Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Statut Gminy Stegna Drukuj Stworz PDF

Uchwała Nr XVII/160/2012
Rady Gminy Stegna

z dnia 1 marca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stegna  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 3 ust. 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzÄ…dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastÄ™puje: 

§ 1. 

Uchwala siÄ™ Statut Gminy Stegna w brzmieniu stanowiÄ…cym zaÅ‚Ä…cznik do uchwaÅ‚y. 

§ 2. 

Wykonanie uchwaÅ‚y powierza siÄ™ Wójtowi Gminy. 

§ 3. 

Traci moc uchwaÅ‚a Nr XI/66/2003 Rady Gminy z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Stegna          (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 116, poz. 2067 z dnia 7 października 2003 r.). 

§ 4. 

UchwaÅ‚a wchodzi w Å¼ycie po upÅ‚ywie 14 dni od dnia ogÅ‚oszenia w Dzienniku UrzÄ™dowym Województwa Pomorskiego. 

Uzasadnienie

W związku z licznymi zmianami w ustawie o samorządzie gminnych wystąpiła konieczność zmiany Statutu Gminy Stegna.

ZaÅ‚Ä…cznik do UchwaÅ‚y Nr XVII/160/2012  
Rady Gminy Stegna  
z dnia 1 marca 2012 r. 

STATUT GMINY STEGNA 

Rozdział 1.
Postanowienie ogólne 

§ 1. 

UchwaÅ‚a okreÅ›la: 

1) ustrój Gminy Stegna; 

2) zasady tworzenia, Å‚Ä…czenia, podziaÅ‚u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziaÅ‚u PrzewodniczÄ…cych tych jednostek w pracach Rady Gminy 

3) organizacjÄ™ wewnÄ™trznÄ… oraz tryb pracy Rady Gminy Stegna, Komisji Rady Gminy Stegna; 

4) tryb pracy Wójta Gminy Stegna; 

5) dostÄ™pu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Wójta oraz korzystania z nich. 

§ 2. 

Użyte w Statucie Gminy Stegna sformuÅ‚owania oznaczajÄ…: 

1. Gmina - gminÄ™ Stegna; 

2. Organy Gminy – RadÄ™ Gminy Stegna i Wójta Gminy Stegna; 

3. Rada - RadÄ™ Gminy Stegna; 

4. PrzewodniczÄ…cy – PrzewodniczÄ…cego Rady Gminy Stegna; 

5. Radny – czÅ‚onek Rady Gminy Stegna; 

6. Komisje - należy przez to rozumieć komisje staÅ‚e i doraźne Rady Gminy Stegna; 

7. Komisja Rewizyjna - należy przez to rozumieć KomisjÄ™ RewizyjnÄ… Rady Gminy Stegna; 

8. ZespóÅ‚ – należy przez to rozumieć zespóÅ‚ zadaniowy skÅ‚adajÄ…cy siÄ™ z radnych wyznaczonych przez RadÄ™ Gminy do wykonania powierzonego zadania. 

9. Wójt - Wójt Gminy Stegna; 

10. Statut - Statut Gminy Stegna; 

11. UrzÄ…d – UrzÄ…d Gminy w Stegnie; 

12. Wspólnota samorzÄ…dowa - mieszkaÅ„cy na staÅ‚e zamieszkujÄ…cy GminÄ™ Stegna; 

13. Jednostka pomocnicza Gminy- należy rozumieć soÅ‚ectwo; 

14. Ustawa – ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzÄ…dzie gminnym; 

§ 3. 

1. Gmina poÅ‚ożona jest w Powiecie Nowodworskim w Województwie Pomorskimi obejmuje obszar 170,09 km.2 

2. Granice terytorialne Gminy okreÅ›la mapa w skali 1:25 000, stanowiÄ…ca zaÅ‚Ä…cznik nr 1 do Statutu. 

3. SiedzibÄ… organów Gminy jest miejscowość Stegna. 

4. Terytorium Gminy Stegna podzielone jest na soÅ‚ectwa. Wykaz soÅ‚ectw oraz szkic mapy Gminy z podziaÅ‚em na poszczególne soÅ‚ectwa stanowi zaÅ‚Ä…cznik Nr 2 do Statutu. 

§ 4. 

1. Herbem Gminy jest zÅ‚ota Å‚ódź w polu bÅ‚Ä™kitnym na fali biaÅ‚o-bÅ‚Ä™kitnej, z olinowaniem i masztem, na którym żagiel biaÅ‚y i tarcza czerwona z orÅ‚em biaÅ‚o-srebrnym, obok którego stoi rycerz w kolczudze srebrnej i tunice czerwonej wsparty na mieczu srebrnym z rÄ™kojeÅ›ciÄ… zÅ‚otÄ…. 

2. Barwy herbu, to niebieski, żóÅ‚ty (zÅ‚oty), biaÅ‚y i czerwieÅ„. Wzór herbu okreÅ›la odrÄ™bna uchwaÅ‚a Rady. 

3. Herb Gminy jest umieszczony w Sali obrad Rady Gminy oraz w pomieszczeniach UrzÄ™du Gminy. 

4. Herb Gminy jest wywieszany z okazji publicznych uroczystoÅ›ci gminnych w miejscu ich odbywania oraz umieszczany w innych miejscach na zasadach okreÅ›lonych w odrÄ™bnej uchwale Rady. 

5. Flaga herbowa – na bÅ‚Ä™kitnym pÅ‚acie Å‚ódź z Å¼aglem biaÅ‚ym i tarczÄ… czerwonÄ… z orÅ‚em biaÅ‚ym na maszcie, obok którego stoi rycerz w kolczudze i tunice czerwonej wsparty na mieczu. 

6. Wzór flagi herbowej i jej rozmiary okreÅ›la odrÄ™bna uchwaÅ‚a Rady. 

7. Flaga herbowa wywieszana jest w czasie sesji Rady Gminy oraz w czasie uroczystoÅ›ci gminnych, paÅ„stwowych. 

8. Flaga Gminy - trójsferowa - niebiesko-żóÅ‚to-czerwona, skÅ‚adajÄ…ca siÄ™ z trzech równolegÅ‚ych pasów jednakowej szerokoÅ›ci w ukÅ‚adzie poziomym. 

