Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

ZREALIZOWANE PROJEKTY Drukuj Stworz PDF

 

ROK 2007-2011

ROK 2007

Czerwiec - Zorganizowanie Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze gd, GOK w Stegnie

Lipiec - WspóÅ‚organizowanie wycieczki do Lunaparku i Strusiogrodu, zwiedzanie wystawy Kinderniespodzianki: Organizator GOK w Stegnie.

SierpieÅ„ -  Utworzenie drużyny piÅ‚ki noznej i jej uczestnictwo w cyklu Grand Prix Å»uÅ‚aw

SierpieÅ„ - Zorganizowanie Festynu Rodzinnego pt. " ZakoÅ„czenie Lata"; Partnerzy: GOK w Stegnie, ZespóÅ‚ SzkoÅ‚ w Tujsku, ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ w Stegnie.

Wrzesień - wyjazd do Multikina do Elbląga na film "Ratatuj"

GrudzieÅ„ - Wyjazd dzieci i mÅ‚odzieży na przedstawienie teatralne pt. "Choinka". Przedstawienie zostaÅ‚o zrealizowane przez Stowarzyszenie Kmiecin w ramach realizacji projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i mÅ‚odzieży"

 

 

ROK 2008

StyczeÅ„ - Stowarzyszenie braÅ‚o udziaÅ‚ w ogólnopolskim konkursie grantowym "TAK POMAGAM" Provident Polska, Tygodnik Przekrój i Centrum Stowarzyszenia Wolontariatu i otrzymaÅ‚o dofinansowanie 4000,00. Åšrodki przeznaczone zostaÅ‚y na remont Å›wietlicy wiejskiej w CheÅ‚mku Osadzie. Na 190 wniosków 10 otrzymaÅ‚o dofinansowanie, Stowarzyszenie "Dajmy Dzieciom SzansÄ™" CheÅ‚mek Osada zajęło 4 miejsce. Åšwietlica zostaÅ‚a wyremontowana dziÄ™ki aktywnym mieszkaÅ„com, sami jÄ… utrzymujÄ… opÅ‚acajÄ…c media. Wielokrotnie prosiliÅ›my wÅ‚odarzy o pomoc w utrzymaniu Å›wietlicy. Niestety, pewnie sÄ… ważniejsze sprawy niż jakaÅ› tam Å›wietlica i jakieÅ› tam dzieci z jakiejÅ› tam wioski popegeerowskiej.Frown 

 

ROK 2009

 

                                                     Sprawozdanie merytoryczne

 

W roku 2009 Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom SzansÄ™” CheÅ‚mek-Osada  w ramach swoich celów statutowych zrealizowaÅ‚o nastÄ™pujÄ…ce zadania:

ByliÅ›my organizatorami lub wspóÅ‚organizotarami nastÄ™pujÄ…cych przedsiÄ™wzięć:

StyczeÅ„ – marzec

 W Å›wietlicy Stowarzyszenia odbywaÅ‚y siÄ™ cyklicznie zajÄ™cia rÄ™kodzielnicze i plastyczne. Rodzice wspólnie z dziećmi wykonywali palmy i dekoracje Wielkanocne. Ozdoby wykonane przez mieszkaÅ„ców wystawione byÅ‚y na kiermaszu w Gminnym OÅ›rodku Kultury w Stegnie i przed koÅ›cioÅ‚em w Tujsku w NiedzielÄ™ PalmowÄ….

KwiecieÅ„ – maj

 Kurs Komputerowy dla kobiet bezrobotnych z miejscowoÅ›ci CheÅ‚mek Osada, Tujsk, Stobiec wspóÅ‚finansowany z Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego. W szkoleniu udziaÅ‚ wzieÅ‚o 15 kobiet.

Maj

 DzieÅ„ Matki – dzieci i mÅ‚odzież wykonaÅ‚y bukieciki i przygotowaÅ‚y przedstawienie dla swoich mam.

Czerwiec

 DzieÅ„ Dziecka- odbyÅ‚a siÄ™ wspólna impreza plenerowa w Zespole SzkóÅ‚ w Tujsku w której uczestniczyli gÅ‚ównie dzieci i mÅ‚odzież, przeprowadzone byÅ‚y liczne konkursy i zabawy dla dzieci.

Czerwiec

Bieg Bursztynowy w miejscowoÅ›ci Stegna, w którym uczestniczyÅ‚y dzieci z naszej szkoÅ‚y. Organizatorem biegu byÅ‚ LZS Stegna, Pomorskie LZS GdaÅ„sk, UrzÄ…d MarszaÅ‚kowski woj. Pomorskiego.  Stowarzyszenie ufundowaÅ‚o nagrody dla najmÅ‚odszego i najmÅ‚odszej uczestniczki biegu.

