Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

APEL WÓJTA DO MIESZKAŃCÓW GMINY STEGNA Drukuj Stworz PDF

Szanowni Państwo, mieszkańcy naszej gminy........

 

Do gminy Stegna corocznie przybywajÄ… tysiÄ…ce turystów. To miÄ™dzy innymi dziÄ™ki turystyce nasze miejscowoÅ›ci siÄ™ rozwijajÄ…. Z turystyki utrzymuje siÄ™ wielu przedsiÄ™biorców a co za tym idzie duża część naszej lokalnej spoÅ‚ecznoÅ›ci. Bezsprzecznym walorem gminy Stegna dla turystów jest niewÄ…tpliwe jej poÅ‚ożenie w pasie nadmorskim oraz w otulinie Parku Krajobrazowego Mierzeja WiÅ›lana, jak również miÅ‚a atmosfera i wysoka jakość Å›wiadczonych przez PaÅ„stwa usÅ‚ug zwiÄ…zanych z wypoczynkiem.
DziÄ™ki szczególnym walorom i korzystnym wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ciom klimatycznym mamy prawo do poboru opÅ‚aty miejscowej. Rada Gminy Stegna na mocy uchwaÅ‚y UCHWAŁA NR VII/53/2011 RADY GMINY STEGNA z dnia 11 kwietnia 2011 r. ustaliÅ‚a, że miejscowoÅ›ci Stegna, Junoszyno, Jantar, Mikoszewo speÅ‚niajÄ… warunki umożliwiajÄ…ce pobieranie opÅ‚aty miejscowej.
OpÅ‚ata miejscowa jest jednym ze źródeÅ‚ dochodów wÅ‚asnych budżetu gminy Stegna .
W poprzednim 2011 roku zebrano 218 000 zÅ‚, które zostaÅ‚o wydane na:

 • zatrudnienie ratowników na plażach strzeżonych – 135 000 zÅ‚
 • organizacjÄ™ koncertu Lata z Radiem - 86 000 zÅ‚
 • sprzÄ…tanie plaż i miejscowoÅ›ci gminy Stegna – 343 470 zÅ‚
 • zorganizowanie rozgrywek sportowych na plażach – 8 100 zÅ‚
 • organizacjÄ™ Mistrzostw Åšwiata w PoÅ‚awianiu Bursztynu – 48 000 zÅ‚

DziÄ™ki wpÅ‚ywom m.in. z tej opÅ‚aty mamy dodatkowe pieniÄ…dze, które pozwolÄ… w 2012 r. na zrealizowanie zaplanowanych wczeÅ›niej zadaÅ„ w obszarze turystyki tj.

 • zatrudnieniu ratowników na plażach strzeżonych – 155 000 zÅ‚
 • sfinansowaniu koncertu Lata z Radiem – 120 000 zÅ‚
 • prowadzenia biura informacji turystycznej – 60 000 zÅ‚
 • sprzÄ…tania plaż i miejscowoÅ›ci – 312 120 zÅ‚
 • zorganizowania rozgrywek sportowych na plażach – 8 100 zÅ‚


Z tych też powodów chcielibyÅ›my PaÅ„stwu nie tylko przypomnieć o obowiÄ…zku poboru opÅ‚aty miejscowej, ale także zachÄ™cić do jej poboru osoby do tego uprawnione, czyli inkasentów.
BiorÄ…c pod uwagÄ™ liczne wnioski mieszkaÅ„ców w sprawie przeznaczenia wpÅ‚ywów z opÅ‚aty miejscowej na turystykÄ™ deklarujÄ™, że jeżeli planowane dochody w opÅ‚acie miejscowej zostanÄ… przekroczone w poszczególnych miejscowoÅ›ciach w 2012 roku, to w budżecie Gminy na 2013 rok zostanÄ… przeznaczone Å›rodki finansowe na zadania zwiÄ…zane z turystykÄ… wskazane przez mieszkaÅ„ców tych miejscowoÅ›ci, które w tym roku przekroczÄ… planowany budżet w zakresie opÅ‚aty miejscowej. Wysokość tych Å›rodków bÄ™dzie zależaÅ‚a od ponadplanowych wpÅ‚ywów z opÅ‚aty miejscowej. Pobór opÅ‚aty miejscowej to nasza wspólna spoÅ‚eczna odpowiedzialność za rozwój naszej gminy. Im wiÄ™cej uda siÄ™ zebrać z tej opÅ‚aty, tym wiÄ™cej wydamy na turystykÄ™ w danej miejscowoÅ›ci, co w obecnej sytuacji budżetowej ma ogromne znaczenie.
Zebranie w:

 • Stegnie kwoty powyżej 114 397 zÅ‚ pozostanie do rozdysponowania przez mieszkaÅ„ców
 • Jantarze kwoty powyżej 75 556 zÅ‚ pozostanie do rozdysponowania przez mieszkaÅ„ców
 • Mikoszewie kwoty powyżej 36 277 zÅ‚ pozostanie do rozdysponowania przez mieszkaÅ„ców
 • Junoszynie kwoty powyżej 3 770 zÅ‚ pozostanie do rozdysponowania przez mieszkaÅ„ców

(W roku 2011 miejscowość Jantar zebraÅ‚a ponad 12 000 zÅ‚ wiÄ™cej niż wskazana kwota 75 556 zÅ‚. Na zebraniu wiejskim w Jantarze mieszkaÅ„cy zadecydowali o celu wydatkowania tych Å›rodków, co obecnie jest czynione).
Rada Gminy Stegna na mocy § 4 uchwaÅ‚y z dnia 11 kwietnia 2011r w sprawie opÅ‚aty miejscowej zarzÄ…dziÅ‚a pobór tej opÅ‚aty w drodze inkasa. Do poboru opÅ‚aty miejscowej zobowiÄ…zane sÄ… osoby prowadzÄ…ce agroturyzm, wÅ‚aÅ›ciciele, kierownicy, posiadacze, użytkownicy hoteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, oÅ›rodków wczasowych, campingów, pól namiotowych, kwater prywatnych wskazanych w zaÅ‚Ä…czniku do niniejszej uchwaÅ‚y, w których Å›wiadczone sÄ… usÅ‚ugi noclegowe.
W tym roku opłatę miejscową będą pobierali dodatkowo powołani inkasenci w Urzędzie Gminy w Stegnie, w Centrum Informacji Turystycznej w Stegnie przy ul. Gdańskiej Nr 60 oraz obok Domu Pomocy Społecznej w Stegnie przy ul. Morskiej
OpÅ‚atÄ™ miejscowÄ… pobiera siÄ™ od osób fizycznych przebywajÄ…cych dÅ‚użej niż dobÄ™ w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.
W roku 2012 dzienna stawka opÅ‚aty miejscowej za każdy dzieÅ„ pobytu od jednej osoby wynosi 1,80 zÅ‚. StawkÄ™ opÅ‚aty miejscowej dla dzieci i mÅ‚odzieży uczÄ…cej siÄ™ okreÅ›la siÄ™ w wysokoÅ›ci 0,90 zÅ‚ za każdy dzieÅ„ pobytu, dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci przebywajÄ…cych w oÅ›rodkach rehabilitacyjno-wczasowych za każdy dzieÅ„ pobytu 1,00zÅ‚. Stawki opÅ‚aty miejscowej dla dzieci i mÅ‚odzieży uczÄ…cej siÄ™, 1 okreÅ›la siÄ™ w wysokoÅ›ci 0,50zÅ‚.
Za pobór opÅ‚aty miejscowej inkasentom przysÅ‚uguje wynagrodzenie w wysokoÅ›ci 10% zainkasowanych i odprowadzonych kwot na rachunek budżetu gminy
Uchwała jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.stegna.pl.

Wójt gminy Stegna
Jolanta Kwiatkowska

 

Liczba wyświetleń: 931