9. Wzór flagi gminnej i jej rozmiary okreÅ›la odrÄ™bna uchwaÅ‚a Rady. 

10. Flaga Gminy wywieszana jest przy gmachu UrzÄ™du Gminy, przy budynkach szkolnych i siedzibach jednostek organizacyjnych w czasie ich uroczystoÅ›ci oraz uroczystoÅ›ci gminnych. 

11. Znak promocyjny Gminy Stegna (logo) może być używane na podstawie i zasadach okreÅ›lonych w odrÄ™bnej uchwale. 

12. Herb, flaga Gminy oraz znak promocyjny Gminy Stegna (logo) stanowiÄ… jej wÅ‚asność, sÄ… symbolami spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej i podlegajÄ… ochronie jako dobro osobiste. 

§ 5. 

1. Wzory emblematów Gminy (herbu, flag i logo) mogÄ… być umieszczane w każdym miejscu i okolicznoÅ›ciach pod warunkiem zapewnienia należytego szacunku. 

2. Używanie emblematów nie może godzić w dobre obyczaje i prestiż Gminy oraz nie może być sprzeczne z prawem i porzÄ…dkiem publicznym. 

3. Emblematy mogÄ… być używane tylko w ksztaÅ‚cie, proporcjach i barwach zgodnych ze wzorem z zastrzeżeniem, że: 

1) herb w druku jednobarwnym może być także jednobarwny, 

2) dopuszcza siÄ™ stosowanie stylizacji herbu (jednobarwnej lub wielokolorowej) w postaci pÅ‚askorzeźby, metaloplastyki lub innych dzieÅ‚ artystycznych. 

4. Wykorzystywanie emblematów w celach komercyjnych odbywa siÄ™ na zasadach okreÅ›lonych w regulaminie w sprawie zasad używania herbu, flagi i pieczÄ™ci Gminy Stegna przyjÄ™tym odrÄ™bnÄ… uchwaÅ‚Ä… Rady oraz uchwaÅ‚y w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Stegna oraz zasad używania i wykorzystania tego znaku. 

Rozdział 2.
Zakres dziaÅ‚ania i zadania Gminy 

§ 6. 

1. Gmina Stegna jest podstawowÄ… jednostkÄ… lokalnego samorzÄ…du terytorialnego, powoÅ‚anÄ… dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. 

2. Wszystkie osoby, które na staÅ‚e zamieszkujÄ… na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorzÄ…dzie gminnym, stanowiÄ… gminnÄ… wspólnotÄ™ samorzÄ…dowÄ…, realizujÄ…cÄ… swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udziaÅ‚ w referendum oraz przez organy Gminy. 

§ 7. 

1. Do zakresu dziaÅ‚ania Gminy należą wszystkie sprawy o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów zwiÄ…zanych w szczególnoÅ›ci z: 

1) zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorzÄ…dowej; 

2) tworzeniem warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy; 

3) zapewnieniem możliwoÅ›ci peÅ‚nego i wszechstronnego uczestnictwa mieszkaÅ„ców Gminy w Å¼yciu wspólnoty samorzÄ…dowej. 

2. RealizujÄ…c cele wskazane w ust. 1 Gmina wykonuje zadania wÅ‚asne okreÅ›lone w ustawie o samorzÄ…dzie gminnym i innych ustawach. 

§ 8. 

1. Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rzÄ…dowej wynikajÄ…ce z innych ustaw szczególnych. 

2. Gmina może wykonywać zadania z zakresu wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci administracji rzÄ…dowej oraz z zakresu wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci powiatu lub województwa na podstawie porozumieÅ„ z tymi jednostkami. 

3. Zadania zlecone i przyjÄ™te w drodze porozumieÅ„ Gmina wykonuje po zapewnieniu Å›rodków finansowych przez wÅ‚aÅ›ciwy organ. 

§ 9. 

1. W celu wykonania swoich zadaÅ„ Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne,w tym przedsiÄ™biorstwa oraz zawierać umowy z innymi podmiotami, a także prowadzić dziaÅ‚alność gospodarczÄ… z zastrzeżeniem art. 9 ust. 2 Ustawy. 

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi  zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do Statutu. 

3. Wykaz instytucji i przedsiÄ™biorstw, których Gmina byÅ‚a wspóÅ‚zaÅ‚ożycielem stanowi zaÅ‚Ä…cznik nr 4. 

§ 10. 

1. Dla wykonania swoich zadaÅ„ przekraczajÄ…cych możliwoÅ›ci Gminy, Gmina może przystÄ™pować do zwiÄ…zków gmin, stowarzyszeÅ„ lub wykonywać te zadania w drodze innych form wspóÅ‚dziaÅ‚ania miÄ™dzy jednostkami terytorialnymi. 

2. W celu wykonywania zadaÅ„ Gmina może zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarzÄ…dowymi. 

Rozdział 3.
Jednostki pomocnicze Gminy 

§ 11. 

W Gminie mogÄ… być tworzone, Å‚Ä…czone lub likwidowane jednostki pomocnicze: soÅ‚ectwa. 

§ 12. 

1. O utworzeniu, poÅ‚Ä…czeniu, likwidacji i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwaÅ‚y, z uwzglÄ™dnieniem nastÄ™pujÄ…cych zasad: 

1) inicjatorem utworzenia, poÅ‚Ä…czenia, podziaÅ‚u lub likwidacji jednostki pomocniczej mogÄ… być (w iloÅ›ci min. 20%) mieszkaÅ„cy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy, 

2) utworzenie, poÅ‚Ä…czenie, podziaÅ‚ lub likwidacja jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzona konsultacjami spoÅ‚ecznymi, których tryb okreÅ›la Rada odrÄ™bnÄ… uchwaÅ‚Ä…, 

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporzÄ…dza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki, 

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarÄ™ możliwoÅ›ci uwzglÄ™dniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiÄ™zi spoÅ‚eczne. 

§ 13. 