Czerwiec

Kurs Kasy Fiskalnej i Minimum Sanitarne dla kobiet bezrobotnych z miejscowoÅ›ci CheÅ‚mek Osada, Tujsk, Stobiec wspóÅ‚finansowany z Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego. W szkoleniu udziaÅ‚ wzieÅ‚o 15 kobiet.

Lipiec

Dzieci i mÅ‚odzież z CheÅ‚mek Osady, Tujska i Stobca zwiedziÅ‚y  Jurapark w Solcu Kujawskim. Wycieczka zostaÅ‚a zorganizowana przy wspóÅ‚pracy z GOK Stegna.

Sierpień

Kurs Wizaż i Stylizacja- dla kobiet bezrobotnych z miejscowoÅ›ci CheÅ‚mek Osada, Tujsk, Stobiec wspóÅ‚finansowany z Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego. W szkoleniu udziaÅ‚ wzieÅ‚o 15 kobiet.

WrzesieÅ„ – z Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego powstaÅ‚o przedszkole dla najmÅ‚odszych w miejscowoÅ›ci Tujsk. Stowarzyszenie byÅ‚o parterem ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w Tujsku w stworzeniu i realizacji tego projektu.

WrzesieÅ„ – październik

Jj. angielski dla poczÄ…tkujÄ…cych- dla kobiet bezrobotnych z miejscowoÅ›ci CheÅ‚mek Osada, Tujsk, Stobiec wspóÅ‚finansowany z Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego. W szkoleniu udziaÅ‚ wzieÅ‚o 15 kobiet.

Październik – grudzieÅ„ spotkania integracyjne w celu wykonywania ozdób Bożonarodzeniowych, wystawa dekoracji i uczestnictwo w Spotkaniu OpÅ‚atkowym w  Stobnej.

 

 

 

 2010

 

W roku 2010 Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom SzansÄ™” CheÅ‚mek-Osada  w ramach swoich celów statutowych zrealizowaÅ‚o nastÄ™pujÄ…ce zadania:

Luty

UdziaÅ‚ dzieci w przedstawieniu o Smoku Wawelskim w wykonaniu grupy teatralnej ART.-RE z  Krakowa   w Å›wietlicy wiejskiej w Stobcu.- organizator GOK w Stegnie

Marzec

spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet –m Å›wietlica w CheÅ‚mku Osadzie

Czerwiec-    

Organizowanie Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka-partnerzy wspóÅ‚pracujÄ…cy przy   organizacji festynu: Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Gd., GOK w Stegnie, boisko CheÅ‚mek Osada

Lipiec        

Zorganizowany zostaÅ‚ wyjazd na InscenizacjÄ™ Bitwy pod Grunwaldem. Wyjazd zostaÅ‚ zorganizowany ze wzglÄ™du na historycznÄ… i edukacyjnÄ… wartość tego wydarzenia. Organizator  GOK w Stegnie.

SierpieÅ„       

Organizacja festynu rodzinnego pt. ”ZakoÅ„czenie Lata”-partnerzy przy organizacji festynu: GOK Stegna, ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ w Tujsku, ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ w Stegnie- boisko CheÅ‚mek Osada

WrzesieÅ„-GrudzieÅ„       

 Realizacja Projektu „ZUŁAWSKA WIEÅš KUŹNIÄ„ TALETÓW” finansowanych ze Å›rodków Polsko-Amerykanskiej Fundacji WolnoÅ›ci realizowany przez AkademiÄ™ Rozwoju Filantropii W Polsce i FundacjÄ™ Pokolenia.Zgodnie z zaplanowanymi dziaÅ‚aniami odbywaÅ‚y siÄ™ cyklicznie:

- zajÄ™cia rÄ™kodzielnicze  w których uczestniczyÅ‚y dzieci i mÅ‚odzież z CheÅ‚mka Osady. Uczestnicy projektu uczyÅ‚y siÄ™ haftować, szydeÅ‚kować, orgiami itp. Na zajÄ™cia przychodziÅ‚y również zaciekawione mamy które niejednokrotnie udzielaÅ‚y rad i porad, aktywnie uczyÅ‚y siÄ™ razem z dziećmi przy okazji opowiadajÄ…c ciekawe historie.

-zajęcia socjoterapeutyczne odbywały się w Tujsku przez wykwalifikowanego pedagoga i socjoterapeutę Teresę Czapiewską. Na potrzeby projektu został przygotowany program socjoterapeutyczny.

