Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ruszył nabór wniosków Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Drukuj Stworz PDF

Departament Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu SamorzÄ…du Województwa Pomorskiego zwanego dalej InstytucjÄ… PoÅ›redniczÄ…cÄ… ogÅ‚asza konkurs zamkniÄ™ty na skÅ‚adanie wniosków o dofinansowanie projektów ze Å›rodków Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego Programu Operacyjnego KapitaÅ‚ Ludzki 2007 - 2013 w terminie od dnia 6 lipca 2012 roku do dnia 6 wrzeÅ›nia 2012 roku w ramach Priorytetu IX „Rozwój wyksztaÅ‚cenia i kompetencji w regionach”

DziaÅ‚ania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

I. RODZAJ PROJEKTÓW PODLEGAJÄ„CYCH DOFINANSOWANIU:

W ramach DziaÅ‚ania 9.5 mogÄ… być realizowane nastÄ™pujÄ…ce typy projektów:

Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujÄ…ce:

1. dziaÅ‚ania o charakterze szkoleniowym, doradczym oraz animacyjnym, sÅ‚użące zwiÄ™kszeniu aktywnoÅ›ci mieszkaÅ„ców obszarów wiejskich w zakresie ksztaÅ‚cenia przez caÅ‚e życie na obszarach wiejskich,

2. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-spoÅ‚ecznego i wspóÅ‚pracy na rzecz rozwoju ksztaÅ‚cenia przez caÅ‚e życie na obszarach wiejskich.

II. RODZAJ PODMIOTÓW, KTÓRE MOGÄ„ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE:

Do udziału w konkursie zaprasza się:

Wszystkie podmioty – z wyÅ‚Ä…czeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność gospodarczÄ… lub oÅ›wiatowÄ… na podstawie przepisów odrÄ™bnych).

 WiÄ™cej informacji na stronach UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego http://defs.pomorskie.eu/pl/konkursy_pokl/priorytet_ix/konkurs_95_2012_dok

Liczba wyświetleń: 1169