Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

KONKURS POŻYTECZNE WAKACJE 2012 Drukuj Stworz PDF

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejna edycję konkursu "Pozyteczne wakacje 2012" pod hasłem "Nasza wieś najpiękniejsza"

 

Najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty zostana nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 3000,00 zł

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom/mÅ‚odzieży, spÄ™dzenia części wakacji w swojej spoÅ‚ecznoÅ›ci w sposób pożyteczny dla siebie i innych.

Oczekujemy projektów  których realizatorzy  zaplanujÄ… oprócz wypoczynku wakacyjnego zajÄ™cia majÄ…ce na celu podniesienie estetyki wsi i jej najbliższego otoczenia. Tematem konkursu ma być uporzÄ…dkowanie i upiÄ™kszenie miejsc  publicznych,  jak skwery, placyki, rozdroża, kapliczki, przystanki, tablice informacyjne,  z wyÅ‚Ä…czeniem placów zabaw i terenów znajdujÄ…cych siÄ™ wokóÅ‚ Å›wietlicy, koÅ›cioÅ‚a i innych instytucji publicznych.
Najlepiej przygotowane projekty zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 3.000,00 zł.

W czasie zajęć wypoczynkowych  powinien znaleźć siÄ™ czas na obserwacjÄ™ warunków, w jakich przebywajÄ… zwierzÄ™ta domowe. Należy zwrócić np. uwagÄ™ na to, czy psy majÄ… zawsze Å›wieżą wodÄ™, a ich Å‚aÅ„cuch nie ogranicza dostÄ™pu do pożywienia, czy majÄ… czystÄ… budÄ™, ale także czy nie stwarzajÄ… zagrożenia dla osób postronnych. Tam, gdzie jest to konieczne postarać siÄ™, aby wÅ‚aÅ›ciciel poprawiÅ‚ warunki ich życia.
Proponujemy też, aby na tablicach ogÅ‚oszeniowych lub w innych widocznych miejscach zamieÅ›cić wÅ‚asnorÄ™cznie wykonane plakaty na temat warunków w jakich powinny przebywać zwierzÄ™ta w gospodarstwach domowych i w jaki sposób należy siÄ™ nimi opiekować.

Sposób realizacji projektu: należy zapewnić grupie, liczÄ…cej nie mniej niż 15 osób, zajÄ™cia przynajmniej przez 4 godziny dziennie przez 10 dni nie liczÄ…c dni Å›wiÄ…tecznych, sobót i niedziel. Organizacja realizujÄ…ca projekt powinna dysponować miejscem (np. stodoÅ‚a, namiot, Å›wietlica), w którym można przygotować siÄ™ do zajęć terenowych, podać poczÄ™stunek (drugie Å›niadanie), odpocząć itp.
Ze względu na charakter zaplanowanych prac dotyczących zmiany estetyki - zajęcia z uczestnikami pożytecznych wakacji mogą odbywać się z przerwami pod warunkiem, że cały projekt zostanie zakończony przed 1 wrześniem 2012 r.

Dotacja może być wykorzystana na potrzeby:

  • prac zgodnych z celem konkursu. Zakupione przedmioty, roÅ›liny, materiaÅ‚y muszÄ… być bezpoÅ›rednio wykorzystywane przez uczestników projektu, np. zakupy nawozów, sadzonek kwiatów, krzewów i drzew, Å›rodków konserwacyjnych i malarskich, opakowaÅ„ jednorazowych, Å›rodków osobistej ochrony koniecznych do wykonania zaplanowanych prac przez uczestników projektu,
  • zajęć wypoczynkowych i rozrywkowych, wycieczek na terenie swojego województwa, transportu, biletów do kina, muzeum, na basen, drobnych nagród w konkursach,
  • na wyżywienie uczestników konkursu.

Wszystkie zakupy muszą być udokumentowane fakturą/rachunkiem.

Wnioski należy skÅ‚adać do 21 maja (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej na stronie www.witrynawiejska.org.pl

Czekamy na ciekawe pomysły.

e-mail: [email protected]

 

Liczba wyświetleń: 1363