UchwaÅ‚y, o jakich mowa w § 12 ust. 1 powinny okreÅ›lać w szczególnoÅ›ci: 

1) obszar, 

2) granice, 

3) siedzibÄ™ wÅ‚adz, 

4) nazwÄ™ jednostki pomocniczej. 

§ 14. 

1. SzczegóÅ‚owÄ… organizacjÄ™ oraz zakres dziaÅ‚ania jednostek pomocniczych okreÅ›la ich Statut uchwalony przez RadÄ™ Gminy. 

2. SoÅ‚tys jest PrzewodniczÄ…cym Rady SoÅ‚eckiej i ma obowiÄ…zek uczestniczyć osobiÅ›cie w sesjach Rady. 

3. PrzewodniczÄ…cy Rady Gminy zobowiÄ…zany jest umożliwić soÅ‚tysowi uczestnictwo w sesjach Rady. 

4. SoÅ‚tys może zabierać gÅ‚os na sesjach, nie ma jednak prawa do udziaÅ‚u w gÅ‚osowaniu. 

§ 15. 

1. Jednostkom pomocniczym mogÄ… być oddane do zarzÄ…dzania lub korzystania skÅ‚adniki mienia komunalnego. 

2. Umowy cywilnoprawne w zakresie zarzÄ…du mieniem komunalnym przekazanym SoÅ‚ectwu do korzystania, zawiera Wójt po uzyskaniu zgody Zebrania Wiejskiego. 

3. Dochodami uzyskanymi z tytuÅ‚u korzystania z wydzielonego mienia komunalnego samodzielnie dysponuje organ wykonawczy jednostki pomocniczej. 

4. Jednostki pomocnicze nie tworzÄ… wÅ‚asnych budżetów i prowadzÄ… gospodarkÄ™ finansowÄ… w ramach budżetu Gminy. 

Rozdział 4.
Organizacja wewnÄ™trzna Rady 

§ 16. 

1. Rada jest organem stanowiÄ…cym i kontrolnym w Gminie. 

2. Ustawowy skÅ‚ad Rady wynosi 15 radnych. 

§ 17. 

1. Rada dziaÅ‚a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz Wójta w zakresie w jakim wykonuje on uchwaÅ‚y Rady. 

2. Wójt i komisje Rady pozostajÄ… pod kontrolÄ… Rady, której skÅ‚adajÄ… sprawozdania ze swojej dziaÅ‚alnoÅ›ci. 

§ 18. 

1. Rada dziaÅ‚a zgodnie z rocznym planem pracy uchwalonym: 

1) w pierwszym roku kadencji – w ciÄ…gu 3 miesiÄ™cy od jej rozpoczÄ™cia; 

2) w nastÄ™pnych latach – na pierwszej sesji w roku objÄ™tym planem. 

§ 19. 

1. Rada powoÅ‚uje ze swojego skÅ‚adu nastÄ™pujÄ…ce staÅ‚e Komisje: 

1) Rewizyjna; 

2) ds. Budżetu; 

3) ds. SpoÅ‚ecznych; 

2. Radny może być czÅ‚onkiem najwyżej 1 Komisji staÅ‚ej. 

3. W czasie trwania kadencji Rada może powoÅ‚ać doraźne komisje do wykonywania okreÅ›lonych zadaÅ„, okreÅ›lajÄ…c ich skÅ‚ad i zakres dziaÅ‚ania. 

§ 20. 

1. PierwszÄ… sesjÄ™ nowo wybranej Rady Gminy zwoÅ‚uje Komisarz Wyborczy na dzieÅ„ przypadajÄ…cy w ciÄ…gu 7 dni po ogÅ‚oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju. 

2. PierwszÄ… sesjÄ™ nowo wybranej Rady Gminy, do czasu wyboru PrzewodniczÄ…cego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem Radny obecny na sesji. 

3. Wybory PrzewodniczÄ…cego i WiceprzewodniczÄ…cego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji w gÅ‚osowaniu tajnym bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów w obecnoÅ›ci co najmniej poÅ‚owy ustawowego skÅ‚adu rady, w gÅ‚osowaniu tajnym. 

4. CzynnoÅ›ci zwiÄ…zane z prowadzeniem pierwszej sesji przez najstarszego wiekiem Radnego obejmujÄ…: 

1) dokonanie otwarcia sesji, 

2) przyjÄ™cie Å›lubowania od Radnych 

3) odczytanie porzÄ…dku obrad pierwszej sesji 

4) kierowanie wyborami PrzewodniczÄ…cego i WiceprzewodniczÄ…cego Rady 

5) przekazanie przewodnictwa obrad nowo wybranemu PrzewodniczÄ…cemu Rady. 

5. Projekt porzÄ…dku obrad pierwszej sesji powinien obejmować: 

1) zÅ‚ożenie Å›lubowania przez Radnych; 

2) wybór PrzewodniczÄ…cego Rady i WiceprzewodniczÄ…cego; 

3) sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy; 

4) wybór skÅ‚adu osobowego i PrzewodniczÄ…cego Komisji Rewizyjnej; 

5) wybór czÅ‚onków pozostaÅ‚ych Komisji; 

6. Åšlubowanie od Radnych przyjmuje najstarszy wiekiem Radny, który objÄ…Å‚ przewodnictwo obrad. 

7. Podczas pierwszej sesji do odczytania roty Å›lubowania PrzewodniczÄ…cy obrad może wyznaczyć innego Radnego. 

§ 21. 

1. Zadaniem PrzewodniczÄ…cego Rady jest wyÅ‚Ä…cznie organizowanie pracy Rady, a w szczególnoÅ›ci: 

1) zwoÅ‚ywanie sesje Rady, 

2) przewodniczenie obradom, 

3) czuwanie nad porzÄ…dkiem obrad i nad zachowaniem powagi obrad; 

4) zarzÄ…dzanie i przeprowadzanie gÅ‚osowanie nad projektami uchwaÅ‚, 

5) podpisywanie uchwaÅ‚ Rady 

6) czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbÄ™dnych do wykonywania przez Radnych ich mandatu. 

2. PrzewodniczÄ…cy może wyznaczyć do wykonywania swoich zadaÅ„ WiceprzewodniczÄ…cego. 

§ 22. 

