Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 01 marca 2012 r. do 23 kwietnia 2012 r Drukuj Stworz PDF

  1. Codzienne spotkania z mieszkańcami
  2. UdziaÅ‚ w konferencji prasowej  „PÄ™tli Å»uÅ‚awskiej” w Nowym Dworze GdaÅ„skim
  3. UdziaÅ‚ w spotkaniach dotyczÄ…cych przygotowania do sezonu letniego z przedsiÄ™biorcami branży turystycznej oraz  przedstawicielami sÅ‚użb (Policja, Straż Graniczna, Sanepid, UrzÄ…d Morski, Kapitanat Portu, Straż Pożarna, Lasy PaÅ„stwowe, Starostwo Powiatowe, ZarzÄ…d Dróg Powiatowych, Straż Gminna, ZarzÄ…d  Dróg Wojewódzkich, Parki Krajobrazowe, Rada Gminy)
  4. Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Kupców Przyplażowych
  5. Spotkanie z Sołtysami
  6. Spotkanie w sprawie projektu Å›cieżek rowerowych z dyrektorem DPR oraz Wójtem Sztutowa i Burmistrzem Krynicy Morskiej
  7. Spotkanie z kosztorysantem ścieżek rowerowych
  8. Udział w zebraniu wiejskim w Stegnie
  9. Udział w radzie budowy kanalizacji

10.  UdziaÅ‚ w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Å»uÅ‚awy

11.  UdziaÅ‚ w spotkaniu zarzÄ…du OSP

12.  UdziaÅ‚ w Walnym Zebraniu OSP w Drewnicy

13.  UdziaÅ‚ w spotkaniu z Lasami PaÅ„stwowymi w sprawie dróg leÅ›nych

14.  UdziaÅ‚ w Radzie BezpieczeÅ„stwa w Starostwie

15.  Spotkanie  w sprawie Mistrzostw Åšwiata w PoÅ‚awianiu Bursztynu z innymi partnerskimi samorzÄ…dami i instytucjami

16.  UdziaÅ‚ w Walnym Zebraniu LOT

17.  UdziaÅ‚ w 2 spotkaniach na temat konsultacji dotyczÄ…cych „Ochrony foki szarej i morÅ›wina”

18.  UdziaÅ‚ w egzaminie klas 6 w Drewnicy

19.  UdziaÅ‚ w spotkaniach dotyczÄ…cych kolizji sÅ‚upa elektrycznego na placu do targowania, spotkania w sprawie zagospodarowania terenu i przygotowywanego projektu na budowÄ™ targowiska ze Å›rodków PROW

20.  UdziaÅ‚ w spotkaniu w Starostwie na temat dojazdu do MaÅ‚ej Holandii

21.  UdziaÅ‚ w spotkaniu soÅ‚ectw Mikoszewo, PrzemysÅ‚aw, Drewnica, Å»uÅ‚awki  zainicjowanym przez SoÅ‚tysa Å»uÅ‚awek w sprawie remontu drogi Stróża – Mikoszewo

22.  UdziaÅ‚ w spotkaniu dotyczÄ…cym przygotowania uchwaÅ‚ i dziaÅ‚aÅ„ wdrażajÄ…cych „ustawÄ™ Å›mieciowÄ…” z przedstawicielami gminy Sztutowo, Krynica Morska, Nowy Dwór GdaÅ„ski, Ostaszewo

23.  UdziaÅ‚ w spotkaniu z przedstawicielami  Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w sprawie drogi nr 7

24.  UdziaÅ‚ w zebraniu wiejskim w Rybinie

25.  UdziaÅ‚ w spotkaniu z inspektorem nadzoru – inwentaryzacja i rozliczanie prac zwiÄ…zanych z termomodernizacjÄ… szkóÅ‚

26.  Spotkanie w sprawie gazu Å‚upkowego w Nowym Dworze GdaÅ„skim

27.  UdziaÅ‚ w konferencji „Dolina WisÅ‚y” w Malborku

28.  UdziaÅ‚ w walnym zebraniu ZwiÄ…zku Miast i Gmin Morskich w Gniewinie

29.  UdziaÅ‚ w otwarciu targów bursztynu Amberif – promocja „Bursztynowego Szlaku.” Spotkanie z przedstawicielami Wielunia, Pruszcza Gd. , Jantarnego.

