Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy Drukuj Stworz PDF

  

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na rzece Szkarpawie, która stanowi jedno z dawnych ramion ujściowych rzeki Wisły. Połączona jest z Wisłą (w km 931,2) śluzą "Gdańska Głowa". Całkowita długość, do Osłonki gdzie uchodzi do Zalewu Wiślanego, wynosi 25,4 km. Rzeka na całej swej długości jest obwałowana. W odległości ok. 16 km od "Gdańskiej Głowy" oddziela się jedno z ramion ujściowych - Wisła Królewiecka (również obwałowana). Od oddzielenia się Wisły Królewieckiej Szkarpawa nazywana jest Wisłą Elbląską. W połączeniu z Martwą Wisłą, dolnym odcinkiem Nogatu i Kanału Jagiellońskiego, umożliwia najkrótszą drogę pomiędzy Gdańskiem a Elblągiem. Dostępna dla statków i łodzi o zanurzeniu nie przekraczającym 2,2 m. Po roku 1945 dostępność tego szlaku została ograniczona w następstwie zniszczenia części mostów i ich odbudowy nieuwzględniającej potrzeb żeglugi.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie dwóch pływających pomostów cumowniczych wraz z żelbetowymi przyczółkami w miejscowości Drewnica i realizowane jest w ramach ponadregionalnego projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Działanie 6.4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka”. Uchwałą nr XIV/132/08 Rada Gminy Stegna przystąpiła do tego projektu z zadaniem pod nazwą „Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy”.  

Zakres przewidywanych prac obejmuje:

-          wykonanie dwóch pływających pomostów cumowniczych mocowanych do stalowych pali kotwiących, wyposażonych w odpowiednie urządzenia odbojowe i cumownicze do obsługi małych jednostek rekreacyjnych korzystających ze szlaku wodnego Szkarpawy,

-          wykonanie przyczółków żelbetowych stanowiących podparcie dla uchylnych trapów zejściowych prowadzących do pomostów pływających,

-          wykonanie utwardzonych ciągów pieszych łączących przyczółki z drogami publicznymi,

-          wykonanie zabezpieczenia brzegu rzeki Szkarpawy na przedłużeniu istniejącego tu umocnienia,

-          podczyszczenie istn. dna rzeki w rejonie projektowanych pomostów w celu zapewnienia głębokości eksploatacyjnej  min. 1,50 m.

Przy pomostach utworzone zostaną miejsca do cumowania :

-          dwóch jednostek rekreacyjnych o długości do 8 m – przy pomoście nr 1,

-          trzech jednostek rekreacyjnych o długości do 8 m – przy pomoście nr 2.

Projektowane pomosty będą zlokalizowane na szlaku wodnym Szkarpawy, na lewym brzegu rzeki, po obu stronach istniejącego mostu zwodzonego w ciągu drogi powiatowej Dworek – Drewnica.

-    Dla terenu przewidzianego na inwestycję nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Działki objęte planowanym przedsięwzięciem obejmują wody płynące rzeki Szkarpawy i lewy brzeg tego szlaku żeglownego.

 

Przewidywane pomosty cumownicze przeznaczone będą do obsługi małych jednostek rekreacyjnych, korzystających z drogi wodnej klasy II utworzonej na rzece Szkarpawie. Jako miarodajną jednostkę korzystającą z miejsc cumowniczych przyjęto jacht o parametrach:

-      długość 8,0 m

-      szerokość do 4,0 m

-      zanurzenie 1,20 m

Całkowita długość linii cumowniczej wynosić będzie 50 mb (20 m – pomost nr 1, 30 m – pomost nr 2). Zastosowane zostaną pływające pomosty na pływakach żelbetowych, z pokładem drewnianym o szerokości 2,40 m i wolnej burcie ca 55 cm. Pomosty mocowane będą do stalowych pali rurowych o średnicy 457 mm wbitych w dno rzeki. Łączna ilość pali kotwiących – 7 szt.

Pomosty wyposażone zostaną w stalowe pachoły cumownicze, drewniane belki odbojowe i stalowe drabinki wyłazowe (ratownicze).

Na brzegu rzeki, na wysokości każdego z pomostów, wykonany zostanie przyczółek żelbetowy o wymiarach w planie 6,0 x 2,40 m stanowiący oparcie dla uchylnego trapu zejściowego o długości 6,0 m i szerokości 1,30 m, zapewniającego komunikację z pomostami pływającymi przy zmiennym stanie wody w rzece. Przyczółki posiadać będą od strony rzeki stalowe barierki ochronne i wyposażone zostaną w sprzęt ratunkowy i zasobniki na odpadki stałe.

Do przyczółków prowadzić będą utwardzone ciągi piesze (betonowa kostka brukowa) łączące stanowiska cumownicze z drogami publicznymi. Powierzchnia projektowanych ciągów wynosi:

-        dla pomostu nr 1 – 145 m2,

-        dla pomostu nr 2 – 77,5 m2.

Na brzegu rzeki Szkarpawy przewiduje się wykonanie odcinków zamykających dla istniejącego umocnienia brzegu. Długość nowych, liniowych, umocnień będzie wynosić:

-        w rejonie pomostu nr 1 – 13,85 mb,

-        w rejonie pomostu nr 2 – 13,40 mb.

Dla uzyskania gwarantowanej głębokości min. 1,50 m w rejonie projektowanych pomostów przewiduje się wykonanie podczyszczenia istniejącego dna rzeki. Powierzchnia podczyszczeń wynosić będzie ca 600 m2, a kubatura robót wyniesie ca 400 m3.

Kontakt do osoby merytorycznej:
Adam Jędruszczak
Tel. 55 247 81 71 wew. 30
E-mail: adam.jedruszczak@ug-stegna.pl

 Informacje o projekcie:
- www.wrotapomorza.pl/pl/turystyka/projekty/petla_zulawska
- www.poig.gov.pl
- www.mrr.gov.pl
- www.pot.gov.pl

 

Liczba wyświetleń: 666