1. OdwoÅ‚anie PrzewodniczÄ…cego lub WiceprzewodniczÄ…cego odbywa siÄ™ na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego skÅ‚adu Rady Gminy w gÅ‚osowaniu tajnym, bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów w obecnoÅ›ci co najmniej poÅ‚owy ustawowego skÅ‚adu Rady. 

2. W przypadku rezygnacji PrzewodniczÄ…cego lub WiceprzewodniczÄ…cego, Rada Gminy podejmuje uchwaÅ‚Ä™ w sprawie przyjÄ™cia tej rezygnacji nie później niż w ciÄ…gu1 miesiÄ…ca od dnia zÅ‚ożenia rezygnacji. 

3. W przypadku wygaÅ›niÄ™cia mandatu PrzewodniczÄ…cego lub WiceprzewodniczÄ…cego Rady przed upÅ‚ywem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji zwoÅ‚anej w terminie okreÅ›lonym w ust. 2 podejmie uchwaÅ‚Ä™ o wygaÅ›niÄ™ciu mandatu Radnego i dokona wyboru nowego PrzewodniczÄ…cego. 

4. NiepodjÄ™cie uchwaÅ‚y, o której mowa w ust. 5, w ciÄ…gu 1 miesiÄ…ca od dnia zÅ‚ożenia rezygnacji przez PrzewodniczÄ…cego lub WiceprzewodniczÄ…cego jest równoznaczne z przyjÄ™ciem rezygnacji przez RadÄ™ Gminy z upÅ‚ywem ostatniego dnia miesiÄ…ca, w którym powinna być podjÄ™ta uchwaÅ‚a. 

5. W przypadku odwoÅ‚ania lub przyjÄ™cia rezygnacji PrzewodniczÄ…cego i WiceprzewodniczÄ…cego oraz nie wybrania w ich miejsce osób do peÅ‚nienia tych funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjÄ™cia rezygnacji albo od dnia odwoÅ‚ania, sesjÄ™ Rady Gminy w celu wyboru PrzewodniczÄ…cego, zwoÅ‚uje Wojewoda. Sesja zwoÅ‚ywana jest na dzieÅ„ przypadajÄ…cy w ciÄ…gu 7 dni po upÅ‚ywie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

6. SesjÄ™ Rady Gminy, o której mowa w ust. 5, do czasu wyboru PrzewodniczÄ…cego prowadzi najstarszy wiekiem Radny obecny na sesji, który wyraziÅ‚ zgodÄ™ na prowadzenie sesji. 

§ 23. 

1. PrzewodniczÄ…cy Rady koordynuje z ramienia Rady pracami Komisji Rady. 

2. PodziaÅ‚y zadaÅ„ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje PrzewodniczÄ…cy Rady. 

3. Pod nieobecność PrzewodniczÄ…cego jego zadania wykonuje WiceprzewodniczÄ…cy. 

4. ObsÅ‚ugÄ™ Rady i jej organów zapewnia pracownik UrzÄ™du Gminy, zatrudniony na stanowisku do spraw obsÅ‚ugi Rady. 

§ 24. 

PrzewodniczÄ…cy i WiceprzewodniczÄ…cy w zwiÄ…zku z wykonywanÄ… funkcjÄ… otrzymujÄ… zryczaÅ‚towanÄ… dietÄ™ miesiÄ™cznÄ… w wysokoÅ›ci okreÅ›lonej w odrÄ™bnej uchwale. 

Rozdział 5.
Tryb pracy Rady 

1 . Sesje Rady. 

§ 25. 

1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwaÅ‚ sprawy należące do jej kompetencji, okreÅ›lone w ustawie o samorzÄ…dzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. 

2. Oprócz uchwaÅ‚ Rada może podejmować: 

1) postanowienia proceduralne, 

2) deklaracje – zawierajÄ…ce samo zobowiÄ…zanie siÄ™ do okreÅ›lonego postÄ™powania, 

3) oÅ›wiadczenia – zawierajÄ…ce stanowisko w okreÅ›lonej sprawie, 

4) apele – zawierajÄ…ce formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnÄ™trznych do okreÅ›lonego postÄ™powania, podjÄ™cia inicjatywy czy zadania, 

5) opinie – zawierajÄ…ce oÅ›wiadczenia wiedzy oraz oceny. 

6) obwieszczenia – o ogÅ‚oszeniu tekstów jednolitych zmienianych uchwaÅ‚. 

3. Do postanowieÅ„, deklaracji, oÅ›wiadczeÅ„, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgÅ‚aszania inicjatywy uchwaÅ‚odawczej i podejmowania uchwaÅ‚. 

4. Rada może nadać miano honorowego obywatela Gminy Stegna za zasÅ‚ugi dla spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej. 

§ 26. 

1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czÄ™stotliwoÅ›ciÄ… potrzebnÄ… do wykonania zadaÅ„ Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartaÅ‚. 

2. Sesjami zwyczajnymi sÄ… sesje przewidziane w planie pracy Rady. 

3. Sesjami zwyczajnymi sÄ… także sesje nieprzewidziane w planie, ale zwoÅ‚ane w zwykÅ‚ym trybie. 

4. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego skÅ‚adu Rady PrzewodniczÄ…cy obowiÄ…zany jest zwoÅ‚ać sesjÄ™ na dzieÅ„ przypadajÄ…cy w ciÄ…gu 7 dni od dnia zÅ‚ożenia wniosku. Wniosek o zwoÅ‚anie sesji nadzwyczajnej powinien speÅ‚niać wymogi okreÅ›lone w § 27 ust. 8, w zdaniu drugim. 

2. Przygotowanie sesji. 

§ 27. 

1. Sesje przygotowuje PrzewodniczÄ…cy. 

2. Przygotowanie sesji obejmuje: 

1) ustalenie porzÄ…dku obrad, 

2) ustalenie czasu i miejsca obrad, 

3) zapewnienie dostarczenia Radnym materiaÅ‚ów, w tym projektów uchwaÅ‚, dotyczÄ…cych poszczególnych punktów porzÄ…dku obrad. 

