Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno - gastronomicznej Drukuj Stworz PDF

Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie

ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego, znajdującego się w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie, ul. Gdańska 60, o łącznej powierzchni użytkowej 310  m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno – gastronomicznej.

 

Warunki przetargu:

1.      W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział oferenci prowadzący działalność gospodarczą, posiadający w tym zakresie doświadczenie zawodowe.

2.       Wynajem lokalu użytkowego na prowadzenie działalności kulturalno - gastronomicznej obejmuje łącznie lokal wraz z terenem ogrodzonym.

3.   Okres najmu na 1 sezon letni. ( od 15 czerwca 2012 – do 31 sierpnia 2012 r. )

 

Przedmiot przetargu:

1.      Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie, ul. Gdańska 60, o łącznej powierzchni  (lokal – 310m2 + teren ogrodzony 665  m2).

      Wykaz pomieszczeń w lokalu użytkowym:

 • Sala widowiskowa 208  m2
 • Scena  65  m 2
 • Zaplecze ze zlewozmywakiem  18  m2
 • Hol   13  m2
 • Pomieszczenie sanitarne  6  m2

2.       Przedmiot najmu opisany w pkt 1 wyposażony jest w instalację wod.- kan., elektryczność,  (media wg stanu liczników opłaca wynajmujący).

3.       Wyposażenie przedmiotu najmu w sprzęt gastronomiczny należy do wynajmującego.

4.      Nie przewiduje się zaliczenia kosztów adaptacji najmowanego pomieszczenia na poczet należnego czynszu najmu.

 

Kryterium wyboru oceny:

1.      Wysokość miesięcznej stawki czynszu.

2.      Ustala się wywoławczą stawkę czynszu za najem pomieszczenia w wysokości 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) za sezon letni.

3.   Termin wnoszenia opłat: czynsz za najem pomieszczenia należy wpłacić na konto GOK przed podpisaniem umowy. 

 

Oferta winna zawierać:

1.      Imię i nazwisko, adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna, adres do korespondencji, telefon kontaktowy.

2.   Kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do KRS

3.       Datę sporządzenia oferty.

4.       Proponowaną  stawkę czynszu (brutto) za najem lokalu.

5.       Propozycję o rodzaju prowadzenia działalności gastronomicznej w najmowanym lokalu.

6.       Pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz warunkami  przetargu i przyjęciem tych warunków bez zastrzeżeń.

7.       Określenie dotychczasowego doświadczenia zawodowego.

8.       Zaświadczenia (ważne!) o nie zaleganiu w opłatach ZUS, Urzędu Skarbowego.

9.       Podpis oferenta.

 

Warunki przetargu: 

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł). Wadium należy wpłacić na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie, w terminie do 10 maja  2012 r. do godz. 13:00 (przed złożeniem oferty).
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg przegrał, zostanie zwrócone nie później niż 3 dni od dnia odwołania lub rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.
 4. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał traci wadium na rzecz Wynajmującego, jeżeli:

a)   odmówi podpisania umowy

b)       zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy uczestnika przetargu.

 

Termin przetargu i miejsce składania ofert:

1.      Oferty w zamkniętych kopertach formatu A4, opatrzonych nazwą oferenta i adresem oraz dopiskiem „wynajem pomieszczeni  użytkowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie, na działalność kulturalno-gastronomiczną” należy składać w biurze GOK, ul. Gdańska 60  

      do godziny 1330 dnia 10 maja 2012 roku.

 1. Komisyjne otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 10 maja 2012 roku o godzinie 1400.
 2. Informacje w sprawie przedmiotu przetargu udzielane są przez Panią Izabelę Grudniewską – dyrektor  GOK, w godz. 900 – 1400 lub pod numerem tel. 0-55 247 82 92.
 3. Przedmiot najmu oglądać można od dnia 17.04.2012 do dnia 08.05.2012 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Gminny Ośrodek  Kultury zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

Załącznik do ogłoszenia stanowi projekt umowy dzierżawy

 

 

Stegna, dnia 17.04.2012 r.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik wzór umowy najmu 2012-04-30 09:33:47
Liczba wyświetleń: 1385