Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU ULICY LIPOWEJ W STEGNIE Drukuj Stworz PDF

W wyniku pomyślnie przeprowadzonej procedury aplikacyjnej, projekt Budowy kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Lipowej w Stegnie uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Ogólny koszt projektu wyniósł 5 349 848,45 zł. 75% kosztów kwalifikowanych w wysokości 2 656 041,13zł, zostało pokrytych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pomysł realizacji projektu powstał w wyniku analizy negatywnych warunków jakie panowały na odcinku ulicy Lipowej w Stegnie. Do potencjalnych zagrożeń zaliczono:

- zanieczyszczenie wód gruntowych spowodowane dużym ruchem turystycznym (w tym turyści zmotoryzowani)
- dewastację przyrody w wyniku nieregularnych stosunków wodnych
- lokalne podtopienia wodą opadową i roztopową gromadzące się w koleinach
- przedostanie się do gruntu, a w następstwie do Morza Bałtyckiego, niebezpiecznej dla ludzi i wodnej przyrody ilości zanieczyszczeń

Przedsięwzięcie miało na celu zminimalizowanie tych zagrożeń poprzez zwiększenie obszaru objętego ochroną przeciwpowodziową w Gminie Stegna o 1,4 ha.

Gmina Stegna postanowiła zrealizować projekt kompleksowo. W ramach działań wybudowano więc nie tylko samą kanalizację deszczową. Równolegle powstała również sieć kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano również i wykonano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu z wpustami ulicznymi, co umożliwi odpływ wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej oraz zamontowano oświetlenie LED.

 

Przedmiotem projektu było odwodnienie części ulicy Lipowej w Stegnie (około 1400 mb.), od ul. Grunwaldzkiej do wału ochronnego. Teren ten jest uzbrojony w kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz częściowo w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową. Odwodnienie wykonane zostało za pomocą wpustów ulicznych typowych Ø 600 mm umieszczonych na całej długości drogi z odprowadzeniem przykanalikami do kanalizacji deszczowej, a docelowo do rowu melioracyjnego "Leśnego. Pozostała część została wykonana z wpustów ulicznych z odprowadzeniem kanalikami do studni chłonnych po podczyszczeniu w studni osadowej z separatorem oleju. Studnia osadowa – separator pełni dodatkową rolę retencji dla odwodnienia nawierzchni drogi. Z uwagi na charakter ulicy oraz zróżnicowanego jej odwodnienia dokonano podziału na 14 powierzchni zlewni odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni ulicy.

Zakładane rozwiązania:
- wybudowanie typowych urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe odprowadzane do rowu "Leśnego"( tj. dwóch separatorów lamelowego oraz typowego odstojnika szlamowego w postaci studni betonowej Ø 2000 mm o pojemności V = 3m3 przed separatorem w ilości 2 szt.)
- postawienie 11 szt. studni chłonnych z zastosowaniem worka filtracyjnego z geowłókniną.

Zastosowane rozwiązania uwzględniają potrzeby eksploatacyjne potencjalnych użytkowników.

Etapy realizacji projektu:
- Budowa kanalizacji deszczowej
- Usunięcie kolizji z kablami telekomunikacyjnymi
- Budowa kanalizacji sanitarnej
- Położenie nawierzchni z asfaltobetonu
- Instalacja oświetlenia

W wyniku realizacji projektu powstała kanalizacja deszczowa o długości 0,871 km wraz z czterema urządzeniami sieci kanalizacyjnej.
Celem przewodnim projektu było zwiększenie obszaru objętego ochroną przeciwpowodziową w gminie Stegna o 1,4 ha. Ponadto w ramach projektu zostaną osiągnięte cele szczegółowe tj. poprawa stanu środowiska naturalnego i regulacja wód opadowych.

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU ULICY LIPOWEJ W STEGNIE

Liczba wyświetleń: 2427