3. Sesje zwoÅ‚uje PrzewodniczÄ…cy Rady, lub z jego upoważnienia WiceprzewodniczÄ…cy. 

4. O terminie, miejscu i proponowanym porzÄ…dku obrad sesyjnych powiadamia siÄ™ Radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocÄ… listów, drogÄ… elektronicznÄ… lub w inny skuteczny sposób. 

5. Za zgodÄ… Radnych ( w formie oÅ›wiadczenia pisemnego ) materiaÅ‚y na sesjÄ™ mogÄ… być przesyÅ‚ane drogÄ… mailowÄ…. 

6. Powiadomienie wraz z materiaÅ‚ami dotyczÄ…cymi sesji, poÅ›wiÄ™conej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyÅ‚a siÄ™ Radnym najpóźniej na 14 dni przed sesjÄ…. 

7. W razie nie dotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 6 Rada może podjąć uchwaÅ‚Ä™ o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczeniu sesji może być zgÅ‚oszony przez Radnego tylko na poczÄ…tku obrad, przed gÅ‚osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianie porzÄ…dku obrad. 

8. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomoÅ›ci w sposób zwyczajowo przyjÄ™ty ( tablica ogÅ‚oszeÅ„ w UrzÄ™dzie Gminy oraz na stronie BIP). Do zawiadomienia o zwoÅ‚aniu sesji przesyÅ‚anego Radnym doÅ‚Ä…cza siÄ™ porzÄ…dek obrad wraz z projektami uchwaÅ‚. 

§ 28. 

1. Przed każdÄ… sesjÄ… PrzewodniczÄ…cy Rady, po zasiÄ™gniÄ™ciu opinii Wójta ustala listÄ™ osób zaproszonych na sesjÄ™. 

2. W sesjach Rady uczestniczÄ… – z gÅ‚osem doradczym – Wójt oraz Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy. 

3. Do udziaÅ‚u w sesjach Rady mogÄ… zostać zobowiÄ…zani Z-ca Wójta i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegajÄ…cych kontroli Rady. 

3. Przebieg sesji. 

§ 29. 

Wójt obowiÄ…zany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji. 

§ 30. 

1. Sesje sÄ… jawne. 

2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być publiczność, która zajmuje wyznaczone miejsca. 

3. WyÅ‚Ä…czenie jawnoÅ›ci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiÄ…zujÄ…cego prawa. 

§ 31. 

Sesja może siÄ™ rozpocząć od odÅ›piewania lub wysÅ‚uchania Hymnu Narodowego (odtworzonego z noÅ›nika CD lub innego). 

§ 32. 

1. Sesja odbywa siÄ™ na jednym posiedzeniu. 

2. Na wniosek PrzewodniczÄ…cego obrad bÄ…dź Radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególnoÅ›ci ze wzglÄ™du na niemożliwość wyczerpania porzÄ…dku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebÄ™ uzyskania dodatkowych materiaÅ‚ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiajÄ…ce Radzie wÅ‚aÅ›ciwe obradowanie lub podjÄ™cie uchwaÅ‚. 

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska Radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuÅ›cili obrady przed ich zakoÅ„czeniem, odnotowuje siÄ™w protokole. 

§ 33. 

1. Kolejne sesje Rady zwoÅ‚ywane sÄ… w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach okreÅ›lonych przez PrzewodniczÄ…cego Rady. 

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 26 ust.4. 

§ 34. 

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecnoÅ›ci co najmniej poÅ‚owy swego ustawowego skÅ‚adu. 

2. PrzewodniczÄ…cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba Radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej poÅ‚owy skÅ‚adu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwaÅ‚. 

§ 35. 

1. SesjÄ™ otwiera, prowadzi i zamyka PrzewodniczÄ…cy Rady. 

2. W razie nieobecnoÅ›ci PrzewodniczÄ…cego czynnoÅ›ci okreÅ›lone w ust.1 wykonuje WiceprzewodniczÄ…cy Rady. W przypadku ich nieobecnoÅ›ci zadania te wykonuje najstarszy wiekiem Radny. 

3. Rada na wniosek PrzewodniczÄ…cego Rady powoÅ‚uje spoÅ›ród Radnych sekretarza obrad i powierza mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgÅ‚oszonych wniosków, obliczanie wyników gÅ‚osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynnoÅ›ci o podobnym charakterze. 

§ 36. 

1. Otwarcie sesji nastÄ™puje po wypowiedzeniu przez PrzewodniczÄ…cego Rady formuÅ‚y: „ Otwieram (nr) … sesjÄ™ (nad)zwyczajnÄ… Rady Gminy Stegna ". 

2. Po otwarciu sesji PrzewodniczÄ…cy Rady stwierdza na podstawie listy obecnoÅ›ci prawomocność obrad. 

§ 37. 

1. Na wniosek Wójta PrzewodniczÄ…cy Rady Gminy jest obowiÄ…zany wprowadzić do porzÄ…dku obrad najbliższej sesji Rady Gminy projekt uchwaÅ‚y, jeżeli wpÅ‚ynÄ…Å‚ on do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczÄ™cia sesji. 

2. Na wniosek Radnego lub Wójta Rada może wprowadzić zmiany w porzÄ…dku obrad sesji. 

3. Każda zgÅ‚oszona zmiana do porzÄ…dku obrad musi być przed zatwierdzeniem poddana pod gÅ‚osowanie. 

4. Zmiany w porzÄ…dku obrad Rada przyjmuje bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów ustawowego skÅ‚adu Rady. 

5. Do zmiany porzÄ…dku obrad sesji zwoÅ‚anej w trybie okreÅ›lonym w § 26 ust. 4 (nadzwyczajnej ) stosuje siÄ™ przepis ust. 4, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. 

§ 38. 

PorzÄ…dek obrad obejmuje w szczególnoÅ›ci: 

1) przyjÄ™cie protokoÅ‚u z obrad poprzedniej sesji 

2) sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci Wójta w okresie miÄ™dzy sesyjnym, 

3) interpelacje i zapytania Radnych, 

4) rozpatrzenie projektów uchwaÅ‚ lub zajÄ™cie stanowiska, 

5) odpowiedzi na interpelacje zgÅ‚oszone na poprzednich sesjach, oraz w okresie miÄ™dzy sesjami 

6) wolne wnioski i informacje. 

