Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Prelekcja historii dawnej Drukuj Stworz PDF

 W niedzielne popoÅ‚udnie 24 czerwca 2012r. w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie zainaugurowana zostaÅ‚a realizacja projektu „Wyprawa ekwity rzymskiego nad BaÅ‚tyk po bursztyn za czasów Nerona”. Projekt opracowany przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju- Aktywni Razem z Mikoszewa daje wyraz poszukiwaniu tożsamoÅ›ci naszego regionu przez promocjÄ™ bursztynu – bardzo dawno okreÅ›lonego jako skarb póÅ‚nocy. Jest też kolejnÄ… próbÄ… integrowania Å›rodowiska lokalnego przez podejmowanie dziaÅ‚aÅ„ miÄ™dzypokoleniowych. Projekt jest realizowany ze Å›rodków  Polsko-AmerykaÅ„skiej Fundacji Pokolenia w ramach DziaÅ‚aj Lokalnie. W myÅ›l hasÅ‚a: „Cudze chwalicie- swego nie znacie” rozpoczÄ™liÅ›my prelekcjÄ… dotyczÄ…cÄ… historii dawnej naszych terenów. WykÅ‚ady prowadzili znamienici goÅ›cie: dr Artur Kostarczyk – przybliżyÅ‚ historiÄ™ Szlaku Bursztynowego ze szczególnym wskazaniem na MierzejÄ™ i Å»uÅ‚awy WiÅ›lane, oraz mgr Eryk Popkiewicz- archeolog. ZaprezentowaÅ‚ on historiÄ™ poÅ‚awiania i wydobywania bursztynu na podstawie zgromadzonych przez siebie dokumentów w postaci rycin, grafik, rysunków i opisów. Przybyli goÅ›cie z wielkim zainteresowaniem i uwagÄ… Å›ledzili trzytysiÄ™cznÄ… historiÄ™ tego terenu i mieszkajÄ…cych tu ludzi. ÅšwiadczÄ… o tym pytania zadawane prelegentom. W opinii goÅ›ci to bardzo ksztaÅ‚cÄ…ce i wartoÅ›ciowe spotkanie. W gronie zaproszonych mieliÅ›my przyjemność goÅ›cić WicestarostÄ™ Nowego Dworu GdaÅ„skiego PaniÄ… BarbarÄ™ OgrodowskÄ…. W tym miejscu chcemy podziÄ™kować ZarzÄ…dowi Starostwa w Nowym Dworze GdaÅ„skim za uczestniczenie w finansowaniu projektu. Kolejnym krokiem jest organizacja warsztatów w dniach: 03,05,10,12 lipca 2012r. ZaÅ‚ożeniem jest przygotowanie przedstawienia „Wyprawa Ekwity rzymskiego nad BaÅ‚tyk po bursztyn za czasów Nerona” na podstawie scenariusza plenerowego opracowanego przez Regionalny OÅ›rodek Studiów i Ochrony Åšrodowiska Kulturowego w GdaÅ„sku 2001r. Zapraszamy do wÅ‚Ä…czenia siÄ™ w przygotowania: wykonanie biżuterii, uszycie strojów dla Rzymian, Celtów i Gotów, wykonanie elementów scenografii, opracowanie muzyki i narracji. Przedstawienie uÅ›wietni XIII Mistrzostwa w PoÅ‚awianiu Bursztynu w dniach 14-15 lipca 2012r.  

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik 2012-07-06 20:48:18
załącznik 2012-07-06 20:46:12
załącznik 2012-07-06 20:44:19
Liczba wyświetleń: 1630