WrzesieÅ„-grudzieÅ„  

 Realizacja Projektu MOÅ»NA INACZEJ wspóÅ‚finansowanego ze Å›rodków Wojewody Pomorskiego.

W ramach projektu zorganizowany zostaÅ‚ szereg zajęć – warsztatów rÄ™kodzielniczych rozwijajÄ…cych umiejÄ™tnoÅ›ci uczestników, ukierunkowanych na rozwój predyspozycji indywidualnych oraz spoÅ‚ecznych takich jak praca w grupie, realizacja wspólnych celów, wymiana wzajemnych doÅ›wiadczeÅ„. Projekt przyczyniÅ‚ siÄ™ do wiÄ™kszej integracji osób zaangażowanych w jego dziaÅ‚ania . Realizowane spotkania wpÅ‚ynęły pozytywnie na tworzenie wiÄ™zi miÄ™dzy uczestnikami spotkaÅ„.

 

 

 

 2011

W roku 2011 Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom SzansÄ™” CheÅ‚mek-Osada  w ramach swoich celów statutowych zrealizowaÅ‚o nastÄ™pujÄ…ce zadania:

 

 

Marzec         

DzieÅ„ Kobiet -  Å›wietlica Stowarzyszenia

KwiecieÅ„     

Stowarzyszenie, dzieci i mÅ‚odzież uczestniczyli W I Jarmarku Wielkanocnym organizowanym przez GOK w Stegnie. W programie m. in.: wspólne tworzenie palm, pisanek i kartek wielkanocnych, warsztaty wikliniarstwa, pieczenie babeczek, malowanie twarzy, gry, zabawy i konkursy. ImprezÄ™ poprowadziÅ‚ Teatr KUFER z GdaÅ„ska.

Czerwiec     

DZIEŃ DZIECKA – impreza plenerowa, wspólne pieczenie kieÅ‚basek, gry i zabawy dla dzieci – boisko CheÅ‚mek Osada

Lipiec          

Wyjazd dzieci i mÅ‚odzieży do parku Dinozaurów w Malborku.  

SierpieÅ„        

Wyjazd rodzinny do Szymbarka

Lipiec-sierpień

 DziÄ™ki ZS w Stegnie goÅ›ciliÅ›my w naszej Å›wietlicy wolontariuszy z caÅ‚ej Polski, prowadzili przez caÅ‚y okres wakacji zajÄ™cia z dziećmi i mÅ‚odzieżą z naszej miejscowoÅ›ci, Tujska i Stobca.

Październik  

Konkurs plastyczny „Bezpieczna praca i zabawa dzieci na wsi” Konkurs plastyczny zostaÅ‚ zorganizowany przy wspóÅ‚pracy GOK’u  z PaÅ„stwowÄ… InspekcjÄ… pracy w GdaÅ„sku.  Celem konkursu jest: upowszechnianie wÅ›ród dzieci i mÅ‚odzieży z terenów wiejskich wiedzy o zagrożeniach zdrowia i życia wystÄ™pujÄ…cych podczas wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, a także podczas zabawy w okresie wakacyjnym; Zapobieganie czÄ™stym wypadkom dzieci i mÅ‚odzieży na wsi, poprzez zwrócenie uwagi na przestrzeganie przepisów i zasad BHP w czasie wzmożonych prac polowych Konkurs plastyczny

Październik 

Wyjazd rodzinny na wycieczkÄ™ do Lichenia

Lipiec-październik     

 Realizacja PROJEKTU „ PIĘKNO NASZEJ WSI I OKOLICY” wspóÅ‚finansowany przez Polsko-AmerykaÅ„skÄ… Fundacje WolnoÅ›ci AkademiÄ™ Rozwoju Filantropii W Polsce i FundacjÄ™ Pokolenia.Projekt zakÅ‚adaÅ‚ przeprowadzenie zajęć tematycznych zwiÄ…zanych z Naszym Regionem i miejscowoÅ›ciÄ…. ZakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ wystawÄ… prac w miejscowoÅ›ci Junoszyno gdzie wspólnie z tamtejszÄ… RadÄ… SoÅ‚eckÄ… zorganizowaliÅ›my Festyn dla dzieci i mÅ‚odzieży.

Czerwiec-grudzieÅ„     

 Realizacja PROJEKTU  „RAZEM LEPIEJ”  wspóÅ‚finansowany przez WojewodÄ™ Pomorskiego przeprowadzone zostaÅ‚y zajÄ™cia rÄ™kodzielnicze i socjoterapeutyczne dla dzieci i mÅ‚odzieży z CheÅ‚mka Osady.

 

 

 

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 1331