Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 28 czerwca 2012r. do 30 sierpnia 2012 r. Drukuj Stworz PDF

1. Codzienne spotkania z mieszkańcami

2. Udział w zakończeniu roku szkolnego we wszystkich szkołach Gminy Stegna

3. UdziaÅ‚ w imprezie „DzieÅ„ Rybaka” w Jantarze

4. UdziaÅ‚ w wystawie „Aktywni Razem” w Warsztatach Terapii ZajÄ™ciowej w Jantarze

5. Udział w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Rybackiej

6. UdziaÅ‚ w wernisażu „Impresje Å»uÅ‚awskie” w bibliotece w Stegnie

7. UdziaÅ‚ w konkursie recytatorskim „Ocalić od zapomnienia” w Å›wietlicy wiejskiej  w Å»uÅ‚awkach

8. Udział w festynach w Junoszynie (3 festyny)

9. Udział w otwarciu Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej

10.  UdziaÅ‚ w sobotnich koncertach organowych w koÅ›ciele w Stegnie

11.  Spotkanie z rolnikami z Mikoszewa w sprawie wypasu bydÅ‚a na Å‚Ä…kach nadwiÅ›laÅ„skich

12.  UdziaÅ‚ w Walnym zebraniu czÅ‚onków SpóÅ‚dzielni Socjalnej Partner

13.  UdziaÅ‚ w posiedzeniu komisji urbanistycznej

14.  UdziaÅ‚ w Mistrzostwach Åšwiata w PoÅ‚awianiu Bursztynu w Jantarze w dniach 14-15 lipca

15.  UdziaÅ‚ w spotkaniu z P. Leszkiem Millerem w Stegnie w ramach „Pogodne Lato z SLD”

16.  UdziaÅ‚ w koncercie Lato z Radiem w Stegnie spotkanie z prezesem Polskiego Radia Andrzejem Siezieniewskim

17.  UdziaÅ‚ w 2 posiedzeniach Rady Zatrudnienia Powiatowego UrzÄ™du Pracy w Nowym Dworze GdaÅ„skim

18.  spotkania z pracownikami UrzÄ™du – organizowane cyklicznie w każdy pierwszy poniedziaÅ‚ek miesiÄ…ca.

19.  UdziaÅ‚ w spotkaniu z firmÄ… brokerskÄ… w sprawie ubezpieczeÅ„

20.  UdziaÅ‚ w spotkaniu w sprawie Dożynek Gminnych w Rybinie

21.  UdziaÅ‚ w obchodach ÅšwiÄ™ta Policji w Nowym Dworze GdaÅ„skim

22.  UdziaÅ‚ w obchodach 10 lecia Fundacji Pokolenia w Tczewie

23.  UdziaÅ‚ w koncertach szkoÅ‚y muzycznej z Palafolls w Hiszpanii w szkole w Drewnicy i Mikoszewie, spotkanie z burmistrzem Palafolls

24.  UdziaÅ‚ w obchodach 20 lecia klubu „Czarni PrzemysÅ‚aw”

25.  Spotkanie z Szefem Kancelarii Prezydenta Jackiem  MichaÅ‚owskim w ramach programu "Nowoczesny Patriotyzm".

26.  Spotkanie z RadosÅ‚awem JasiÅ„skim dyrektorem Polsko-AmerykaÅ„skiej Fundacji WolnoÅ›ci

27.  Spotkanie ze ZdzisÅ‚awem  Hofmanem  - dyrektorem centrum Szkoleniowego KLANZA (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów

28.  UdziaÅ‚ w obchodach Europejskiego ÅšwiÄ™ta Bursztynu w Wieluniu

29.  Podpisanie umowy na realizacje projektu „Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjnoÅ›ci turystycznej miejscowoÅ›ci Jantar poprzez rozbudowÄ™ Å›wietlicy wiejskiej „Jantarowa PrzystaÅ„” oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokóÅ‚ stawu

30.  UdziaÅ‚ w Amberfestiwalu w Jantarnym

31.  UdziaÅ‚ w spotkaniu z Dyrektorami wszystkich szkóÅ‚ w Gminie Stegna

32.  UdziaÅ‚ w spotkaniu ZarzÄ…du Lokalnej Organizacji Turystycznej

33.  UdziaÅ‚ w festynie w Mikoszewie

34.  UdziaÅ‚ w festynie w Drewnicy

35.  UdziaÅ‚ w spotkaniu ZarzÄ…du Lokalnej Grupy Rybackiej

36.  UdziaÅ‚ w spotkaniu z dyr. JabÅ‚onowskim w sprawie odwodnienia ul. GdaÅ„skiej w Stegnie

37.  Podpisanie umów i rozpoczÄ™cie prac termo-modernizacyjnych w szkoÅ‚ach

38.  Podpisanie umowy i rozpoczÄ™cie prac w Centrum AktywnoÅ›ci Lokalnej w Mikoszewie

39.  UdziaÅ‚ w pracach komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego

40.  ZÅ‚ożenie wniosków na dofinansowanie inwestycji z Agencji NieruchomoÅ›ci Rolnych;

a)      Kanalizacja w CheÅ‚mku Osadzie I Etap

b)      Remont budynku mieszkalnego w WiÅ›niówce

41.   Przygotowywanie dokumentacji do przetargu na budowÄ™ kanalizacji w CheÅ‚mku Osadzie (100% dofinansowania)

42.  UdziaÅ‚ w spotkaniu ZarzÄ…du LGR Brać Rybacka Mierzei WiÅ›lanej z Wójtami i Burmistrzami gmin bÄ™dÄ…cymi czÅ‚onkiem LGR

43.  Spotkanie z Dyrektorem Chejmanowskim z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w/s zasad i terminów wypÅ‚aty odszkodowania za grunty, które bÄ™dÄ… przejmowane pod drogÄ™ ekspresowÄ… S7

44.  UdziaÅ‚ w spotkaniach grupy roboczej zwiÄ…zanej z „ustawÄ… Å›mieciowÄ…”

45.  Wizytowanie z RadÄ… Gminy pomieszczeÅ„ przygotowywanych na pralnie przez SpóÅ‚dzielniÄ™ Partner

46.  UdziaÅ‚ w radach budowy kanalizacji

Liczba wyświetleń: 1047