Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 31 maja 2012r. do 28 czerwca 2012 r. Drukuj Stworz PDF

 1. Codzienne spotkania z mieszkańcami
 2. UdziaÅ‚ w spotkaniu samorzÄ…dowców z powiatów nowodworskiego, malborskiego, sztumskiego i kwidzyÅ„skiego z PosÅ‚em Kozdroniem i Senatorem Czarnobajem oraz Dyrektorem ZDW dotyczÄ…cym stanu dróg wojewódzkich oraz planów inwestycyjnych samorzÄ…du województwa na najbliższe lata.
 3. Udział w przetargach na dzierżawę miejsc usługowych na plaży i bulwarze przyplażowym.
 4. Udział w przetargach na dzierżawę łąk nadwiślańskich.
 5. Udział w przetargu na dzierżawę parkingu w Jantarze.
 6. UdziaÅ‚ w spotkaniu z NadleÅ›niczym NadleÅ›nictwa ElblÄ…g dotyczÄ…cym wydzielenia i przejÄ™cia dróg leÅ›nych w obrÄ™bie zabudowy na terenie miejscowoÅ›ci Mikoszewo, Jantar i Stegna.
 7. UdziaÅ‚ w póÅ‚finaÅ‚ach Mistrzostw Åšwiata w PoÅ‚awianiu Bursztynu w Jantarnym.
 8. UdziaÅ‚ w spotkaniu dotyczÄ…cym budowy biogazowi na terenie przylegÅ‚ym do oczyszczalni Å›cieków w Stegnie. W spotkaniu brali udziaÅ‚ Prezesi PrzedsiÄ™biorstw zajmujÄ…cych gospodarkÄ… Å›ciekowÄ… na terenie powiatu nowodworskiego.  
 9. Udział w zebraniu wiejskim w Rybinie dot. podziału gminy na okręgi wyborcze.
 10. Udział w radach budowy.
 11. Udział w spotkaniach Komisji Rady Gminy.
 12. UdziaÅ‚ w spotkaniu z dyrektorami szkóÅ‚, pedagogami, radnymi w sprawie procedur postÄ™powania i metod wspóÅ‚pracy w sytuacjach zagrożenia przestÄ™pczoÅ›ciÄ… i demoralizacjÄ… dzieci i mÅ‚odzieży uczÄ™szczajÄ…cych do szkóÅ‚, dla których organem prowadzÄ…cym jest Gmina Stegna
 13. Udział w Zgromadzeniu Nadzwyczajnym CWŻ
 14. Spotkanie z wójtami i burmistrzami skupionymi w Lokalnej Grupie Rybackiej
 15. Udział w otwarciu przystani żeglarskiej w Błotniku
 16. UdziaÅ‚ w spotkaniu komisji oceniajÄ…cej projekty w ramach ogÅ‚oszonego konkursu Gminnej Komisji RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych
 17. Udział w spotkaniach organizacyjnych Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu
 18. Udział w spotkaniu w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Drewnicy
 19. UdziaÅ‚ w konferencji „Polityka rozwoju oparta na mÄ…droÅ›ci”
 20. Udział w zebraniu z rodzicami Szkoły Podstawowej w Jantarze
 21. UdziaÅ‚ w spotkaniu roboczym przygotowujÄ…cym tzw. „ ustawÄ™ Å›mieciowÄ…”
 22. Organizacja eliminacji Mistrzostw Åšwiata w PoÅ‚awianiu Bursztynu dla dziennikarzy, którzy przyjechali do GdaÅ„ska na Euro
 23. Podpisanie umowy na odbudowÄ™ rowów i przepustów w UM w ramach osi Ryby
 24. Udział w konferencji prasowej Lata z Radiem w Warszawie, oficjalne otwarcie
 25. UdziaÅ‚ w zjeździe Liderów w ramach SzkoÅ‚y Liderów prowadzonych przez Polsko-AmerykaÅ„ska Fundacje WolnoÅ›ci
 26. UdziaÅ‚ w koncertach uczniów z Palafols w Hiszpanii w szkoÅ‚ach w Drewnicy i Mikoszewie
 27. UdziaÅ‚ w konferencji MaÅ‚y ruch graniczny - dużą szansa na wspóÅ‚prace w ElblÄ…gu
 28. UdziaÅ‚ w promocji Å‚ososia surowego w PaÅ‚acu Prezydenckim w Warszawie w            23 rocznicÄ™ pierwszych powojennych wyborów
 29. Udział w konsultacjach na temat KONCEPCJA TURYSTYKI ROWEROWEJ W NASZEJ GMINIE w ramach przygotowywanej strategii UM
Liczba wyświetleń: 1049