Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

informacje ogólne Drukuj Stworz PDF

1. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 • W I półroczu roku 2012 wniosek o zwrot podatku akcyzowego może być składany w terminie od 1 lutego (środa) do 29 lutego (środa)
 • Przy wnioskach składanych za pośrednictwem poczty (czy innego doręczyciela) decyduje data stempla pocztowego

 

WNIOSEK POWNIENI ZAWIERAĆ:

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany;
 • numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;
 • oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, o których mowa w art. 4 ust. 2, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku (będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku);
 • pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, o której mowa w art. 3 ust. 4, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;
 • numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu.

 

DO WNIOSKU O ZWROT PODATKU DOŁĄCZA SIĘ:

 • faktury VAT oznaczone klasyfikacją kodową tj. CN 2710 19 41 do CN 2710 19 49 stanowiące dowód zakupu oleju napędowego zakupione w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.)
 • albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta pracownika urzędu gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego. ( za potwierdzenie zgodności z oryginałem pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 5 zł od strony )
 • lub zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ( art. 76a § 2 k.p.a.)
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

 

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 0,95 zł od 1 litra oleju.

http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Zwrot-podatku-akcyzowego

Liczba wyświetleń: 589