§ 39. 

1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 38 pkt. 2 skÅ‚ada Wójt lub z-ca Wójta. 

2. Sprawozdania komisji Rady skÅ‚adajÄ… PrzewodniczÄ…cy komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisjÄ™. 

§ 40. 

1. Interpelacje i zapytania Radnych sÄ… kierowane do Wójta. 

2. Interpelacje dotyczÄ… spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze. 

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, bÄ™dÄ…cego jej przedmiotem oraz wynikajÄ…ce z tego pytania. 

4. Interpelacje skÅ‚ada siÄ™ w formie pisemnej na rÄ™ce PrzewodniczÄ…cego Rady; PrzewodniczÄ…cy niezwÅ‚ocznie przekazuje interpelacjÄ™ Wójtowi. 

5. Odpowiedź na interpelacjÄ™ jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni - na rÄ™ce PrzewodniczÄ…cego Rady i Radnego skÅ‚adajÄ…cego interpelacjÄ™. 

6. Odpowiedzi na interpelacjÄ™ udziela Wójt lub wÅ‚aÅ›ciwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Wójta. 

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalajÄ…cÄ…, Radny interpelujÄ…cy może zwrócić siÄ™ do PrzewodniczÄ…cego Rady o nakazanie niezwÅ‚ocznego uzupeÅ‚nienia odpowiedzi. 

8. PrzewodniczÄ…cy Rady informuje Radnych o zÅ‚ożonych interpelacjach i odpowiedziach na najbliższej sesji Rady, w ramach odrÄ™bnego punktu porzÄ…dku obrad. 

§ 41. 

1. Zapytania skÅ‚ada siÄ™ w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. 

2. Zapytania formuÅ‚owane sÄ… pisemnie na rÄ™ce PrzewodniczÄ…cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. 

3. Jeżeli bezpoÅ›rednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 40 ust. 5, 6 i 7 stosuje siÄ™ odpowiednio. 

§ 42. 

1. Radni, Komisje Rady i SoÅ‚tysi mogÄ… skÅ‚adać wolne wnioski, o których mowa w § 38 pkt 6), do Rady Gminy i do Wójta 

2. Wniosek zawiera propozycjÄ™ zmiany istniejÄ…cego stanu z uzasadnieniem. Wnioski skÅ‚ada siÄ™ w formie pisemnej w sekretariacie UrzÄ™du Gminy lub na sesji - PrzewodniczÄ…cemu. 

3. W sprawach należących do wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci Wójta, PrzewodniczÄ…cy przekazuje wniosek Wójtowi. 

4. W pozostaÅ‚ych sprawach PrzewodniczÄ…cy przekazuje wniosek wÅ‚aÅ›ciwej Komisji Rady do zaopiniowania. 

5. Odpowiedź na wniosek powinna być udzielona niezwÅ‚ocznie w terminie uwzglÄ™dniajÄ…cym tok pracy Rady, nie później jednak niż w terminie trzech miesiÄ™cy od zÅ‚ożenia wniosku. 

6. Jeżeli wnioskodawca nie zgadza siÄ™ ze sposobem zaÅ‚atwienia wniosku ma prawo przedstawić go na sesji Rady, która może wniosek poprzeć lub odrzucić.” 

§ 43. 

1. PrzewodniczÄ…cy Rady prowadzi obrady wedÅ‚ug ustalonego porzÄ…dku, otwierajÄ…c i zamykajÄ…c dyskusjÄ™ nad każdym z punktów. 

2. PrzewodniczÄ…cy Rady udziela gÅ‚osu radnym wedÅ‚ug kolejnoÅ›ci zgÅ‚oszeÅ„, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić gÅ‚osu poza kolejnoÅ›ciÄ…. 

3. PrzewodniczÄ…cy Rady może udzielić gÅ‚osu osobie nie bÄ™dÄ…cej Radnym stosujÄ…c zasadÄ™ zgodnie z ust.2. 

§ 44. 

1. PrzewodniczÄ…cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwÅ‚aszcza nad zwiÄ™zÅ‚oÅ›ciÄ… wystÄ…pieÅ„ Radnych oraz innych osób uczestniczÄ…cych w sesji. 

2. PrzewodniczÄ…cy Rady może czynić Radnym lub innym uczestnikom sesji uwagi dotyczÄ…ce tematu, formy i czasu trwania ich wystÄ…pieÅ„, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywoÅ‚ać mówcÄ™ „do rzeczy". 

3. Jeżeli temat lub sposób wystÄ…pienia albo zachowania Radnego lub innego uczestnika sesji w sposób oczywisty zakÅ‚ócajÄ… porzÄ…dek obrad bÄ…dź uchybiajÄ… powadze sesji, PrzewodniczÄ…cy Rady przywoÅ‚uje Radnego lub innego uczestnika sesji „do porzÄ…dku". Gdy przywoÅ‚anie nie odniosÅ‚o skutku może odebrać mu gÅ‚os, nakazujÄ…c odnotowanie tego faktu w protokole. 

4. Po uprzednim ostrzeżeniu PrzewodniczÄ…cy Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spoÅ›ród publicznoÅ›ci, które swoim zachowaniem zakÅ‚ócajÄ… lub wystÄ…pieniami zakÅ‚ócajÄ… porzÄ…dek obrad bÄ…dź naruszajÄ… powagÄ™ sesji. 

5. Jeżeli osoba proszona o opuszczenie sali dobrowolnie nie wykona polecenia, PrzewodniczÄ…ca może wezwać sÅ‚użby porzÄ…dkowe. 

§ 45. 

Na wniosek Radnego, PrzewodniczÄ…cy Rady przyjmuje do protokoÅ‚u sesji wystÄ…pienie Radnego zgÅ‚oszone na piÅ›mie, lecz nie wygÅ‚oszone w toku obrad, informujÄ…c o tym RadÄ™. 

§ 46. 

