Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy Drukuj Stworz PDF

  

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na rzece Szkarpawie, która stanowi jedno z dawnych ramion ujÅ›ciowych rzeki WisÅ‚y. PoÅ‚Ä…czona jest z WisÅ‚Ä… (w km 931,2) Å›luzÄ… "GdaÅ„ska GÅ‚owa". CaÅ‚kowita dÅ‚ugość, do OsÅ‚onki gdzie uchodzi do Zalewu WiÅ›lanego, wynosi 25,4 km. Rzeka na caÅ‚ej swej dÅ‚ugoÅ›ci jest obwaÅ‚owana. W odlegÅ‚oÅ›ci ok. 16 km od "GdaÅ„skiej GÅ‚owy" oddziela siÄ™ jedno z ramion ujÅ›ciowych - WisÅ‚a Królewiecka (również obwaÅ‚owana). Od oddzielenia siÄ™ WisÅ‚y Królewieckiej Szkarpawa nazywana jest WisÅ‚Ä… ElblÄ…skÄ…. W poÅ‚Ä…czeniu z MartwÄ… WisÅ‚Ä…, dolnym odcinkiem Nogatu i KanaÅ‚u JagielloÅ„skiego, umożliwia najkrótszÄ… drogÄ™ pomiÄ™dzy GdaÅ„skiem a ElblÄ…giem. DostÄ™pna dla statków i Å‚odzi o zanurzeniu nie przekraczajÄ…cym 2,2 m. Po roku 1945 dostÄ™pność tego szlaku zostaÅ‚a ograniczona w nastÄ™pstwie zniszczenia części mostów i ich odbudowy nieuwzglÄ™dniajÄ…cej potrzeb żeglugi.

Planowane przedsiÄ™wziÄ™cie polega na budowie dwóch pÅ‚ywajÄ…cych pomostów cumowniczych wraz z żelbetowymi przyczóÅ‚kami w miejscowoÅ›ci Drewnica i realizowane jest w ramach ponadregionalnego projektu „PÄ™tla Å»uÅ‚awska – rozwój turystyki wodnej. DziaÅ‚anie 6.4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka”. UchwaÅ‚Ä… nr XIV/132/08 Rada Gminy Stegna przystÄ…piÅ‚a do tego projektu z zadaniem pod nazwÄ… „Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy”.  

Zakres przewidywanych prac obejmuje:

-          wykonanie dwóch pÅ‚ywajÄ…cych pomostów cumowniczych mocowanych do stalowych pali kotwiÄ…cych, wyposażonych w odpowiednie urzÄ…dzenia odbojowe i cumownicze do obsÅ‚ugi maÅ‚ych jednostek rekreacyjnych korzystajÄ…cych ze szlaku wodnego Szkarpawy,

-          wykonanie przyczóÅ‚ków żelbetowych stanowiÄ…cych podparcie dla uchylnych trapów zejÅ›ciowych prowadzÄ…cych do pomostów pÅ‚ywajÄ…cych,

-          wykonanie utwardzonych ciÄ…gów pieszych Å‚Ä…czÄ…cych przyczóÅ‚ki z drogami publicznymi,

-          wykonanie zabezpieczenia brzegu rzeki Szkarpawy na przedÅ‚użeniu istniejÄ…cego tu umocnienia,

-          podczyszczenie istn. dna rzeki w rejonie projektowanych pomostów w celu zapewnienia gÅ‚Ä™bokoÅ›ci eksploatacyjnej  min. 1,50 m.

Przy pomostach utworzone zostanÄ… miejsca do cumowania :

-          dwóch jednostek rekreacyjnych o dÅ‚ugoÅ›ci do 8 m – przy pomoÅ›cie nr 1,

-          trzech jednostek rekreacyjnych o dÅ‚ugoÅ›ci do 8 m – przy pomoÅ›cie nr 2.

Projektowane pomosty bÄ™dÄ… zlokalizowane na szlaku wodnym Szkarpawy, na lewym brzegu rzeki, po obu stronach istniejÄ…cego mostu zwodzonego w ciÄ…gu drogi powiatowej Dworek – Drewnica.