30.  UdziaÅ‚ w konferencji podsumowujÄ…cej projekt „Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludnoÅ›ci oraz zintegrowanej Å‚Ä…cznoÅ›ci na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz GdaÅ„ski, Cedry Wielkie, Suchy DÄ…b i Stegna” w Pruszczu GdaÅ„skim

31.  UdziaÅ‚ w obchodach powstania biblioteki w Jantarze

32.  UdziaÅ‚ w konferencji „Administracja publiczna wobec wyzwaÅ„ zwiÄ…zanych z depresyjnym, przygranicznym i nadmorskim poÅ‚ożeniem subregionu  elblÄ…skiego” w ElblÄ…gu

33.  UdziaÅ‚ w spotkaniu roboczym rady soÅ‚eckiej  dotyczÄ…cym przygotowania ÅšwiÄ™ta Muszelki w Stegnie

34.  UdziaÅ‚ w zebraniu wiejskim w Junoszynie

35.  UdziaÅ‚ w spotkaniu dotyczÄ…cym usytuowania tablic informacyjnych na terenie naszej gminy

36.  Organizacja  wizyty studyjnej „Trzy sektory jeden cel” 

37.  UdziaÅ‚ w zebraniu rady soÅ‚eckiej soÅ‚ectwa Jantar

38.  UdziaÅ‚ w samorzÄ…dowym Open Spece w Legionowie oraz  Zielonce koÅ‚o Warszawy

39.  UdziaÅ‚ w Walnym zebraniu Lokalnej Grupy Rybackiej

40.  UdziaÅ‚ w konferencji „ Finanse Publiczne” w Nowym Dworze GdaÅ„skim

41.  UdziaÅ‚ w spotkaniu z przedstawicielami firmy która zamierza wybudować wiatraki w Å»uÅ‚awkach Książęcych

42.  UdziaÅ‚ w spotkaniu z dyrektorem ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ nr 2 z Nowego Dworu GdaÅ„skiego. Rozmowy na temat wspóÅ‚pracy i praktyk mÅ‚odzieży na terenie gminy Stegna

43.  UdziaÅ‚ w spotkaniu z dyrektorami szkóÅ‚ naszej gminy

44.  UdziaÅ‚ w zebraniu wiejskim w CheÅ‚mku Osadzie

45.  UdziaÅ‚ w zebraniu wiejskim w Jantarze

46.  UdziaÅ‚ w spotkaniu ZarzÄ…du Lokalnej Grupy Rybackiej oraz przedstawicieli samorzÄ…dów w sprawie Statutu LGR

47.  UdziaÅ‚ w zebraniu wiejskim w Tujsku

48.   UdziaÅ‚ w spotkaniu w Warszawie z Panem SÅ‚awomirem Assendi, ZastÄ™pcÄ… Redaktora Naczelnego Programu 1 Polskiego Radia S.A.  Rozmowy o wspóÅ‚pracy, promocji i planowanym 21 lipca koncercie " Lata z Radiem". Zagra u nas zespóÅ‚ Raz Dwa Trzy; De Mono oraz Ira.

49.  Wizyta na targach turystycznych w Warszawie gdzie promowana byÅ‚a gmina Stegna  przez LOT

50.  Rozmowy w TVP w Warszawie na temat możliwoÅ›ci podjÄ™cia wspóÅ‚pracy dla zwiÄ™kszenia promocji naszej gminy.

51.  UdziaÅ‚ we wspólnej akcji sprzÄ…tania plaż od Mikoszewa do Stegny. SprzÄ…tanie plaży w Jantarze

52.  UdziaÅ‚ w CASE DEMO TOUR 2012 – powiatowej  wioÅ›nie rolniczej w Kmiecinie

Liczba wyświetleń: 996