Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Spotkanie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej w Stegnie Drukuj Stworz PDF

W dniu 06.03.2012r. w Urzędzie Gminy w Stegnie odbyła się Rada Powiatowa Pomorskiej Izby Rolniczej z powiatu nowodworskiego. Na posiedzenie przybyli Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Włodzimierz Olszewski, oraz Pan Ryszard Drzewiecki – Kierownik Sekcji Gospodarowania Zasobem i Nadzoru Właścicielskiego , Dyrektor KRUS – Pan Stefan Skonieczny, Pani Małgorzata Czapiewska – po Kierownika ARiMR w Nowym Dworze Gdańskim, Przedstawiciel Zarządu PIR – Lech Kolaska, Wójt Gminy Ostaszewo Robert Ciżmowski oraz sołtysi z gminy Stegna.

 

Pani Wójt – Jolanta Kwiatkowska po przywitaniu przybyłych gości przedstawiła prezentację gminy Stegna skupiając się na zagadnieniach dotyczących strefy rolniczej.

 

Następnie głos zabrał Pan Stefan Skonieczny Dyrektor KRUS w Gdańsku omawiając nowe zasady naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników. Wyjaśnił, iż ustawa nakłada obowiązek uiszczenia opłaty, zwanej składką zdrowotną, na każdego rolnika i domownika ubezpieczonego w KRUS w wysokości 1 zł od hektara przeliczeniowego miesięcznie. Dotyczy to rolników, którzy posiadają gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 6 ha. Niestety nie ma to wpływu na świadczenie chorobowe wypłacane rolnikowi. Pozostaje ono w takiej formie jak było do tej pory tj. 10 zł za każdy dzień niezdolności do pracy pod warunkiem ze rolnik choruje 31 dni. W przypadku krótszej niezdolności do pracy świadczenie chorobowe nie jest wypłacane.

Dyskutowano również na temat zamiaru wprowadzenia wieku emerytalnego. W momencie, kiedy wiek emerytalny zostanie ustalony na 67 lat, przebywającemu rolnikowi na rencie strukturalnej w wieku 65 lat skończy się świadczenie. Czy będzie musiał „dopracować” dwa lata, aby mógł otrzymać emeryturę? W tym przypadku przechodząc na takową rentę rolnik musiał się wyzbyć gospodarstwa rolnego, pozbył się swojego miejsca pracy. Niestety nikt nie potrafił odpowiedzieć na to zagadnienie.

 

Dyrektor Włodzimierz Olszewski omówił Restrukturyzację Gospodarstwa Rolnego Wybicko. Obecny dzierżawca ma w posiadaniu 489, 1894 ha, w tym 462, 2428 ha użytków rolnych. Umowa dzierżawy wygasa w czerwcu 2012 roku. Do sprzedaży dla miejscowych rolników przeznaczono 146, 7568 ha, co stanowi 30% powierzchni użytków rolnych, będących przedmiotem dzierżawy. Wyłączone grunty leżą w gminie Stegna w obrębie Dworek – 3 działki, Bronowo – 1 działka i Niedźwiedzica – 1 działka. Dyskutowano na temat możliwości podzielenia działek na mniejsze areały, ale tak, aby zachować dobrą możliwości gospodarowania zasobami wodnymi z uwagi na dużą ilość rowów melioracyjnych.

Kolejnym poruszonym tematem, który wzbudził burzliwą dyskusję na sali były ceny gruntów. Rolnicy uważają, że ceny wystawiane przez ANR są bardzo zawyżone. Dyrektor tłumaczył, że wyceną gruntów zajmują się powołani rzeczoznawcy i nie jest to zależne od Agencji. Poinformował zebranych, że nie istnieje już w ANR fundusz socjalny, ale można jeszcze
w tym roku ubiegać się o środki w tzw. programie popegeerowskim. Wójt Gminy Pani Jolanta Kwiatkowska dodała, że właśnie w ubiegłym roku z powyższych środków zostały wyremontowane 3 mieszkania w Popowie a obecnie są złożone wnioski na remont kanalizacji w miejscowości Chełmek Osada i na budowę kanalizacji w miejscowości Wybicko.

 

Pani Małgorzata Czapiewska – kierownik ARiMR w Nowym Dworze Gdańskim omówiła najnowsze zmiany w systemie dopłat obszarowych, jakie zajdą w 2012 roku.
Z najważniejszych należy wymienić dwie nowe płatności do tytoniu i owoców miękkich, dwie płatności uzupełniające przejęte od ARR do skrobi i tytoniu. Kolejną zmianą jest wprowadzenie modulacji. W odniesieniu do krajowych płatności uzupełniających, zastosowanie będzie miała modulacja:

- powyżej kwoty 5 000 euro, zmniejszenie będzie wynosiło 10%,

- powyżej kwoty 300 000 euro, zmniejszenie będzie wynosiło 4%.

W zależności od całkowitej kwoty płatności bezpośrednich, obejmującej: JPO, UPO, wsparcie specjalne, płatność do pomidorów, płatność do owoców miękkich, płatność cukrowa), zastosowanie będą miały następujące zasady modulacji krajowych płatności uzupełniających:

1. Jeżeli łączna kwota wszystkich płatności bezpośrednich, do których rolnik jest uprawniony nie przekracza 5000 euro – nie ma zastosowania modulacja.

2. Jeżeli łączna kwota wszystkich płatności bezpośrednich, do których rolnik jest uprawniony przekracza 5.000 EUR, łączna kwota płatności UPO zostaje zmniejszona o 10%, liczone od kwoty wszystkich płatności bezpośrednich.

3. Jeżeli łączna kwota wszystkich płatności bezpośrednich, do których rolnik jest uprawniony przekracza 300.000 EUR, łączna kwotę płatności UPO.

 

Od roku 2012 ARiMR w przypadku wniosków o dopłaty obszarowe, takich, które spełniają 100% żądania, czyli takie wnioski, które są poprawnie wypełnione i nie podlegają modulacji, nie będzie wysyłana decyzja o przyznanych dopłatach. Możliwości odwołania będzie przysługiwała od dnia wpłynięcia przyznanej kwoty na konto rolnika.

 

Członek Zarządu PIR – Lech Kolaska podczas posiedzenia omówił dotychczasową pracę Zarządu PIR, przedstawił najważniejsze problemy, którymi zajmował się Zarząd od początku 2012 roku min.: stawka zwrotu akcyzy do oleju napędowego, wysokość podatku rolnego, agencyjne kredyty preferencyjne, brak konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenia obecnej stawki składki zdrowotnej, zamiar wprowadzenia podatku dochodowego dla rolnika, modulacja w dopłatach ARiMR, oraz składki pobierane na fundusze promocyjne.

 

Po szerokiej dyskusji przewodnicząca Rady Powiatowej PIR podziękowała przybyłym gościom oraz Pani Wójt za uczestnictwo oraz użyczenie lokalu.
 

Autorem tekstu jest Pani Anna Bełdycka z Biura Powiatowego Pomorskiej Izby Rolniczej   w  Nowym Dwórze Gdańskim.

Liczba wyświetleń: 1877