-    Dla terenu przewidzianego na inwestycjÄ™ nie ma obowiÄ…zujÄ…cego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. DziaÅ‚ki objÄ™te planowanym przedsiÄ™wziÄ™ciem obejmujÄ… wody pÅ‚ynÄ…ce rzeki Szkarpawy i lewy brzeg tego szlaku żeglownego.

 

Przewidywane pomosty cumownicze przeznaczone bÄ™dÄ… do obsÅ‚ugi maÅ‚ych jednostek rekreacyjnych, korzystajÄ…cych z drogi wodnej klasy II utworzonej na rzece Szkarpawie. Jako miarodajnÄ… jednostkÄ™ korzystajÄ…cÄ… z miejsc cumowniczych przyjÄ™to jacht o parametrach:

-      dÅ‚ugość 8,0 m

-      szerokość do 4,0 m

-      zanurzenie 1,20 m

CaÅ‚kowita dÅ‚ugość linii cumowniczej wynosić bÄ™dzie 50 mb (20 m – pomost nr 1, 30 m – pomost nr 2). Zastosowane zostanÄ… pÅ‚ywajÄ…ce pomosty na pÅ‚ywakach żelbetowych, z pokÅ‚adem drewnianym o szerokoÅ›ci 2,40 m i wolnej burcie ca 55 cm. Pomosty mocowane bÄ™dÄ… do stalowych pali rurowych o Å›rednicy 457 mm wbitych w dno rzeki. Łączna ilość pali kotwiÄ…cych – 7 szt.

Pomosty wyposażone zostaną w stalowe pachoły cumownicze, drewniane belki odbojowe i stalowe drabinki wyłazowe (ratownicze).

Na brzegu rzeki, na wysokoÅ›ci każdego z pomostów, wykonany zostanie przyczóÅ‚ek żelbetowy o wymiarach w planie 6,0 x 2,40 m stanowiÄ…cy oparcie dla uchylnego trapu zejÅ›ciowego o dÅ‚ugoÅ›ci 6,0 m i szerokoÅ›ci 1,30 m, zapewniajÄ…cego komunikacjÄ™ z pomostami pÅ‚ywajÄ…cymi przy zmiennym stanie wody w rzece. PrzyczóÅ‚ki posiadać bÄ™dÄ… od strony rzeki stalowe barierki ochronne i wyposażone zostanÄ… w sprzÄ™t ratunkowy i zasobniki na odpadki staÅ‚e.

Do przyczóÅ‚ków prowadzić bÄ™dÄ… utwardzone ciÄ…gi piesze (betonowa kostka brukowa) Å‚Ä…czÄ…ce stanowiska cumownicze z drogami publicznymi. Powierzchnia projektowanych ciÄ…gów wynosi:

-        dla pomostu nr 1 – 145 m2,

-        dla pomostu nr 2 – 77,5 m2.

Na brzegu rzeki Szkarpawy przewiduje siÄ™ wykonanie odcinków zamykajÄ…cych dla istniejÄ…cego umocnienia brzegu. DÅ‚ugość nowych, liniowych, umocnieÅ„ bÄ™dzie wynosić:

-        w rejonie pomostu nr 1 – 13,85 mb,

-        w rejonie pomostu nr 2 – 13,40 mb.

Dla uzyskania gwarantowanej gÅ‚Ä™bokoÅ›ci min. 1,50 m w rejonie projektowanych pomostów przewiduje siÄ™ wykonanie podczyszczenia istniejÄ…cego dna rzeki. Powierzchnia podczyszczeÅ„ wynosić bÄ™dzie ca 600 m2, a kubatura robót wyniesie ca 400 m3.

Kontakt do osoby merytorycznej:
Adam Jędruszczak
Tel. 55 247 81 71 wew. 30
E-mail: [email protected]

 Informacje o projekcie:
- www.wrotapomorza.pl/pl/turystyka/projekty/petla_zulawska
- www.poig.gov.pl
- www.mrr.gov.pl
- www.pot.gov.pl

 

Liczba wyświetleń: 691