1. PrzewodniczÄ…cy Rady udziela gÅ‚osu poza kolejnoÅ›ciÄ… w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoÅ›ci dotyczÄ…cych: 

1) stwierdzenia quorum, 

2) zmiany porzÄ…dku obrad, 

3) ograniczenia czasu wystÄ…pienia dyskutantów, 

4) zamkniÄ™cia listy mówców lub kandydatów, 

5) zakoÅ„czenia dyskusji i podjÄ™cia uchwaÅ‚y, 

6) zarzÄ…dzenia przerwy, 

7) odesÅ‚ania projektu uchwaÅ‚y do komisji, 

8) przeliczenia gÅ‚osów, 

9) przestrzegania regulaminu obrad. 

2. Wnioski formalne PrzewodniczÄ…cy Rady poddaje pod dyskusjÄ™ po dopuszczeniu co najmniej jednego gÅ‚osu „za" i jednego gÅ‚osu „przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawÄ™ pod gÅ‚osowanie. 

§ 47. 

1. Po wyczerpaniu listy mówców, PrzewodniczÄ…cy Rady zamyka dyskusjÄ™. W razie potrzeby zarzÄ…dza siÄ™ przerwÄ™ w celu umożliwienia wÅ‚aÅ›ciwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania siÄ™ do zgÅ‚oszonych w czasie debaty wniosków, a jeżeli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie. 

2. Po zamkniÄ™ciu dyskusji PrzewodniczÄ…cy Rady rozpoczyna procedurÄ™ gÅ‚osowania. 

3. Po rozpoczÄ™ciu procedury gÅ‚osowania, do momentu zarzÄ…dzenia gÅ‚osowania, PrzewodniczÄ…cy Rady może udzielić Radnym gÅ‚osu tylko w celu zgÅ‚oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porzÄ…dku gÅ‚osowania. 

§ 48. 

1. Po wyczerpaniu porzÄ…dku obrad PrzewodniczÄ…cy Rady koÅ„czy sesjÄ™, wypowiadajÄ…c formuÅ‚Ä™ „ Zamykam sesjÄ™ Rady Gminy Stegna". 

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoÅ„czenia uważa siÄ™ za czas trwania sesji. 

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła wiÄ™cej niż jedno posiedzenie. 

§ 49. 

1. Uchylenie lub zmiana podjÄ™tej uchwaÅ‚y może nastÄ…pić tylko w drodze odrÄ™bnej uchwaÅ‚y podjÄ™tej nie wczeÅ›niej, niż na nastÄ™pnej sesji. 

2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje siÄ™ w odniesieniu do oczywistych omyÅ‚ek literowych, które nie znieksztaÅ‚cajÄ… znaczenia uchwaÅ‚y. 

§ 50. 

1. Pracownik ds. obsÅ‚ugi Rady sporzÄ…dza z każdej sesji protokóÅ‚ w terminie nie dÅ‚uższym niż 7 dni przed nastÄ™pnÄ… sesjÄ…. 

2. ProtokóÅ‚ z Sesji wykÅ‚ada siÄ™ do wglÄ…du Radnym na stanowisku pracownika d.s. obsÅ‚ugi Rady Gminy oraz przesyÅ‚a siÄ™ drogÄ… mailowÄ… . 

3. Przebieg sesji nagrywa siÄ™ na noÅ›nikach elektronicznych, które przechowuje siÄ™ przez 3 miesiÄ…ce, nie krócej jednak niż do czasu podjÄ™cia uchwaÅ‚y o jakiej mowa w § 52 ust. 4. 

§ 51. 

1. ProtokóÅ‚ z sesji musi odzwierciedlać jej przebieg. 

2. ProtokóÅ‚ z sesji powinien w szczególnoÅ›ci zawierać: 

1) numer, datÄ™ i miejsce odbywania sesji, godzinÄ™ jej rozpoczÄ™cia i zakoÅ„czenia oraz wskazywać numery uchwaÅ‚, imiÄ™ i nazwisko PrzewodniczÄ…cego obrad i protokolanta, 

2) stwierdzenie prawomocnoÅ›ci posiedzenia, 

3) imiona i nazwiska nieobecnych czÅ‚onków Rady 

4) odnotowanie przyjÄ™cia protokoÅ‚u z poprzedniej sesji, 

5) ustalony porzÄ…dek obrad, 

6) przebieg obrad, a w szczególnoÅ›ci treść wystÄ…pieÅ„ albo ich streszczenie, teksty zgÅ‚oszonych interpelacji i wniosków, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgÅ‚oszenia pisemnych wystÄ…pieÅ„, 

7) przebieg gÅ‚osowania z wyszczególnieniem liczby gÅ‚osów: „za", „przeciw" i „wstrzymujÄ…cych" oraz gÅ‚osów nieważnych, 

8) wskazanie wniesienia przez Radnego zdania odrÄ™bnego do treÅ›ci uchwaÅ‚y, 

9) podpis PrzewodniczÄ…cego obrad i osoby sporzÄ…dzajÄ…cej protokóÅ‚. 

§ 52. 

1. Radni mogÄ… zgÅ‚aszać poprawki lub uzupeÅ‚nienia do protokoÅ‚u dotyczÄ…ce nieprawidÅ‚owo zaprotokoÅ‚owanych wypowiedzi nie później niż do rozpoczÄ™cia sesji Rady, na której nastÄ™puje przyjÄ™cie protokoÅ‚u. O ich uwzglÄ™dnieniu rozstrzyga Rada w drodze gÅ‚osowania po uprzednim wysÅ‚uchaniu protokolanta i przesÅ‚uchaniu nagrania z przebiegu sesji zapisanego na noÅ›niku elektronicznym. 

2. Wójt może wnosić o wprowadzenie poprawek bÄ…dź uzupeÅ‚nienie protokoÅ‚u wyÅ‚Ä…cznie w zakresie wÅ‚asnych wypowiedzi lub podlegÅ‚ych sÅ‚użbowo pracowników. 

3. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglÄ™dniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady. 

4. Rada może podjąć odrÄ™bnÄ… uchwaÅ‚Ä™ o przyjÄ™ciu protokoÅ‚u z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu. o jakim mowa w ust. 3. 

5. PrzyjÄ™te protokoÅ‚y Rady sÄ… udostÄ™pniane do publicznego wglÄ…du w UrzÄ™dzie Gminy na stanowisku d.s. obsÅ‚ugi Rady i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 53. 

