ä…czna kwotÄ™ pÅ‚atnoÅ›ci UPO.

 

Od roku 2012 ARiMR w przypadku wniosków o dopÅ‚aty obszarowe, takich, które speÅ‚niajÄ… 100% żądania, czyli takie wnioski, które sÄ… poprawnie wypeÅ‚nione i nie podlegajÄ… modulacji, nie bÄ™dzie wysyÅ‚ana decyzja o przyznanych dopÅ‚atach. MożliwoÅ›ci odwoÅ‚ania bÄ™dzie przysÅ‚ugiwaÅ‚a od dnia wpÅ‚yniÄ™cia przyznanej kwoty na konto rolnika.

 

CzÅ‚onek ZarzÄ…du PIR – Lech Kolaska podczas posiedzenia omówiÅ‚ dotychczasowÄ… pracÄ™ ZarzÄ…du PIR, przedstawiÅ‚ najważniejsze problemy, którymi zajmowaÅ‚ siÄ™ ZarzÄ…d od poczÄ…tku 2012 roku min.: stawka zwrotu akcyzy do oleju napÄ™dowego, wysokość podatku rolnego, agencyjne kredyty preferencyjne, brak konsultacji spoÅ‚ecznych w sprawie wprowadzenia obecnej stawki skÅ‚adki zdrowotnej, zamiar wprowadzenia podatku dochodowego dla rolnika, modulacja w dopÅ‚atach ARiMR, oraz skÅ‚adki pobierane na fundusze promocyjne.

 

Po szerokiej dyskusji przewodniczÄ…ca Rady Powiatowej PIR podziÄ™kowaÅ‚a przybyÅ‚ym goÅ›ciom oraz Pani Wójt za uczestnictwo oraz użyczenie lokalu.
 

Autorem tekstu jest Pani Anna BeÅ‚dycka z Biura Powiatowego Pomorskiej Izby Rolniczej   w  Nowym Dwórze GdaÅ„skim.

Liczba wyświetleń: 1948