Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Obwieszczenie Wójta Gminy Stegna Drukuj Stworz PDF

Przystąpienie do sporządzenia projektu Zmiany Ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania  Przestrzennego wsi Mikoszewo

Stegna, dnia 25.05.2012 r.

GP-PL-6722.2.2012

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stegna

o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mikoszewo

 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stegna Uchwały Nr XV/139/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
o przystąpieniu do sporządzenia projektu Zmiany Ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mikoszewo uchwalonego Uchwałą nr XXV/242/2009 z dnia 27.03.2009 r.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do opracowywanej dla w/w planu prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy, ul. Gdańska 34,
w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Stegna.  

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Liczba wyświetleń: 1270