Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU ULICY LIPOWEJ W STEGNIE Drukuj Stworz PDF

W wyniku pomyÅ›lnie przeprowadzonej procedury aplikacyjnej, projekt Budowy kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Lipowej w Stegnie uzyskaÅ‚ dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Ogólny koszt projektu wyniósÅ‚ 5 349 848,45 zÅ‚. 75% kosztów kwalifikowanych w wysokoÅ›ci 2 656 041,13zÅ‚, zostaÅ‚o pokrytych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PomysÅ‚ realizacji projektu powstaÅ‚ w wyniku analizy negatywnych warunków jakie panowaÅ‚y na odcinku ulicy Lipowej w Stegnie. Do potencjalnych zagrożeÅ„ zaliczono:

- zanieczyszczenie wód gruntowych spowodowane dużym ruchem turystycznym (w tym turyÅ›ci zmotoryzowani)
- dewastacjÄ™ przyrody w wyniku nieregularnych stosunków wodnych
- lokalne podtopienia wodÄ… opadowÄ… i roztopowÄ… gromadzÄ…ce siÄ™ w koleinach
- przedostanie się do gruntu, a w następstwie do Morza Bałtyckiego, niebezpiecznej dla ludzi i wodnej przyrody ilości zanieczyszczeń

Przedsięwzięcie miało na celu zminimalizowanie tych zagrożeń poprzez zwiększenie obszaru objętego ochroną przeciwpowodziową w Gminie Stegna o 1,4 ha.

Gmina Stegna postanowiÅ‚a zrealizować projekt kompleksowo. W ramach dziaÅ‚aÅ„ wybudowano wiÄ™c nie tylko samÄ… kanalizacjÄ™ deszczowÄ…. Równolegle powstaÅ‚a również sieć kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano również i wykonano jezdniÄ™ o nawierzchni z asfaltobetonu z wpustami ulicznymi, co umożliwi odpÅ‚yw wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej oraz zamontowano oÅ›wietlenie LED.

 

Przedmiotem projektu byÅ‚o odwodnienie części ulicy Lipowej w Stegnie (okoÅ‚o 1400 mb.), od ul. Grunwaldzkiej do waÅ‚u ochronnego. Teren ten jest uzbrojony w kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz częściowo w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociÄ…gowÄ…. Odwodnienie wykonane zostaÅ‚o za pomocÄ… wpustów ulicznych typowych Ø 600 mm umieszczonych na caÅ‚ej dÅ‚ugoÅ›ci drogi z odprowadzeniem przykanalikami do kanalizacji deszczowej, a docelowo do rowu melioracyjnego "LeÅ›nego. PozostaÅ‚a część zostaÅ‚a wykonana z wpustów ulicznych z odprowadzeniem kanalikami do studni chÅ‚onnych po podczyszczeniu w studni osadowej z separatorem oleju. Studnia osadowa – separator peÅ‚ni dodatkowÄ… rolÄ™ retencji dla odwodnienia nawierzchni drogi. Z uwagi na charakter ulicy oraz zróżnicowanego jej odwodnienia dokonano podziaÅ‚u na 14 powierzchni zlewni odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni ulicy.

Zakładane rozwiązania:
- wybudowanie typowych urzÄ…dzeÅ„ podczyszczajÄ…cych Å›cieki deszczowe odprowadzane do rowu "LeÅ›nego"( tj. dwóch separatorów lamelowego oraz typowego odstojnika szlamowego w postaci studni betonowej Ø 2000 mm o pojemnoÅ›ci V = 3m3 przed separatorem w iloÅ›ci 2 szt.)
- postawienie 11 szt. studni chÅ‚onnych z zastosowaniem worka filtracyjnego z geowÅ‚ókninÄ….

Zastosowane rozwiÄ…zania uwzglÄ™dniajÄ… potrzeby eksploatacyjne potencjalnych użytkowników.

Etapy realizacji projektu:
- Budowa kanalizacji deszczowej
- Usunięcie kolizji z kablami telekomunikacyjnymi
- Budowa kanalizacji sanitarnej
- Położenie nawierzchni z asfaltobetonu
- Instalacja oświetlenia

W wyniku realizacji projektu powstała kanalizacja deszczowa o długości 0,871 km wraz z czterema urządzeniami sieci kanalizacyjnej.
Celem przewodnim projektu byÅ‚o zwiÄ™kszenie obszaru objÄ™tego ochronÄ… przeciwpowodziowÄ… w gminie Stegna o 1,4 ha. Ponadto w ramach projektu zostanÄ… osiÄ…gniÄ™te cele szczegóÅ‚owe tj. poprawa stanu Å›rodowiska naturalnego i regulacja wód opadowych.

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU ULICY LIPOWEJ W STEGNIE

Liczba wyświetleń: 2570