Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

informacje ogólne Drukuj Stworz PDF

ZWROT  PODATKU  AKCYZOWEGO  ZAWARTEGO  W  CENIE  OLEJU NAPĘDOWEGO  WYKORZYSTYWANEGO  DO  PRODUKCJI  ROLNEJ

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

 • W  II póÅ‚roczu roku 2012 wniosek o zwrot podatku akcyzowego może być skÅ‚adany                  w terminie od 1 sierpnia (Å›roda) do 31 sierpnia (piÄ…tek)
 • Przy wnioskach skÅ‚adanych za poÅ›rednictwem poczty (czy innego dorÄ™czyciela) decyduje data stempla pocztowego

WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ:

 • imiÄ™ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwÄ™, siedzibÄ™ i adres producenta rolnego;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli zostaÅ‚ nadany;
 • numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludnoÅ›ci (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego tożsamość producenta rolnego oraz nazwÄ™ organu, który wydaÅ‚ dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobÄ… fizycznÄ…;
 • oÅ›wiadczenie o powierzchni użytków rolnych, o których mowa w art. 4 ust. 2, poÅ‚ożonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest skÅ‚adany wniosek o zwrot podatku;
 • pisemnÄ… zgodÄ™ pozostaÅ‚ych wspóÅ‚posiadaczy, o której mowa w art. 3 ust. 4, jeżeli producent rolny jest wspóÅ‚posiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;
 • numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastÄ…pi w formie przelewu.

 

DO WNIOSKU O ZWROT PODATKU DOŁĄCZA SIĘ:

 

 • faktury VAT oznaczone klasyfikacjÄ… kodowÄ…  tj. CN 2710 20 11 stanowiÄ…ce dowód zakupu oleju napÄ™dowego ( faktury od 1 lutego 2012 r. do  31 lipca 2012 r.) 

 

 • stawka zwrotu podatku akcyzowego od 1 litra oleju w 2012 r. wynosi 0,95 zÅ‚

 

albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta pracownika urzÄ™du gminy za zgodność z oryginaÅ‚em ich kopie, stanowiÄ…ce dowód zakupu oleju napÄ™dowego.                  ( za potwierdzenie zgodnoÅ›ci z oryginaÅ‚em pobierana jest opÅ‚ata skarbowa w wysokoÅ›ci 5 zÅ‚ od strony )

v  lub zamiast oryginaÅ‚u dokumentu strona może zÅ‚ożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginaÅ‚em zostaÅ‚a poÅ›wiadczona przez notariusza albo przez wystÄ™pujÄ…cego w sprawie peÅ‚nomocnika strony bÄ™dÄ…cego adwokatem, radcÄ… prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcÄ… podatkowym ( art. 76a § 2 k.p.a.)

 

 • odpis z Krajowego Rejestru SÄ…dowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

 

 

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 0,95 zł od 1 litra oleju.

http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Zwrot-podatku-akcyzowego

Liczba wyświetleń: 730