Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

informacje ogólne Drukuj Stworz PDF

ZWROT  PODATKU  AKCYZOWEGO  ZAWARTEGO  W  CENIE  OLEJU NAPĘDOWEGO  WYKORZYSTYWANEGO  DO  PRODUKCJI  ROLNEJ

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

 • W  II półroczu roku 2012 wniosek o zwrot podatku akcyzowego może być składany                  w terminie od 1 sierpnia (środa) do 31 sierpnia (piątek)
 • Przy wnioskach składanych za pośrednictwem poczty (czy innego doręczyciela) decyduje data stempla pocztowego

WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ:

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany;
 • numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;
 • oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, o których mowa w art. 4 ust. 2, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku;
 • pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, o której mowa w art. 3 ust. 4, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;
 • numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu.

 

DO WNIOSKU O ZWROT PODATKU DOŁĄCZA SIĘ:

 

 • faktury VAT oznaczone klasyfikacją kodową  tj. CN 2710 20 11 stanowiące dowód zakupu oleju napędowego ( faktury od 1 lutego 2012 r. do  31 lipca 2012 r.) 

 

 • stawka zwrotu podatku akcyzowego od 1 litra oleju w 2012 r. wynosi 0,95 zł

 

albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta pracownika urzędu gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.                  ( za potwierdzenie zgodności z oryginałem pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 5 zł od strony )

v  lub zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ( art. 76a § 2 k.p.a.)

 

 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

 

 

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 0,95 zł od 1 litra oleju.

http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Zwrot-podatku-akcyzowego

Liczba wyświetleń: 691