1. Do protokoÅ‚u doÅ‚Ä…cza siÄ™ listÄ™ obecnoÅ›ci Radnych oraz odrÄ™bnÄ… listÄ™ zaproszonych goÅ›ci, teksty przyjÄ™tych przez RadÄ™ uchwaÅ‚, teksty wystÄ…pieÅ„, oÅ›wiadczenia i inne dokumenty zÅ‚ożone na rÄ™ce PrzewodniczÄ…cego Rady. 

2. UchwaÅ‚y PrzewodniczÄ…cy Rady dorÄ™cza Wójtowi najpóźniej w ciÄ…gu 4 dni od dnia zakoÅ„czenia sesji. 

§ 54. 

ObsÅ‚ugÄ™ biurowÄ… sesji (wysyÅ‚anie zawiadomieÅ„, wyciÄ…gów z protokoÅ‚ów itp.) sprawuje pracownik d/s obsÅ‚ugi Rady. 

4. UchwaÅ‚y 

§ 55. 

1. UchwaÅ‚y, o jakich mowa w § 25 ust. 1, a także deklaracje, oÅ›wiadczenia, apele, opinie i obwieszczenia, o jakich mowa w § 25 ust. 2 sÄ… sporzÄ…dzone w formie odrÄ™bnych dokumentów. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieÅ„ proceduralnych. 

§ 56. 

1. InicjatywÄ™ uchwaÅ‚odawczÄ… posiada każdy z Radnych, Komisje Rady oraz Wójt, chyba że przepisy prawa stanowiÄ… inaczej. 

2. Projekt uchwaÅ‚y powinien okreÅ›lać w szczególnoÅ›ci: 

1) tytuÅ‚ uchwaÅ‚y, 

2) podstawÄ™ prawnÄ…, 

3) postanowienia merytoryczne, 

4) w miarÄ™ potrzeby okreÅ›lenie źródÅ‚a sfinansowania realizacji uchwaÅ‚y. 

5) okreÅ›lenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwaÅ‚y i zÅ‚ożenia sprawozdania po jej wykonaniu, 

6) ustalenie terminu obowiÄ…zywania lub wejÅ›cia w Å¼ycie uchwaÅ‚y. 

3. Projekt uchwaÅ‚y powinien zostać przedÅ‚ożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebÄ™ podjÄ™cia uchwaÅ‚y oraz informacjÄ™ o skutkach finansowych jej realizacji. 

4. Projekty uchwaÅ‚ sÄ… opiniowane co do ich zgodnoÅ›ci z prawem przez RadcÄ™ prawnego. 

§ 57. 

UchwaÅ‚y Rady powinny być zredagowane w sposób zwiÄ™zÅ‚y, przy użyciu wyrażeÅ„ 
w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwaÅ‚ należy unikać posÅ‚ugiwania siÄ™ wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z jÄ™zyków obcych i neologizmami. 

§ 58. 

1. UchwaÅ‚y Rady podpisuje PrzewodniczÄ…cy Rady, o ile ustawy nie stanowiÄ… inaczej. 

2. Przepis ust. 1 stosuje siÄ™ odpowiednio do WiceprzewodniczÄ…cego prowadzÄ…cego obrady. 

§ 59. 

1. Wójt ewidencjonuje oryginaÅ‚y uchwaÅ‚ w rejestrze uchwaÅ‚ i przechowuje wraz z protokoÅ‚ami sesji Rady. 

2. Odpisy uchwaÅ‚ przekazuje siÄ™ wÅ‚aÅ›ciwym jednostkom do realizacji i do wiadomoÅ›ci zależnie od ich treÅ›ci. 

5. Procedura gÅ‚osowania 

§ 60. 

1. W gÅ‚osowaniu biorÄ… udziaÅ‚ wyÅ‚Ä…cznie Radni. 

2. UchwaÅ‚y zapadajÄ… zwykÅ‚Ä… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów w obecnoÅ›ci co najmniej poÅ‚owy ustawowego skÅ‚adu Rady w gÅ‚osowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

3. GÅ‚osowanie jawne odbywa siÄ™ przez podniesienie rÄ™ki. 

4. GÅ‚osowanie jawne zarzÄ…dza i przeprowadza PrzewodniczÄ…cy obrad. 

5. Sekretarz obrad przelicza oddane gÅ‚osy „za", „przeciw" i „wstrzymujÄ…ce siÄ™". Sumuje je i porównuje z listÄ… Radnych obecnych na sesji. Nakazuje odnotowanie wyników w gÅ‚osowaniu w protokole sesji. 

6. Wyniki gÅ‚osowania jawnego ogÅ‚asza PrzewodniczÄ…cy obrad. 

§ 61. 

1. W gÅ‚osowaniu tajnym radni gÅ‚osujÄ… za pomocÄ… ponumerowanych kart ostemplowanych pieczÄ™ciÄ… Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób gÅ‚osowania, a samo gÅ‚osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyÅ‚onionym spoÅ›ród siebie przewodniczÄ…cym. 

2. Komisja Skrutacyjna przed przystÄ…pieniem do gÅ‚osowania objaÅ›nia sposób gÅ‚osowania i przeprowadza je, wyczytujÄ…c kolejno Radnych z listy obecnoÅ›ci. 

3. Wydanych kart do gÅ‚osowania nie może być wiÄ™cej niż Radnych obecnych na sesji. 

4. Po przeliczeniu gÅ‚osów PrzewodniczÄ…cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokóÅ‚, podajÄ…c wynik gÅ‚osowania. 

5. Karty z oddanymi gÅ‚osami i protokóÅ‚ gÅ‚osowania stanowiÄ… zaÅ‚Ä…cznik do protokoÅ‚u sesji. 

§ 62. 

1. PrzewodniczÄ…cy obrad przed poddaniem wniosku pod gÅ‚osowanie precyzuje i ogÅ‚asza Radzie proponowanÄ… treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja byÅ‚a przejrzysta, a wniosek nie budziÅ‚ wÄ…tpliwoÅ›ci co doLiczba wyświetleń: 759